"mätning" traduzione inglese


Intendevi forse matning
SV

"mätning" in inglese

volume_up
mätning {gen. com.}

SV mätning
volume_up
{genere comune}

mätning (anche: mått)
volume_up
measurement {sostantivo}
Automatiserad, online, kalibrering utan partikelstorleksfördelning mätning på transportband
Automated, online, calibration-free particle size distribution measurement on conveyor
Andreas Johansson, Bygg o anläggning inriktning mätning 2011, nu på Luleå kommun.
Andreas Johansson, Construction with orientation measurement 2011.
Detta kommer att medföra en betydande europeisering på det viktiga området mätning.
This will introduce substantial Europeanisation into the important field of measurement.
volume_up
survey {sostantivo}

Esempi di utilizzo "mätning" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishVad vi gör är att garantera att det finns ett system för övervakning och mätning.
What we do is to guarantee that there is a system of monitoring and measuring.
SwedishOm det inte sker någon mätning vid bensinstationer, kommer ingen att agera.
If no measurements are taken at petrol stations, no action will be taken.
SwedishVi ser emellertid ett behov av att behålla vissa ”top down”-metoder för mätning.
We do, however, see a need to maintain some top-down measurements.
Swedishkärnfysik (mätning av effektiva tvärsnitt, kanaliseringstekniker,
atomic physics (effective measuring of cross sections, pipeline techniques);
SwedishJag vill särskilt säga några ord om förslagen om mätning och fakturering i artikel 13.
I would like to say a particular word about the metering and billing proposals in Article 13.
SwedishUnder de senaste månaderna har man genomfört ett omfattande program för mätning av utsläpp.
In the last few months, a large-scale emissions measurements programme has been undertaken.
SwedishMen om en mätning sker, så kommer man med stor sannolikhet inte att kunna uppfylla normen för bensen.
If measurements are taken, on the other hand, it is highly improbable that the standard for benzene will be met.
SwedishDäremot betyder det att vi behöver flexibla metoder för mätning och provtagning när dessa naturliga omständigheter inträffar.
It means we need flexibility in measuring and sampling to deal with these natural occurrences.
SwedishMiljöutskottet har krävt mätning av ammoniak.
The Committee on the Environment, Public Health and Consumer Protection has asked for ammonia levels to be measured.
SwedishJag anser att mätning och fakturering är viktigt eftersom öppenheten kommer att göra verklig skillnad för konsumenten.
I believe that metering and billing are important because transparency will make a real difference to the consumer.
SwedishDet gamla direktivet byggde på tillsyn och mätning, och inte på en förutseende och förnuftig förvaltning av badvatten.
The old directive was based on monitoring and measuring rather than the pro-active and sensible management of bathing water.
SwedishMetrologi är läran om mätning.
SwedishForskargruppen har tillgång till ett laboratorium, Complab, med fem tekniker och modern utrustning för mekanisk provning och mätning.
The research group shares a laboratory with five technicians and modern equipment for mechanical testing and measuring.
SwedishTill slut vill jag slå fast att jag stöder införandet av benchmarking för mätning av informationssamhällets utveckling.
Finally I would like to say that I support the introduction of benchmarking with regard to the development of the information society.
SwedishArtikel 13 om mätning och upplysande fakturering av energiförbrukningen har också förbättrats i jämförelse med den gemensamma ståndpunkten.
Article 13 on metering and informative billing of energy consumption has also been improved compared to the common position.
SwedishArtikel 13 om mätning och upplysande fakturering av energiförbrukningen har också förbättrats i jämförelse med den gemensamma ståndpunkten.
Article 13 on metering and informative billing of energy consumption has also been improved compared to the common position.
SwedishDenna forskning avser därför att utveckla automatiska bildanalystekniker för kvantitativ mätning av sintringsrelaterade egenskaper.
This research will develop fully automated image analysis techniques for quantitative characterization of sintering related features.
SwedishVid mätning av antennens prestanda, är en 4GHz vektor nätverksanalysator basinstrumentet, men den kan även användas för att mäta t ex.
When measuring antenna performance, a 4GHz vector network analyser is the base instrument, but it can also be used for measuring eg.
SwedishI detta projekt utvecklades ett prototypsystem för 3D-mätning och analys av storleksdistributionen av råkulor (obrända pellets).
This project developed an industrial prototype 3D imaging and analysis system for measuring the size distribution of iron ore green pellets.
SwedishI början kommer man att inrätta centra för provtagning och mätning av luftföroreningar, och det kommer att innebära stora utgifter.
As a first step, a considerable financial effort will have to be submitted in order to establish centres for sampling and measuring air pollution.