SV framkalla
volume_up
[framkallade|har framkallat] {verbo}

1. generale

Där förbjöds också meddelanden som kan framkalla fysisk eller moralisk skada hos minderåriga.
It also banned communications that may cause physical or moral detriment to minors.
Tror ni inte att den här frågan kan framkalla en stor oro och osäkerhet bland konsumenterna?
Do you not think that this issue causes considerable alarm and insecurity among consumers?
En nyligen utförd undersökning visar hur nanopartiklar av titandioxid, som används i solskyddskrämer, kan framkalla cancer hos möss.
A recent study shows that titanium dioxide nanoparticles used in sun creams can cause cancer in mice.
Det ligger inte i någons intresse att påbörja en ny kostsam kapprustning och framkalla nya hot.
It would not be in anybody’s interest to launch a new costly arms race and incite new threats.
Men att generalisera och framkalla aggressiva, negativa känslor mot alla romer, exempelvis genom falska rapporter i media, är inte acceptabelt.
But to generalise and incite aggressive, negative feelings against all of them, including through false media reports, is not acceptable.
Av denna anledning måste vi återigen fördöma varje försök att framkalla hat eller att förespråka våld mot minoritetsgrupper, bland annat på grundval av kön eller sexuell läggning.
This is why we need to denounce again any attempt to incite hatred and advocate violence towards any minority group, including on grounds of sex or sexual orientation.
Under påtryckning kan nya idéer uppstå och innovativa mekanismer skapas för att framkalla utveckling och undvika de fel som ledde till krisen.
Under pressure, new ideas can emerge, creating innovative mechanisms in order to induce development and avoid the errors that led to the crisis.
Vi har tvingats acceptera vissa färgämnen i godis och karameller samt i livsmedel som riskerar att framkalla cancer samt allergier, framför allt hos barn.
We have been forced to accept certain colouring agents in sweets and candies and in food products which could induce cancer and allergies, especially in children.
Dessutom fastställer man i förslaget en strikt gräns för krom VI i cement, eftersom krom VI har visat sig framkalla invalidiserande och allergiska eksem, särskilt bland cementarbetare.
Furthermore, the proposal sets a strict limit for chromium -6 in cement, as chromium -6 has been shown to induce disabling and allergic eczema, especially among cement workers.
Hon tog inga läkemedel som kunde framkalla hallucinationer.
She wasn't on any medications which could produce hallucinations.
Ibland kan empati såklart framkalla känslor inom oss som är svåra att kontrollera.
Sometimes, of course, being compassionate can produce feelings within us that are very difficult to control.
Tanken att nanopartiklar av titandioxid skulle kunna framkalla cancerogena effekter genom förtäring är oroväckande, med tanke på att nanopartiklar används i livsmedel och tandkrämer.
The notion that ingestion of titanium dioxide nanoparticles could produce carcinogenic effects is a cause for concern, since such nanoparticles are used in food and toothpastes.
Vilket ramaskri denna information skulle framkalla.
What horror, what an outcry this information should provoke.
Grönbokens grundläggande mål är att framkalla en dialog om sektorns framtid i Europa.
The basic aim of the Green Paper is to provoke a wider dialogue on the future of the sector in Europe.
This could, in fact, provoke a reaction.
framkalla (anche: , hämta, ta in, anföra)
Vår uppgift är att använda de nya mekanismerna för att framkalla en ny dynamik.
Our task is to use the new mechanics to bring on new dynamics.
Hon gjorde kanske mer än någon västerländsk politisk statsman i vår tid för att ta kampen med kommunisterna och framkalla järnridåns sammanbrott.
She did perhaps more than any western political statesman of our age in confronting the Communists and bringing about the collapse of the Iron Curtain.
Europa måste framkalla elchocker, för morgondagens samhälle kommer att bli ett intelligens-, forsknings- och kunskapssamhälle som kommer att medföra arbete och rikedom.
Europe must make use of shock treatment, for tomorrow's society will be one of intelligence, research and knowledge, bringing with it work and wealth.
framkalla (anche: förorsaka, få till stånd)
volume_up
to bring about {v.} (cause, make, produce)
framkalla (anche: orsaka)
Vår uppgift är att använda de nya mekanismerna för att framkalla en ny dynamik.
Our task is to use the new mechanics to bring on new dynamics.
framkalla (anche: larma, ropa upp, ropa ut, ta fram)
framkalla (anche: avbilda, tappa, få ut, vinna)
Jag vill uppmärksamma de förutsättningar som fortsätter att framkalla väpnade konflikter och tillåta brott mot de mänskliga rättigheterna i Sudan.
I would like to draw attention to the conditions which continue to provoke military conflict and allow for human rights breaches in Sudan.
Omfattande förfalskning kommer att framkalla en allvarlig risk för att eurons trovärdighet och förtroendet för den tar skada på global nivå.
Substantial counterfeiting will engender the severe risk of global damage to the whole credibility of, and confidence in, the euro.
Låt oss inte riskera att framkalla en ännu starkare känsla av isolering och diskriminering, särskilt bland ungdomar, som kanske aldrig har fått någon chans att upptäcka unionen.
Let us not risk engendering an even stronger sense of isolation and discrimination, particularly amongst young people, who may never have had a chance to discover the Union.
framkalla (anche: väcka, frammana)
Att framkalla någon slags fobi genom en viss politik är i en sådan här situation både fel och farligt.
Evoking any kind of phobia through certain policies is in this situation simply wrong and dangerous.
På grund av att den statliga televisionen kunde rapportera dygnet runt, och framkalla en genomgripande känsla av chock över det ofattbara lidandet hos människor i de drabbade områdena.
Because state television was able to report round the clock, evoking a profound sense of shock at the unimaginable suffering of the people in the stricken areas.
Slutligen kvarstår en fråga som kommer att framkalla livliga reaktioner: harmonisering av skatter och avgifter på unionsnivå.
Finally, one point remains which will excite strong reactions: the harmonisation of taxes and duties on the scale of the Union.
Vi har tvingats acceptera vissa färgämnen i godis och karameller samt i livsmedel som riskerar att framkalla cancer samt allergier, framför allt hos barn.
We have been forced to accept certain colouring agents in sweets and candies and in food products which could induce cancer and allergies, especially in children.
Detta skulle dessutom framkalla mer missnöje än tillfredsställelse hos de verksamma.
In the long run, this would generate discontent rather than satisfaction amongst the cultural operators.
Det är uppenbart vilka åtgärder som borde vidtas, i stället för att framkalla rädsla inom unionen.
It is obvious what action should be taken, instead of generating fear within the Union.
Jag vill inte framkalla trötthetskänslor hos dem som är vänliga nog att lyssna till mig en andra gång och jag kommer att vara kortfattad tvärtemot mina vanor.
I am concerned not to generate a sense of weariness in those kind enough to listen to me this second time round, and I shall be brief, something which I am not, incidentally, accustomed to.
framkalla (anche: lyfta, odla, höja, samla ihop)
Antydningar om att vi kanske kommer att använda oss av budgetförordningen borde inte framkalla fientliga känslor.
Any suggestion that we might be using the Financial Regulation should not raise hostility.
Betänkandet reflekterar några av de problem som den gemensamma ståndpunkten har framkallat och troligen kommer att framkalla framgent.
The report reflects some of the concerns raised at the present time, and no doubt in the future, by the common position.
framkalla (anche: samla, uppbåda, uppbringa, frammana)

