"handlägga" traduzione inglese

SV

"handlägga" in inglese

SV

handlägga [handlade|har handlagt] {verbo}

volume_up
1. generale
De lider brist på alla de ekonomiska och mänskliga resurser som krävs för att man på ett kompetent sätt skall kunna handlägga asylansökningar.
They all lack the financial and human resources to deal competently with applications to stay.
De nationella myndigheterna är skyldiga att samarbeta och utbyta den information som behövs för att handlägga din ansökan.
National authorities are obliged to cooperate with each other and exchange all the information required to deal with your application.
De skall kvarstå i ämbete och fortsätta att handlägga löpande ärenden till dess att de har ersatts enligt artiklarna I-26 och I-27.
They shall remain in office and continue to deal with current business until they are replaced in accordance with Articles I-26 and I-27.
Kontakta den pensionsmyndighet som ska handlägga din ansökan för mer information.
For more exact details, contact the pension authority handling your claim.
Forskning visar också att allmänläkare kan handlägga de flesta hälsoproblem med hög kvalitet och till låg kostnad.
Research also shows that general practitioners can handle most health problems with a high level of quality and a low cost.
Vi intensifierar nu förberedelserna för att klara övergången till att handlägga klagomål från 25 medlemsstater så smidigt som möjligt.
We are now intensifying preparations to manage the transition to handling complaints from 25 Member States as smoothly as possible.
2. Business
De lider brist på alla de ekonomiska och mänskliga resurser som krävs för att man på ett kompetent sätt skall kunna handlägga asylansökningar.
They all lack the financial and human resources to deal competently with applications to stay.
De nationella myndigheterna är skyldiga att samarbeta och utbyta den information som behövs för att handlägga din ansökan.
National authorities are obliged to cooperate with each other and exchange all the information required to deal with your application.
De skall kvarstå i ämbete och fortsätta att handlägga löpande ärenden till dess att de har ersatts enligt artiklarna I-26 och I-27.
They shall remain in office and continue to deal with current business until they are replaced in accordance with Articles I-26 and I-27.

Sinonimi (svedese) per "handlägga":

handlägga
Swedish

Esempi di utilizzo "handlägga" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishMen med ett ifyllt U1-intyg kan man troligtvis handlägga din ansökan fortare.
But a completed U1 form will probably allow them to process your claim more quickly.
SwedishKontakta den pensionsmyndighet som ska handlägga din ansökan för mer information.
For more exact details, contact the pension authority handling your claim.
SwedishEn artonmånadersperiod för att handlägga förmånsärenden hör inte hemma i tjugohundratalet.
An 18-month period for processing benefits is not appropriate in the 21st century.
SwedishDet är även mycket viktigt att veta om kvinnorna själva kommer att handlägga dessa medel.
It is also very important to know whether women will manage these funds.
SwedishMed ett U1-intyg kan myndigheterna handlägga din ansökan snabbare.
A completed U1 form can help the authority process your claim more quickly.
SwedishJag kan förstå hans metod att handlägga detta ärende i kammaren.
I can understand his method of expediting the business of the Chamber.
SwedishVad det gäller böter för försening med att handlägga skadereglering, håller jag med föredraganden.
As regards penalties for delays in addressing claims, I agree with the rapporteur's view.
SwedishFörsta aspekten: Kommer kvinnorna att handlägga en del av detta ekonomiska stöd?
Firstly, will women manage some of this economic aid?
SwedishDetta är ytterst välkommet, eftersom merparten av den tid som går åt för att handlägga klagomål ligger just under kommissionsskedet.
This is most welcome, because most of the time taken to process complaints is at the Commission stage.
SwedishVilken är slutligen fördelen med att det skall vara kommissionen och inte Europeiska centralbanken som skall handlägga dessa lån?
Lastly, what advantage do we gain by having the Commission and not the European Central Bank supervising these loans?
SwedishHar rådet fått uppgifter om att kostnaden för att handlägga viseringsansökningar i vissa medlemsstater överstiger 35 euro?
Does the Council have any information on Member States charging more than the requested € 35 as the visa processing fee?
Swedish Har kommissionen fått uppgifter om att kostnaden för att handlägga viseringsansökningar i vissa medlemsstater överstiger 35 euro?
 Does the Commission have any information on Member States charging more than the requested € 35 as the visa processing fee?
SwedishSåledes har jag erfarenheter av skillnaden mellan att handlägga en budget genom budgetplaner och utan budgetplaner.
As a result, I am very aware of the difference between dealing with a budget with a financial perspective and without a financial perspective.
SwedishVi intensifierar nu förberedelserna för att klara övergången till att handlägga klagomål från 25 medlemsstater så smidigt som möjligt.
We are now intensifying preparations to manage the transition to handling complaints from 25 Member States as smoothly as possible.
SwedishFörslaget till nytt avtal innehåller först och främst riktlinjer för hur man skall handlägga en begäran om tillämpning av principen om positive comity.
The new Agreement mainly contains guidelines for dealing with applications to use the principle of positive comity.
SwedishDärefter får de grekiska myndigheterna och det nationella parlamentet diskutera hur de skall handlägga EG-domstolens beslut.
We have therefore chosen to vote against this report, but we wish to emphasise that we are not adopting a substantial position in the continuing debate.
SwedishDu måste lämna in din pensionsansökan minst sex månader innan du pensionerar dig, eftersom det kan ta lång tid att handlägga en ansökan som gäller flera länder.
You should apply for your pension at least 6 months before you retire because the award of a pension from several countries can be a long procedure.
SwedishI stället beror det på det föga systematiska sättet att handlägga ärenden.
This is not the fault of UCLAF's officials or its excessive reliance on temporary employees, but rather on the unsystematic manner in which it processes its cases.
SwedishJag vill erinra om att kommissionen för närvarande endast har mandat av rådet att handlägga de ärenden som gäller luftfart inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
May I remind you that, at present, the Commission only has the Council's mandate to enforce competition rules with regard to air transport services provided inside the European Economic Area.
SwedishDet är bara för att kostnaderna för aktionerna tas från den allmänna gemenskapsbudgeten som arbetet med att handlägga dem ligger hos kommissionen, i enlighet med artikel J11 i unionsfördraget.
It is only because the costs of the actions are charged to the general Community budget that the job of administering them lies with the Commission, as provided by article J11 of the Union Treaty.