"I" traduzione inglese

SV

"I" in inglese

volume_up
I {solo s.}
EN
volume_up
i {prep.}
EN

"I" in svedese

volume_up
I {sostantivo}
volume_up
I {pron.}
SV

SV I
volume_up
{solo singolare}

I (anche: bokstaven I)
volume_up
I {sostantivo}
I artiklarna I-11 till I-16 beskrivs de olika typerna av befogenheter i detalj :
Articles I-11 to I-16 describe in detail the various types of competence:
I artiklarna I-12 till I-17 beskrivs de olika typerna av befogenheter i detalj:
Articles I-12 to I-17 describe in detail the various types of competence:
Jag menar -- Pamela Anderson har fler proteser i sin kropp än jag har i min.
I mean, people -- Pamela Anderson has more prosthetic in her body than I do.

Sinonimi (svedese) per "i":

i
Swedish

Sinonimi (inglese) per "I":

I

Esempi di utilizzo "I" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishI och med detta blir dock inte heller de årliga gränsvärdena för PM10 strängare.
This also means, however, that there is no tightening of the annual PM10 limits.
SwedishDet är bra att företrädare för industrin deltar i att utarbeta detta betänkande.
The involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.
SwedishI dessa kristider är det särskilt viktigt att göra krediter mer lättillgängliga.
At a time of crisis it is especially important to make credits easier to obtain.
SwedishI stället har vi ett direktiv som fortsätter där återvändandedirektivet slutade.
Instead we have a directive that carries on where the Return Directive left off.
SwedishI lågkonjunkturens kalla vindar har investerarna sökt skydd under eurons vingar.
In the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro's wing.
SwedishDet bor 10 miljoner människor i Ungern och 9,5 miljoner använder mobiltelefoner.
10 million people live in Hungary and 9.5 million of them use mobile telephones.
SwedishVi fick ett nytt bevis för denna risk efter den tragedi som inträffade i London.
We were given a new illustration of this danger following the tragedy in London.
SwedishEtt tydligt särdrag skiljer den afrikanska kontinenten i sin helhet från Europa.
One distinctive feature sets the African continent as a whole apart from Europe.
SwedishFisket i denna del av världen är fullständigt beroende av partnerskap och avtal.
Fishing in that part of the world relies totally on partnerships and agreements.
SwedishEU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.
The EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
SwedishVi måste se längre än till nationella hänsyn och i stället ta europeiska hänsyn.
We must look beyond national considerations and towards European considerations.
SwedishInte heller 2006 står den budgetmässiga fantasin högt på dagordningen i Bryssel.
In 2006, as always, budgetary imagination is not high on the agenda in Brussels.
SwedishVi hade dock gärna sett en märkning av kemikalier i den så kallade kategori fem.
However, we would have liked to see the labelling of chemicals in category five.
SwedishFrån fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.
Moreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.
SwedishDenna kommuns förfarande står definitivt i strid med de kommande bestämmelserna.
The conduct of this municipality is certainly a breach of the future provisions.
SwedishDetta förslag utgör den andra viktiga beståndsdelen i vårt försvarsverk mot BSE.
This proposal is the second major component in our defence barriers against BSE.
SwedishVi vet, som Medina Ortega precis sade, att detta i själva verket inte är fallet.
We know, as Mr Medina Ortega has just said, that this is not, in fact, the case.
SwedishDetta har redan prövats utan framgång, och inte bara i postkommunistiska länder.
This has already been proved unsuccessful and not just in post-Communist states.
SwedishEr anmärkning kommer att noteras och detta kommer att rättas till i protokollet.
Your comments will be taken into account and the Minutes will be duly corrected.
SwedishI det ljuset framstår demokrati som väldigt, väldigt bra för ekonomisk tillväxt.
By that comparison, democracy looks very, very good in terms of economic growth.