"grannlaga" traduzione inglese

SV

"grannlaga" in inglese

EN

SV grannlaga
volume_up
{aggettivo}

grannlaga (anche: trevlig, angenäm, tilltalande, fin)
volume_up
nice {agg.}
Jag välkomnar också grannlaga kommentarer från parlamentsledamöterna!
I also welcome nice comments from Members of Parliament!

Esempi di utilizzo "grannlaga" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishFör ansökarländerna är allt detta naturligtvis en grannlaga uppgift.
For the applicant countries all this is, of course, a delicate problem.
SwedishMen just på grund av denna stelbenthet visar sig varje reform vara en mycket grannlaga uppgift.
However, it is difficult to carry out any reform precisely because of this inflexibility.
SwedishDet handlar om prioriteringar – det är en grannlaga uppgift att avgöra vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt.
It is a question of emphases: the path between heaven and hell is a narrow one.
SwedishJag uppskattar verkligen Feleknas Ucas grundliga och grannlaga arbete med denna viktiga fråga.
I greatly appreciate the thorough and painstaking work that Mrs Uca has done on this important subject.
SwedishDet är ett grannlaga arbete som jag hoppas blir ett huvudtema för toppmötet i Tammerfors i höst.
It is a delicate task which I hope will be one of the main topics for debate at the Tampere summit in the autumn.
SwedishDessa förhandlingar är grannlaga och på detta stadium utesluter inte Storbritannien ett rent tullsystem.
These are delicate negotiations and at this stage the UK does not rule out an eventual tariff only system.
SwedishDet handlar om prioriteringar – det är en grannlaga uppgift att avgöra vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt.
Mine is a request not in the name of protectionism, but in the name of a calculation of the social impact.
Swedish(CS) Detta betänkande kommer att stimulera kommissionen att fortsätta sitt grannlaga arbete på att harmonisera standarder på den inre marknaden.
(CS) This report will further encourage the Commission to pursue carefully the harmonisation of standards in the internal market.
SwedishJag skulle först och främst vilja framföra hjärtliga lyckönskningar till Swoboda för det balanserade, grannlaga och grundliga betänkande som han har lagt fram.
Mr President, first of all may I compliment Mr Swoboda on his balanced, tactful and thorough report.
SwedishJag vill tillägga att vi är engagerade i komplicerade och ibland ovillkorligen grannlaga förhandlingar; vi är inte engagerade i polemiska utbyten.
I would add that we are engaged in complex and sometimes necessarily delicate negotiations; we are not engaged in polemical exchanges.
SwedishÅ andra sidan fyller skogarna idag allt mer mångskiftande funktioner för samhället i stort vilket kräver rationella och grannlaga beslut.
On the other hand, society in general is now using forests for an increasing variety of purposes and these require reasonable and sensible decisions.
SwedishDet här är grannlaga frågor som bör lösas av varje regering på en nivå så nära folket som möjligt och inom ramen för det nationella demokratiska systemet.
These are very delicate problems and should be solved by each government at the closest possible level to the people in the framework of the national democratic system.
SwedishJag vill passa på att tacka Gebhardt och De Rossa för deras arbete med dessa två betänkanden och för det grannlaga arbete de har lagt ned.
Mr President, I want to make a point of thanking Mrs Gebhardt and Mr De Rossa for their efforts in relation to these two reports and for the painstaking work they have put into them.
SwedishDet är otvivelaktigt en komplicerad och grannlaga uppgift att jämka samman bevarandet av fiskbeståndet med behovet att bibehålla en strategisk position inom fiskerinäringen.
There is no doubt that reconciling conservation of stocks with the need to maintain a strategic position in the fishing sector is a complicated and difficult issue.
SwedishAlla de av oss som sitter med vid WTO-samtalen utför - och är medvetna om att de andra utför - en grannlaga balansakt där minsta lilla detalj kan rubba balansen.
All of us sitting around the table at the WTO are carrying out - and know that the others are carrying out - a delicate balancing act and the slightest thing can tilt that balance.
SwedishJag vill också varmt tacka föredraganden, Carlos Coelho, för hans enastående betänkande och även för det utmärkta samarbetet med kommissionen om en grannlaga och känslig fråga.
I also wish to warmly thank the rapporteur, Carlos Coelho, for his remarkable report and also for the excellent cooperation maintained with the Commission on a delicate and sensitive issue.