"låt" traduzione inglese


Intendevi forse lat, lät, låta, lat.
SV

"låt" in inglese

volume_up
låt {gen. com.}
EN
SV

låt {genere comune}

volume_up
låt (anche: sång, visa)
volume_up
song {sostantivo} (a piece of music with words)
Han såg på mig som om jag just citerat en Whitney Houston-låt.
He looked at me like I had just quoted a Whitney Houston song.
Is there a particular song you would like to hear?
Jag tror att låten " Fever Dog " är ett stort steg framåt för er.
I think the song " Fever Dog " is a big step forward for you.
låt (anche: bana, koll, löparbana, spår)
volume_up
track {sostantivo}
Låt mig avslutningsvis säga att Bosnien och Hercegovina är på rätt väg.
Let me conclude by saying that Bosnia and Herzegovina is on the right track.
Låt oss se till att landet fortsätter längs vägen mot anslutning 2007.
Let us make sure that it remains on track for accession in 2007.
Låt mig för ett ögonblick dela med mig av några tankar om resultatet för euron så här långt.
Let me share with you for a moment a few thoughts on the track record of the euro.

Sinonimi (svedese) per "låt":

låt

Esempi di utilizzo "låt" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishEU:s vinmarknad behöver förvisso reformeras, men låt oss göra det med klokskap.
Of course, the EU's wine market needs to be reformed, but let us do it sensibly.
SwedishLåt denna strategi bli en verklig ny början till en hållbar utveckling i Afrika.
Let this strategy be a genuine new start for sustainable development in Africa.
SwedishLåt mig därför först slå fast att EU:s mål för en överenskommelse är oförändrat.
Thus, let me first establish that the EU's goal for an agreement has not changed.
SwedishLåt oss alltså försöka att inte sticka huvudet i sanden; låt oss försöka ingripa!
So let us stop trying to hide behind a pointing finger and do something instead!
SwedishLåt mig visa några exempel. ~~~ Först på regler och kriget mot moralisk förmåga.
Let me just give you a few examples, first of rules and the war on moral skill.
SwedishLåt oss därför inte ta upp detta i samband med den fråga som vi diskuterar i dag.
Let us, therefore, leave that debate out of the issue we are dealing with today.
SwedishLåt oss vara uppriktiga, Michael Gahler. Adrian Severin menade något helt annat.
Let us be honest, what Mr Severin meant was something quite different, Mr Gahler.
SwedishLåt mig då utnyttja detta speciella sammanhang och fråga om den rättsliga grunden.
Allow me, then, to use this particular context and to ask about the legal basis.
SwedishLåt mig dock påminna parlamentet om att vi fortfarande har mycket kvar att göra.
Let me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.
SwedishLåt mig ställa en fråga till er, president Sarkozy. Vilken typ av EU vill ni ha?
I am going to ask you, President Sarkozy: what kind of European Union do you want?
SwedishLåt mig särskilt läsa upp hur balanserade vi har försökt att vara i betänkandet.
Let me read, in particular, how balanced we have attempted to be with this report.
Swedish(SK) Låt mig gratulera föredragande Herbert Reul till hans utmärkta betänkande.
(SK) Allow me to congratulate the rapporteur, Mr Reul, on his excellent report.
SwedishLåt mig kontrollera om det verkligen är så att en medlemsstat inte har svarat.
I need to check whether there is indeed one Member State that has not responded.
SwedishLåt mig emellertid få säga att när det gäller Ryssland är situationen annorlunda.
I should say, however, that when it comes to Russia the situation is different.
SwedishLåt mig fastslå att vi inte är för någon protektionism, utan för öppna gränser.
Allow me to state that we are in favour not of protectionism but of open borders.
SwedishLåt oss också diskutera frågan om metodologi, samt våra åtgärder och svagheter.
Let us also discuss the question of methodology and our actions and weaknesses.
SwedishLåt mig bara upprepa argumenten igen, så att det inte blir några missförstånd.
I just want to rehearse the arguments again so that we are all absolutely clear.
SwedishLåt oss alltså fokusera på vissa viktiga frågor för att därmed påbörja processen!
So let us focus on certain important issues so as to set the process in motion.
SwedishLåt mig nu övergå till frågan som ställts om förslag till genomförandeåtgärder.
Let me now turn to the question raised about proposals for implementing measures.
SwedishLåt oss hoppas att det leder till goda resultat.
We have made a start, and we hope the work will produce some excellent results.