"noga" traduzione inglese

SV

"noga" in inglese

SV

noga {avverbio}

volume_up
Dessa konventioner måste ratificeras inom noga angivna tidsfrister.
These conventions must be ratified within carefully defined deadlines.
Vi har mycket noga undersökt anslagsbehoven inom varje institution.
It very carefully examined the appropriation needs of each institution.
Detta måste diskuteras mycket noga; det är inte någon särskilt enkel fråga.
This needs to be discussed very carefully; it is not such a simple matter.
Detta kommer att kräva en avsevärd planering, där man noga tänkt igenom alla konsekvenser.
This will need considerable planning, with all the implications well thought through.
Vårt parlament bevisar i dag att det noga har lyssnat till dem.
Our Parliament is proving today that it has well and truly listened to them.
Ert syfte är tydligt, välformulerat och noga noterat.
Your point is clear, well made and well taken.
noga (anche: exakt, noggrant, ackurat)
volume_up
accurately {avv.} (precisely)
Om du noga vill hålla reda på vilken trafik annonserna genererar rekommenderar vi att du använder Google Analytics som är ett kostnadsfritt och mycket omfattande spårningsverktyg.
To accurately track traffic to your ads, we recommend using Google Analytics, a free, comprehensive tracking tool.
Jag anser att det behövs ökad transparens, i synnerhet för pensionsfonder för att noga kunna utvärdera risken för olika investeringar.
I believe that increased transparency is needed, particularly in the case of pension funds, for them to be able to accurately assess the degree of risk of various investments.
Diskriminering av de grundläggande rättigheterna handlar ofta om diskriminering på grund av kön, ålder, bakgrund och sexuell läggning, vilket noga påpekas i betänkandet.
Discrimination in the enjoyment of fundamental rights derives mainly from the sex, age, origin or sexual orientation of those discriminated against, as the report accurately points out.
noga (anche: noggrant, rigoröst)
volume_up
strictly {avv.} (thorough)
Därför måste man noga övervaka att medlemsstaterna följer gemenskapsrätten.
Member States' compliance with Community law must therefore be strictly monitored.
Därför måste talmannen noga kontrollera att var och en håller sig till talartiden.
The Chairman will therefore have to strictly monitor adherence to speaking times.
Noga räknat är det så, men varför inte resonera som de gör i Danmark?
Strictly speaking, that is so, but why not reason as they do in Denmark?
That compromise is very finely balanced.
Den kompromiss som återspeglas i rådets framförhandlade gemensamma ståndpunkt står för en noga avvägd lösning.
The compromise as reflected in the negotiated common position of the Council represents a finely balanced solution.

Esempi di utilizzo "noga" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishDetta handlar inte om subsidiaritet, som vi är mycket noga med att respektera.
This is not a matter of subsidiarity, which we are extremely careful to respect.
SwedishVi måste vara mycket noga med att exakt förmedla vad hela EU-projektet handlar om.
We must be very careful to communicate exactly what the EU project is all about.
SwedishDet är således i detta sammanhang som vi noga följer utvecklingen i Vitryssland.
So it is in this context that we are closely watching developments in Belarus.
SwedishJag tackar er hjärtligt för att ni noga citerade den artikel som man åberopade.
Thank you very much for precisely citing the article to which reference was made.
SwedishJag skulle kunna fortsätta med alla detaljer, för jag har lyssnat mycket noga.
I could go on giving you all the details, because I have listened very carefully.
SwedishJag försökte lyssna mycket noga när ni svarade Sarah Ludford.
(DE) Minister, I tried to listen very closely to your response to Mrs Ludford.
SwedishDärför måste talmannen noga kontrollera att var och en håller sig till talartiden.
The Chairman will therefore have to strictly monitor adherence to speaking times.
SwedishJag lyssnade mycket noga till vad som sades av vissa av parlamentets ledamöter.
I was listening very carefully to what some of the Members of Parliament said.
SwedishVi kommer att titta på ändringsförslagen mycket noga och ge rådet vårt yttrande.
We will look at these amendments very carefully and give our opinion to the Council.
SwedishSå vi måste titta mycket noga på våra egna uttalanden och vårt eget uppförande.
So we should look very carefully at our own statements and our own behaviour.
SwedishVi kommer noga att övervaka de pengar som vi kommer att rösta för på torsdag.
We will monitor very carefully the money that we shall be voting for on Thursday.
SwedishDärför vill jag att du ska veta att vi noga kommer att följa denna diskussion.
I therefore want you to know that we will follow this discussion very closely.
SwedishJag kan emellertid försäkra dig om att vi följer den här frågan mycket noga.
I can reassure you, however, that we are following this matter very attentively.
Swedish. – Efter att noga ha lyssnat till mitt samvete har jag röstat för betänkandet,
   . After carefully examining my conscience, I have voted in favour of the report,
SwedishJag vill be parlamentets ordförandeskap att vara mycket noga med dessa frågor.
I would ask the Presidency of Parliament to proceed very carefully on these issues.
SwedishJag menar att vi noga bör överväga vilken effekt allt detta får på sysselsättningen.
I think we should carefully consider what effect all of this has on employment.
SwedishJag lyssnade noga när han sade att vi inte behöver en interimistisk kommission.
I listened carefully to him when he said that we did not need an interim Commission.
SwedishEuropeiska kommissionen följer fredsprocessen noga via sin delegation i Dakka.
The European Commission is following the peace process in Dhaka very closely.
SwedishÅterigen, detta är någonting som jag skulle vilja be kommissionen att övervaka noga.
Again, this is something I would like to ask the Commission to monitor carefully.
SwedishMan vet inte så noga vad de gör; ibland frågar man sig om de gör någonting.
Nobody is quite sure what they do; sometimes we wonder whether they do anything.