"kollidera" traduzione inglese

SV

"kollidera" in inglese

SV kollidera
volume_up
[kolliderade|har kolliderat] {verbo}

kollidera (anche: krocka)
I värsta fall vill vi undvika möjligheten att målen för strukturfonderna och Europeiska unionens initiativ för att skydda sina naturliga livsmiljöer råkar kollidera.
At its worst, we want to avoid the possibility that the aims of the structural funds and the European Union's concern to protect its natural habitats may collide.

Sinonimi (svedese) per "kollidera":

kollidera

Esempi di utilizzo "kollidera" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishDå märker du redan vid förflyttningen om enskilda objekt kan kollidera med andra objekt vid målpositionen.
This option enables you to see if single objects conflict with other objects in the target position.
SwedishVåra fiskares arbete innefattar i dag en ständig fruktan för att kollidera med ett handelsfartyg.
At the present time, our fishermen carry out their work in constant fear of a collision with a merchant vessel.
SwedishEurons logik börjar gå emot och kommer i framtiden att kollidera med nationernas logik.
Therefore, the logic of the euro is beginning to frustrate the logic of nations. These two approaches will soon clash head-on.
SwedishKommissionen hävdar att den inte kan ändra listan över produkter som kommer att kollidera med textilproduktionen.
The Commission maintains that it cannot amend the lists of products that will clash with textile production.
SwedishEuropeiska rådets ständige ordförande kommer med säkerhet att konkurrera och kollidera med kommissionens ordförande.
The permanent president of the European Council will certainly be competing with and clash with the President of the Commission.
SwedishDet finns ingen som helst praktisk anledning till att utskottens möten här i Strasbourg ska behöva kollidera med kammarens aktiviteter.
There is no practical reason whatsoever why committee meetings here in Strasbourg need to clash with plenary activities.
SwedishNya betalmetoder kan medföra problem med avseende på stabiliteten och säkerheten, vilket kan kollidera med behovet av en fri konkurrens.
New methods of payment may involve problems of stability and security which may conflict with the contrasting needs of competition.
SwedishDet har framkommit att detta faktiskt kan kollidera med en småskalig demokrati nedifrån och upp, som många människor känner sig delaktiga i.
It has transpired that this can really clash with a small-scale democracy from the bottom up, in which many more people feel involved.
SwedishDetta val bör vara självständigt och fritt och bör inte lyda ett tvång som kan kollidera med det konstitutionella bruket i varje land.
This choice should be made independently and freely and should not have to depend on an imposed measure that might clash with the constitutional practice of an individual country.
SwedishÖnskan om att " etablera de rättsliga och skattemässiga förutsättningarna för etablering av gränsöverskridande näringsregioner " kan mycket lätt kollidera med nationella regler på detta område.
The call for 'the creation of legal and fiscal preconditions for the operation of cross-border business areas ' is simply likely to clash with the national rules in this sector.