"lyfta" traduzione inglese

SV

"lyfta" in inglese

SV lyfta
volume_up
[lyfte|har lyft] {verbo}

lyfta (anche: avbilda, tappa, få ut, vinna)
Finns det några planer på att lyfta fram denna grupp?
Are there any plans to draw attention to this group?
Jag vill gärna lyfta fram tre viktiga mål som vi kan uppnå med direktivet.
I want to draw attention to just three important objectives we can achieve by means of the directive.
Jag vill gärna lyfta fram tre frågor i debatten.
- (PL) Madam President, I would like to draw attention to three issues in this debate.
Militärhelikoptrar flög in för att lyfta tunga betongblock som hade rasat.
Military helicopters came to lift heavy pieces of masonry that had fallen down.
Antingen lyckas ni lyfta den och gå till historien, eller också misslyckas ni fullkomligt.
You may be able to lift it and go down in history with it, or you may fail completely.
Vi måste agera starkare för att lyfta på slöjan av tystnad.
We must increase our efforts in order to lift the veil of silence.
Nu är det hög tid för oss att lyfta blicken från konvergenskriteriernas detaljer.
Now is the time for us to raise our heads from the minutiae of the convergence criteria.
Framför allt anser jag dock att detta exempel bör lyfta upp frågan om ansvar.
Above all, however, I think this example should raise the question of responsibility.
Jag vill i detta sammanhang speciellt lyfta fram en sak, nämligen transportstöden.
I wish to raise one issue in this regard, that of transport aid.
lyfta (anche: ta, vika, dela sig)
lyfta
Och vad som helst som du ser i boken, kan du plocka upp mellan två fingrar och lyfta bort från sidan och öppna.
And anything you see in the book, you can pick up with two fingers and lift off the page and open up.
lyfta (anche: slå)

Sinonimi (svedese) per "lyfta":

lyfta

Esempi di utilizzo "lyfta" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishJag vill ta detta tillfälle i akt att särskilt lyfta fram en eller två av dem.
I wish to take this opportunity to highlight one or two of them in particular.
SwedishVi måste lyfta fram denna fråga, vi måste diskutera den i konventet och i denna sal.
We must highlight this issue and discuss it in the Convention and in this House.
SwedishJag vill lyfta fram tre frågor i den gemensamma resolution som vi lagt fram.
I should like to highlight three points from the joint resolution that we tabled.
SwedishLåt oss nu lyfta fram det viktigaste problemet - finansieringen av infrastrukturen.
Let us move, now, to the most important problem - the financing of infrastructure.
SwedishDet är på sin plats att lyfta fram universitetens roll i det här avseendet.
It is more than fair to highlight the role of the universities in that respect.
SwedishJag vill lyfta fram några fler specifika punkter i Werner Langens betänkande.
I should like to highlight a few more specific points from the Langen report.
SwedishJag vill dock lyfta fram några av dem som jag betraktar som särskilt viktiga.
However, I would like to highlight a few of them which I regard as being essential.
SwedishNi gör rätt i att lyfta fram denna aspekt, och flera av er har gjort det i kväll.
You are right to highlight this aspect, and several of you have done so this evening.
Swedish(EN) Herr talman, låt mig lyfta vår diskussion till ett bredare politiskt perspektiv.
Mr President, let me place the matter at issue in a larger political perspective.
SwedishVi försöker alltid att främja och lyfta fram dessa värderingar genom politisk dialog.
We constantly attempt to promote and push these values through political dialogue.
SwedishJag vill dock lyfta fram några aspekter som måste granskas mera noggrant.
However, I would like to highlight a few aspects which require closer attention.
SwedishJag hoppas också att kommissionen alltid kommer att lyfta fram de faktiska problemen.
I also hope that the Commission will always put its finger on the actual problems.
SwedishMen det är vår sak att lyfta fram kränkningar av mänskliga rättigheter när vi ser dem.
However, it is our place to point out human rights violations when we see them.
SwedishJag tänkte ta tillfället i akt för att lyfta fram tre aspekter.
Madam President, I would like to take this opportunity to make three final points.
SwedishJag skulle vilja lyfta fram två huvudpoänger i detta betänkande.
(SV) Mr President, I would like to highlight two main points in this report.
SwedishJag vill dock lyfta fram några frågetecken som måste rätas ut innan fonden inrättas.
Allow me to express some doubts, which we have to dispel before we set up this fund.
SwedishDet finns tre punkter jag vill lyfta fram och som jag anser är prioriterade.
I would just like to highlight three points here that I feel are priorities.
SwedishJag vill lyfta fram några av de viktigaste punkter som har tagits upp under debatten.
I should like to highlight a few of the most important points raised in the debate.
SwedishI stället måste vi i detalj lyfta fram vad vi har åstadkommit med dessa projekt.
Instead we need to focus in detail on what these projects have achieved.
SwedishDet är ett viktigt forum för att lyfta upp dessa frågor till den globala arenan.
It is an important forum for promoting these issues to the global arena.