"handledning" traduzione inglese

SV

"handledning" in inglese

SV handledning
volume_up
{genere comune}

1. generale

handledning (anche: styrning, ledning, rådgivning, vägledning)
volume_up
guidance {sostantivo}
Dessa initiativ förbättrar utanordnarens handledning och kontroll.
I consider that these initiatives improve the authorising officer's guidance and control.
We offer individual guidance regarding:
Jag har därför utvecklat förslaget från några av er att kommissionen borde ge ut en lättförståelig handledning som tydligt och klart förklarar våra riktlinjer.
That is why I have followed up on the suggestion made by some of you that the Commission should provide user-friendly guidance explaining our rules clearly and simply.
handledning (anche: kontroll, övervakning, tillsyn, bevakning)
volume_up
supervision {sostantivo}
Undervisningen kan bestå av föreläsningar, seminarier, grupp- eller individuell handledning.
The teaching may involve lectures, seminars, group or individual supervision.
Vad kan doktoranden förvänta sig av handledaren vad gäller tid, fysisk närvaro, handledning, med mera.
What can the doctoral student expect of the supervisor concerning time, presence, supervision etc?
Den studerande har rätt till handledning under den tid som kan anses behövas för den föreskrivna utbildningen.
The doctoral student has the right to receive supervision during the time deemed necessary for the prescribed studies.
handledning (anche: instruktion, träning, coaching, coachning)
volume_up
coaching {sostantivo}
Lärarna har alltid strävat efter att vara tillgängliga för frågor, handledning och diskussioner.
The teachers have always strived to be available for questions, coaching and discussions.
handledning
volume_up
tutorial {sostantivo}
EUROPA > Sammanfattning av EU-lagstiftningen > Handledning
EUROPA > Summaries of EU legislation > Summaries of EU legislation: web tutorial

2. "upplysning, råd, tips"

handledning (anche: instruktion, anvisning, undervisning)
volume_up
instruction {sostantivo}
Jag hoppas vi kan se fram emot en framtid i vilken ingen handledning kommer att vara nödvändig.
I hope we can look forward to a future where no instruction will be necessary.
Dessutom är vuxenutbildningen beroende av frivilliga medhjälpare, som berikar den genom att dela med sig av sin erfarenhet och ge skicklig handledning.
In addition, adult education also depends on voluntary helpers, who enrich it by lending their experience and providing skilled instruction.

Sinonimi (svedese) per "handledning":

handledning

Esempi di utilizzo "handledning" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishPå kirurgmottagningen får Janni handledning av överläkare Kalev Teder.
In the surgery clinic, Janni will get mentoring from chief physician Kalev Teder.
SwedishI volontärtjänstens handledning kan du läsa mer om hur det fungerar.
The EVS guide provides detailed information on where to start and how it all works.
SwedishNedan följer en detaljerad handledning till ansökningsförfarandet.
Below are detailed guidelines relevant to the application process.
SwedishFör övrigt bör vi erbjuda dessa unga praktikanter en handledning med kvalitet.
SwedishMen det finns en maxgräns för hur många studenter man kan ta emot och samtidigt ge bra handledning.
But there’s a limit to how many students you can take on and provide good mentoring at the same time.”
SwedishInitiativ som handledning har hjälpt på dessa områden.
Initiatives such as mentoring have helped in these areas.
SwedishI deras handledning om detta sägs att man i varje lagförslag ska ange huvudmålen för den föreslagna lagstiftningen.
Their guide on this says that every bill should outline the objective of the proposed legislation.
SwedishDet är en makaber handledning i att praktisera EU-imperialism och begå brott mot mänskligheten.
It is a macabre manual for implementing the imperialist interventions of the EU and committing crimes against humanity.
SwedishI januari 2009 lanserade jag en interaktiv handledning på min nya webbplats, som finns på samtliga 23 EU-språk.
In January 2009, I launched an interactive guide on my new website, which is accessible in all 23 EU languages.
SwedishDet ger de nationella Europass-myndigheterna den extra uppgiften att förse varje medborgare med en handledning för rörlighet.
It gives the national Europass agencies the additional task of making a guide to mobility available to every citizen.
SwedishEU-kommissionens handledning för alla som arbetar med EU-webbplatser – webbansvariga, redaktörer, skribenter och webbutvecklare.
European Commission guide for anyone working on EU websites, including webmasters, editors, content providers, web developers and contractors.
SwedishUndervisning/handledning
SwedishDet ärende vi nu diskuterar skulle passa bra i en handledning för hur man inte bör agera i politiken vid hantering av det offentliga.
Mr President, the case we are now considering deserves to feature in a guide to what not to do in politics in terms of managing public affairs.
SwedishMed andra ord: Med stöd av studien som vi låtit göra har vi inte lyckats få någon vettig handledning i vilken strategi som vi bör använda för den här saken.
To put it another way: the study that we commissioned gave us no useful indication of how to proceed, or of what strategy we need for implementing this.
SwedishHerr talman, förra veckan var jag i Indonesien på ett undersökningsuppdrag, och jag vill bara säga att EU-delegationen där gav mig utmärkt handledning.
Mr President, last week, I was in Indonesia on a fact-finding mission and all I can say is that the EU delegation out there provided me with outstanding support.
SwedishEUROPA > Sammanfattning av EU-lagstiftningen > Institutionella frågor > Det europeiska samarbetet sett mot bakgrund av fördragen > Nicefördraget: handledning
EUROPA > Summaries of EU legislation > Institutional affairs > Building europe through the treaties > Treaty of Nice: A Comprehensive Guide
SwedishNär det gäller detta är införandet av en interaktiv handledning ett viktigt steg framåt, och jag tror att många av våra medborgare är tacksamma mot er för detta.
With regard to this, the introduction of an interactive guide is an important step forward, and I believe that many of our citizens are grateful to you for that.
SwedishEtt av de mer innovativa exemplen på dessa insatser är Europeiska medborgarkonsultationen, som gör försök med rådgivande opinionsundersökningar och personlig handledning.
One of the more innovative examples of these efforts has been the citizens' consultations, experimenting with deliberative polling and face-to-face consultations.
Swedish– Jag visste att Tim bara tog in några få studenter för handledning. Och HAN frågade mig!
– I knew that Tim just brought in a few students for tutoring. And HE asked me! I thought that would never happen. I thought that I would go to him and beg.