"lägga av" traduzione inglese

SV

"lägga av" in inglese

SV lägga av
volume_up
{verbo}

1. generale

lägga av (anche: tappa, gjuta, släppa, fördela)
lägga av (anche: klara upp, slå av, sluta, ta)
lägga av (anche: lämna, ge upp, sluta, höra upp)
Kan du lägga av med den där attityden så vi kan äta?
Hey, can you quit with this attitude so we can eat?

2. colloquiale

lägga av (anche: täta, packa, fylla, konservera)
Vad är det för en syn på demokrati, att vi skall lägga av ögonblickligen därför att det irländska folket sade nej?
What kind of view of democracy is it that says that we should pack it in for the moment because the Irish people said no?

Sinonimi (svedese) per "lägga av":

lägga av
Swedish

Traduzioni simili a "lägga av" in inglese

lägga verbo
av avverbio
English
av preposizione

Esempi di utilizzo "lägga av" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishVi måste lägga tonvikten vid upprättandet av en riktig marknad för riskkapital.
We need to put the emphasis on the creation of a genuine capital risk market.
SwedishJag beklagar men jag skall lägga fram ett förkastande av kommissionens förslag.
I am sorry, but I must recommend that the Commission proposal be rejected.
SwedishNu har tiden kommit för att lägga fram några ändringar av hans stadga för er.
The time has come today to present you with some amendments to its statute.
SwedishDetta mål är att lägga 3 procent av bruttonationalprodukten på forskning och utveckling.
That target is to spend 3% of gross domestic product on research and development.
SwedishKommissionen ville i slutet av november lägga fram ett dokument om detta.
The Commission intended to submit a document on this at the end of November.
SwedishJag har inget intresse av att lägga mig i en tysk konflikt.
Mr President, I have no desire to involve myself in a private German dispute.
SwedishGemenskapen vill lägga en del av systemet under överstatlig kontroll.
The Community wants to bring a portion of the system under supranational control.
SwedishJag uppmanar kommissionen att lägga fram resultaten av sina analyser.
I would like to call on the Commission to present the results of its analyses.
SwedishMen ett tal kommer inte att räcka för att lägga år av misstänksamhet åt sidan.
Britain has moved on since then – heavens, even England has moved on!
SwedishDen hade åtagit sig att till slutet av 1998 lägga fram ett nytt förslag till riktlinje.
A fresh proposal for a directive was supposed to have been submitted by the end of 1998.
SwedishVi uppmanar likaså kommissionen att lägga fram någon typ av tankeprocess.
Equally, we are asking the Commission to come forward with some form of thought process.
SwedishDet går inte att säga att ni vill börja med Nice och sedan lägga till lite av Lissabon.
To say, we will start with Nice and then we will add a bit of Lisbon, that is just not on.
SwedishHan skall i slutet av året lägga fram nya förslag angående linodlingen i Europa.
He intends to produce new proposals at the end of the year concerning flax cultivation in Europe.
SwedishMen snälla, snälla, snälla, kan det här stället, bara för en gångs skull, lägga av!
Please, please, please, will this place, just for once, get real!
SwedishMen ett tal kommer inte att räcka för att lägga år av misstänksamhet åt sidan.
But one speech will not suffice to set aside years of suspicion.
SwedishJag vill lägga till behovet av en mer aktiv arbetsmarknadspolitik på nationell nivå.
I would like to add to that the need for more active labour market policies at national level.
SwedishDe uppskattar att de måste lägga fram projekt av hög kvalitet för att komma ifråga.
They appreciate that they have to come up with high quality projects in order to be considered.
SwedishVad vi kommer att göra i Göteborg är att lägga fram vissa av de förslagen i väl avvägd form.
What we will do in Gothenburg is present one of the proposals in an articulated manner.
SwedishRådet ska i slutet av året lägga fram sin halvtidsrapport om Haagprogrammet.
The Council is due to present its mid-term review of The Hague Programme at the end of the year.
SwedishKommissionen har gått med på att lägga fram en utvärdering av detta område.
The Commission has agreed to present an evaluation of this area.