"inte inne" traduzione inglese

SV

"inte inne" in inglese

EN
EN

SV inte inne
volume_up
{aggettivo}

inte inne (anche: omodern, ur funktion, utslagen, ute)
volume_up
out {agg.}

Traduzioni simili a "inte inne" in inglese

inte avverbio
English
inte
English
inte preposizione
English
inne aggettivo
inne- aggettivo

Esempi di utilizzo "inte inne" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishJag står på det hela taget på er sida, men var vänliga och demonstrera inte inne i kammaren.
Generally speaking, I support you, but please do not demonstrate in the Chamber.
SwedishFlera talare - inte minst Linkohr - var inne på frågan om finansieringen.
Several speakers - not least Mr Linkohr - raised the question of financing.
SwedishTidigare förhöll det sig så att filmning inte tilläts inne i kammaren eller på åhörarläktaren.
It used to be that filming was not allowed in the Chamber area and in the gallery.
SwedishTiden är ännu inte inne för ett beslut, inte ens för förhandlingar.
It is still not the time for a decision, however, and not even the time for negotiations.
SwedishMen vi måste faktiskt fråga oss om vi inte är inne i en recession.
What we should actually be asking ourselves is whether or not we have gone into recession.
SwedishMin andra punkt är att Afrika inte är inne på rätt spår för att nå millenniemålen.
My second point, ladies and gentlemen, is that Africa is not on target to achieve the Millennium Goals.
SwedishSedan undertecknandet av Amsterdamfördraget har man ju inte hållit inne med vidlyftiga löften.
Since the Amsterdam Treaty was signed there has been no shortage of golden promises, you know.
SwedishDet är inte direkt fullpackat här inne.
I would have thought this would have been an important enough subject to bring more people in.
SwedishEnligt min åsikt gäller de fortfarande, men jag tror att tiden inte är inne om vi ska se realistiskt på saken.
In my view they are still valid, but I think that, realistically, the time is not right.
SwedishNär Schweiz skärpte sin asyllag för många år sedan höll EU inte inne med sin kritik.
When Switzerland tightened its Asylum Act many years ago, the European Union did not hold back with its criticism.
SwedishJag kan inte hålla inne med en kommentar till Karas.
Mr President, ladies and gentlemen, Mr Karas, I cannot resist commenting on your speech.
SwedishHär handlar det inte om ett bedrägeri inne i Europeiska unionens institutioner utan ute på medlemsstaternas områden.
This is not a matter of fraud within the EU institutions but at Member State level.
SwedishDet är viktigt att se till att kvinnor som inte tidigare har varit inne på arbetsmarknaden får möjlighet till detta.
It is important for women who have not been in the workforce before to get access to it.
SwedishTiden och omständigheterna är inte inne för att göra denna förändring, eftersom det skulle drabba Indien negativt.
The time and circumstances are not right to make this change, as it would adversely affect India.
SwedishVi måste föra den vidare och vara medvetna om att det inte går att stänga inne denna värdering inom EU.
We should pass it on and, at the same time, be aware that we cannot lock up this value within our European Union.
SwedishDet kanske inte är sant här inne, men det kommer att stämma i många olika sammanhang.
SwedishDet är fortfarande alltför ofta så att medlemsstaterna inte alltid är inne på samma linje i fråga om problemområden.
Only too often the Member States not are always on the same wavelength with regard to problem areas.
SwedishÄr inte tiden inne för att ta itu med våra intressen proaktivt i stället för att bara försvara protektionism?
Is it not now the right time to address our interests proactively instead of simply preventing protectionism?
SwedishLuften här inne är inte bara mycket varm, utan den är också kvävande, vilket påverkar koncentrationsförmågan.
Mr President, the air in here is not just very warm, but stifling.
SwedishDär är man ännu inte inne på helt fel spår.