"man" traduzione inglese


Intendevi forse mån, män, mån-
SV

"man" in inglese

volume_up
man {gen. com.}
EN
EN
EN

"man" in svedese

volume_up
man {sostantivo}
SV

man {genere comune}

volume_up
man (anche: kamrat, karl, kille, stipendiat)
Min kollega från Irland uttryckte nyss hur bekymrad man är i Irland.
My fellow Member from Ireland just mentioned how concerned people are in this country.
Man kan alltså konstatera framsteg och sannolikt en politisk vilja att gå framåt.
My friend and fellow Commissioner, Chris Patten, can confirm this assessment of the situation as regards these questions.
Att man förlorar sitt liv enbart på grund av att man innehar en politisk befattning kan vi inte heller tolerera.
Nor can we tolerate the mere fact of representing one's fellow citizens being grounds for losing one's life.
man (anche: mansperson)
volume_up
male {sostantivo}
Jag sa till min ID lärare att en ond man hade krossat mitt hjärta.
E. teacher an evil male had broken my heart.
Ju högre upp man kommer i hierarkin, desto större är den manliga dominansen.
The higher you go in the hierarchy, the greater is the male dominance.
Suspect is an African-American male...
volume_up
man {sostantivo}
Han var en bestämd man, men en snäll man, en mycket god man, en mycket solidarisk man.
He was a man of conviction, but a kind man, a very good man, a man of great solidarity.
Jag anser att du är en man med integritet, en ärlig man, även i politiken.
I believe you to be a man of integrity, an honest man, even in politics.
Så det som hände var att en 24-årig man, en kinesisk man, dog i fängsligt förvar.
So what happened is that a 24-year-old man, a Chinese man, died in prison custody.
man (anche: herre, gentleman)
Man talade då också uttryckligen om personen Fatos Nano.
This gentleman, Mr Fatos Nano, was also expressly discussed.
Det var en man här på scenen med en tiosiffrig miniräknare.
There was a gentleman up here who had a 10-digit calculator.
Now, we are looking for a large black gentleman wearing a dress.
EN

man {sostantivo}

volume_up
1. generale
man (anche: fellow, gentleman, male)
volume_up
man {gen. com.}
He was a man of conviction, but a kind man, a very good man, a man of great solidarity.
Han var en bestämd man, men en snäll man, en mycket god man, en mycket solidarisk man.
I believe you to be a man of integrity, an honest man, even in politics.
Jag anser att du är en man med integritet, en ärlig man, även i politiken.
So what happened is that a 24-year-old man, a Chinese man, died in prison custody.
Så det som hände var att en 24-årig man, en kinesisk man, dog i fängsligt förvar.
man
volume_up
mannen {solo s.} (bestämd form)
Man can never be the sole reference for the development of the human being.
Mannen kan aldrig bli den enda referensen för mänsklig utveckling.
The man was sentenced at the end of last year for forging documents.
Den mannen dömdes i slutet av förra året för urkundsförfalskning.
The man in question is current Member of the Czech Parliament Jiř í Dolejš.
Mannen i fråga är den nuvarande ledamoten av det tjeckiska parlamentet Jiří Dolejš.
man (anche: chap, fellow, guy, bloke)
That is why he is such a capable man - let us say that quite plainly here!
Därför är det en så duktig karl - bara så att det blir sagt här!
Jag försökte göra karl av dig.
Utpressning på en sådan karl?
He was a working man, had a fifth grade education.
Han var en arbetare, som bara gått ut femte klass.
Whatever reasons the men and women of Cabinda may have, making these Portuguese workers suffer will not help their cause.
Men vilka skäl än Cabindas män och kvinnor har är det inte genom att låta portugisiska arbetare lida som de vinner stöd för sin sak.
man (anche: check, disc, pawn, tray)
man (anche: gentleman, master, lord)
We are dealing with a man, Mr Milosevic, who has shown himself to be an expert in this field.
Vi står inför en herre, Milosevic, som har visat att han är en mästare i det avseendet.
Jesus God Almighty, man, where'd you get that big fucker?
Å herre gud, var hittade du den stora fan?
Den herre, som sade det, har också gått sin väg.
man
volume_up
gosse {gen. com.} [antq.]
Man, the Americans, they're just like, "Ah, crusade.
Gosse, amerikanerna, de säger typ, "Okej, korståg.
These guys standing there, everybody in the photo, I feel this photo, man.
. ~~~ Jag känner det här fotot, gosse.
Det här fotot: den här kvinnan gosse, jag känner henne.
man (anche: piece, play, title)
man (anche: stooge, farmhand, flunkey, flunky)
According to him, the bank thief and Fogg's valet are the same man.
Enligt honom är banktjuven och Foggs betjänt samme man.
Finns det ingen man som vågar vara min betjänt?
2. "in a board game"
man
volume_up
bricka {gen. com.} (i brädspel)
3. "in chess"
man
volume_up
pjäs {gen. com.} (i schack)
4. "mankind"
man
volume_up
människan {solo s.} (i allmänhet; bestämd form)
It is about man as an employee, and it is also about man as a citizen.
Det handlar om människan som arbetstagare, men också om människan som medborgare.
Two centuries later the Romans said 'man is a wolf to his fellow man'.
Två århundraden senare påpekade romarna att ”människan är människans varg”.
Let us adapt work to man, not man to work, as the trade unions say.
Låt oss anpassa arbetet till människan, och inte människan till arbetet, som fackföreningarna säger.

