SV kräva
volume_up
{genere comune}

1. Ornitologia

kräva
volume_up
craw {sostantivo}

2. Zoologia

kräva
volume_up
crop {sostantivo}
Med detta menar jag att det inte är till någon nytta att kräva tre års omställningstid innan lantbrukaren kan sälja sina produkter som ekologiska eller använda sina grödor som ekologiskt foder.
By this I mean that it is no use insisting on a three-year conversion period before a farmer can sell his products as organic or use his crops as organic feed.

Esempi di utilizzo "kräva" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishVi bör också kräva att novel food , nya livsmedel, inte får användas i barnmaten.
We should also speak out against the use of novel food ingredients in baby food.
SwedishFinns det något mer vi kan göra än att kräva att aktuella konventioner uttalas?
Is there anything more we can do other than calling for appropriate conventions?
SwedishVi ber att kommissionsledamotens skall vara närvarande, men vi kan inte kräva det.
We can request the presence of the Commissioner. We cannot, however, compel it.
SwedishVi kan säga det här, och kräva att ryska fallskärmsjägare landar i Ryssland igen.
We may say it here, requesting that Russian paratroopers land back in Russia.
SwedishVi räknar inte bara med det, utan kommer även att kräva att det ska förverkligas.
We are not only counting on it, we will also press for it to actually happen.
SwedishOm människor får den informationen kan de kräva att lagarna skall genomföras.
That way, having received the information, people could encourage implementation.
SwedishJag säger en än gång med all tydlighet: Även vi som parlament kan inte bara kräva.
I would say quite clearly once again: we in Parliament cannot simply make demands.
SwedishKommer det att göras några försök att kräva tillbaka pengarna genom skadestånd?
Is there going to be any attempt to recover the money by way of compensation?
SwedishDetta kommer givetvis att kräva en stor arbetsinsats av er och era kollegor i rådet.
This will, of course, take much work with you and your colleagues on the Council.
SwedishÄr det för mycket begärt att kräva att man respekterar artiklarna 95 och 152?
All we are asking for is a minimum of subsidiarity and a modicum of tolerance.
SwedishDet kommer givetvis att kräva fortsatta överväganden när fördraget är ratificerat.
Obviously, it is going to have to be considered further when the Treaty is ratified.
SwedishAtt kräva att Europeiska kommissionen definierar unionens gränser är ett misstag.
Demanding that the European Commission defines the borders of the Union is a mistake.
SwedishParlamentet kan genom att ställa misstroendevotum kräva att kommissionen avgår.
It has the power to dismiss the Commission by adopting a motion of censure.
SwedishVi borde också kräva ett slut på förtrycket av den romersk-katolska kyrkan.
We ought also to be calling for an end to repression of the Roman Catholic Church.
SwedishSamtidigt kommer det att öka offrens chanser att kräva tillbaka förlorad egendom.
At the same time, it will increase victims’ chances of reclaiming their lost property.
SwedishVi skulle vilja be er att kräva att rådets sekretariat kommer igång med detta.
Could we ask you to press the secretariat of the Council to get on with it?
SwedishAll annan utveckling skulle kräva en annan text och andra förutsättningar.
Any other development would necessitate a different text and different provisions.
SwedishDetta kommer att kräva en förändring av kultur, attityder och förfaranden.
This is going to take a change of culture and attitude as well as procedures.
SwedishDet är sant att EU har sina skäl för att kräva en plats i säkerhetsrådet.
It is true that Europe has its reasons for wanting a seat on the Security Council.
SwedishGenom att kräva 20 veckors mammaledighet misskrediterar vi Europaparlamentet.
By demanding 20 weeks of maternity leave, we are discrediting the European Parliament.