"konsolidera" traduzione inglese

SV

"konsolidera" in inglese

SV konsolidera
volume_up
[konsoliderade|har konsoliderat] {verbo}

1. generale

Huvudsyftet är att förenkla och konsolidera den befintliga lagstiftningen.
Its main aim is to simplify and consolidate the existing legislation.
Sedan behöver vi motsvarande lagstiftningsinitiativ för att konsolidera processen.
Then we shall need the corresponding legislative initiatives to consolidate the process.
Det viktiga är nu att konsolidera och befästa de framsteg som gjorts hittills.
The key now is to consolidate and make permanent the progress made to date.
Om vi behöver ett nytt avtal måste en av dess pelare vara att konsolidera den utvidgade unionen med 25 medlemsstater.
If we need a new agreement, then one of its pillars must be to solidify the enlarged 25-member Union.

2. figurato

Esempi di utilizzo "konsolidera" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishDetta är ännu ett betänkande från paketet för att konsolidera den inre marknaden.
This is another report from the package on consolidating the Single Market.
SwedishRådet godtog därför Tysklands och Frankrikes löften att konsolidera budgetarna för 2005.
My assessment is based on both the substance of the decision and the procedure.
SwedishFör det andra gör våra medlemsstater mycket för att konsolidera sina offentliga finanser.
Secondly, our Member States are making great efforts in fiscal consolidation.
SwedishFör att överleva måste de fortsätta att konsolidera och rationalisera.
In order to survive they need to continue their consolidation and rationalisation.
SwedishFör det andra har vi behovet av att utnyttja återhämtningen för att konsolidera budgeten.
Secondly, the need to take advantage of recovery for budgetary consolidation.
SwedishFör det första måste vi återställa stabiliteten genom att konsolidera de offentliga finanserna.
First, we need to re-establish stability by consolidating public finances.
SwedishVi behöver en europeisk mekanism för att konsolidera statsskulder.
There needs to be a European mechanism for consolidating sovereign debt.
SwedishKonsolidera våra starka sidor, bärraket- och satellitindustrin.
Thirdly, the consolidation of our strong points, the launcher and satellite business.
SwedishFaktum är att många medlemsstater skulle tjäna på att konsolidera och kodifiera sin lagstiftning.
Indeed, many Member States would gain by consolidating and codifying their legislation.
SwedishSlutligen kommer vi att sträva mot vårt mål att konsolidera EU:s roll som en global partner.
Finally, we will pursue our objective of consolidating the role of Europe as a global partner.
SwedishFör det första bidrar grannskapspolitiken till att konsolidera en strategi grundad på partnerskap och samarbete.
Firstly, the ENP consolidates a strategy based on partnership and cooperation.
SwedishAtt konsolidera utgifterna betyder inte att man är oförnuftig och kräver en rak minskning av skulderna.
Consolidating spending does not mean irrationally demanding a linear reduction of deficits.
SwedishDetta skulle bli en politisk handling av enorm betydelse när det gäller att konsolidera freden i detta område.
This would be a huge political boost to consolidation of peace in that area.
SwedishEtt annat av Gerhard Schröders förslag handlar om att konsolidera den europeiska marknaden för krigsmateriel.
Another of Mr Schröder’s proposals is the consolidation of the European armaments market.
SwedishEuropeiska unionens konsumentpolitik är en av grundstenarna för att konsolidera den inre marknaden.
The European Union's consumer policy is a fundamental component in consolidating the internal market.
SwedishFörsöket att konsolidera 27 olika rättsliga traditioner i ett dokument har kanske varit för djärvt.
The effort of consolidating 27 diverse legal traditions in one document has perhaps been too audacious.
SwedishSå låt oss konsolidera i stället för att överreglera, genomföra i stället för att ställa för höga krav.
This approach should take due account of evolving market practices and the principle of subsidiarity.
SwedishSyftet med föreliggande förslag är att konsolidera den lagstiftningen på grundval av senare erfarenheter.
It was drafted with the utmost urgency in the wake of the terrorist atrocities of 11 September 2001.
SwedishSamtidigt behöver vi konsolidera våra offentliga finanser.
At the same time, public finances must be consolidated.
SwedishUtmaningarna 2005/2006 begränsar sig dock inte till att konsolidera utvidgningen och det nya fördraget.
The challenges set by 2005/2006 are not confined to consolidating enlargement and the new Treaty, however.