Esempi di utilizzo "man" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishDessutom skulle jag vilja föreslå att man inrättar en konsekvensbedömningsnämnd.
Furthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
SwedishMan påminns ofta om Bibelns liknelse om grandet och bjälken i detta sammanhang.
The Gospel story about the mote and the log often comes to mind in this context.
SwedishJag vill därför förespråka att man tar itu med problemet på ett integrerat sätt.
I would therefore argue in favour of an integrated way of addressing the problem.
SwedishAtt säga ”ja” till avregleringar innebär att man även måste beakta frågan ”hur”.
Saying ‘yes’ to liberalisation means that the ‘how’ has to be considered as well.
SwedishAv detta skäl kan man inte säga att handel och bistånd är ohjälpligt oförenliga.
It cannot therefore be said that trade and aid are irreconcilably incompatible.
SwedishInom den kemiska industrin menar man att Reach i alltför hög grad gynnar miljön.
The chemical industry feels that REACH is overly favourable to the environment.
SwedishHur många av dessa klagande slås ut - för man överhuvudtaget register över detta?
How many of those fall by the wayside - or, indeed, is there ever a record kept?
SwedishÅ andra sidan tror jag att man verkligen borde se intresset i energieffektivitet.
I fervently believe that we must appreciate the importance of energy efficiency.
SwedishMan beskyller Europeiska kommissionen för att den inte haft tillräcklig tillsyn.
The European Commission has been blamed for not keeping a close enough eye on it.
SwedishMan har kritiserat kommissionen för att enbart företräda ett ekonomiskt synsätt.
The Commission is criticised for looking at things purely from an economic angle.
SwedishMan kan inte särskilja kvinnors rättigheter och erkännandet av kvinnans särdrag.
We cannot separate women's rights from the recognition of woman's special nature.
SwedishI fortsättningen måste man vara mer noggrann vid valet av prioriterade projekt.
In the future, greater care should be taken in selecting such specific projects.
SwedishMan skall också komma ihåg att kommissionen inte är den enda inblandade aktören.
It should also be remembered that the Commission is not the only player involved.
SwedishOm man gör detta kommer till och med folket att ge grönt ljus för konstitutionen.
If it does this, even the public will give the green light for the Constitution.
SwedishMan har också tagit initiativ för att förbättra informationen om UCLAF: s arbete.
Initiatives have also been taken to improve information about the work of UCLAF.
SwedishMan får i detta sammanhang inte glömma att EU också är en del av världsmarknaden.
In this regard, we must not forget that the EU is part of the world market, too.
SwedishSamtidigt skulle man ha säkerställt en höjning av Europeiska unionens miljönivå.
At the same time it would have also enabled EU environmental standards to rise.
SwedishJag är mycket glad att man för första gången börjar tala om detta i parlamentet.
I am very glad that this House, for the first time, is beginning to discuss them.
SwedishJag hoppas att man når en överenskommelse under det brittiska ordförandeskapet.
I hope that the matter will be brought to a close under this British Presidency.
SwedishDet verkar som om man nu vågar ta på sig ett socialt och internationellt ansvar.
It is as if we now dare to recognise a social and international responsibility.