2. Fotografia

3. Cinema & film

Om Nordkorea börjar framkalla en betydande mängd plutonium för militärt användande skulle situationen helt klart förvärras, snabbt och allvarligt.
Clearly, if North Korea begins to process significant quantities of plutonium for military use, the situation would deteriorate quickly and seriously.
Jag hoppas att vi i denna enade roll kan framkalla snabba processer för att återställa de normala demokratiska funktionerna.
I hope that in this united role, we will be able to provoke rapid processes which will restore the normal functions of democracy.
Ett plötsligt avbrott i den europeiska finansieringen skulle kunna komma att riskera att framkalla en större chock i vår ekonomi och samtidigt undergräva de senaste landvinningarna.
A sudden cut-off of European funding would risk provoking a major shock in our economy and in the process undermine recent gains.

Esempi di utilizzo "framkalla" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishDen får inte komma ur kurs och övergå i, eller framkalla, mellanstatliga åtgärder.
It must not drift off course to become or inspire intergovernmental action.
SwedishRådets val av synsätt riskerar också att framkalla anklagelser om bristande konsekvens.
The approach chosen by the Council also risks accusations of inconsistency.
SwedishEffekten måste bli raka motsatsen till den som de kriminella diktatorerna avsåg att framkalla.
They must have the opposite effect to the one the criminal dictators intended.
SwedishTror ni inte att den här frågan kan framkalla en stor oro och osäkerhet bland konsumenterna?
Do you not think that this issue causes considerable alarm and insecurity among consumers?
SwedishDet är uppenbart vilka åtgärder som borde vidtas, i stället för att framkalla rädsla inom unionen.
It is obvious what action should be taken, instead of generating fear within the Union.
SwedishMen abnormal aktivitet i spolformade gyrus kan istället framkalla hallucinationer av ansikten.
When images are formed, a higher part of the visual cortex is involved in the temporal lobe.
SwedishDet ligger inte i någons intresse att påbörja en ny kostsam kapprustning och framkalla nya hot.
People can adhere to a faith, but are not allowed to organise themselves to any serious degree.
SwedishIngenting kan framkalla mer förtroende hos konsumenten än den offentlighet som behandlingen i parlamentet ger.
Nothing inspires more confidence in consumers than open discussion in Parliament.
SwedishSå kan det inte vara; det är att framkalla nya konflikter.
That is not acceptable; it is the breeding ground for fresh conflict.
SwedishGenom att göra så riskerar vi att framkalla just det som vi säger att vi fruktar, nämligen en islamistisk stat.
In so doing, we risk creating the very thing we purport to fear: an Islamist state.
SwedishDe sociala och ekonomiska inkonsekvenserna håller på att framkalla arbetslöshet för tiotals miljoner människor.
Tens of millions of people are unemployed due to social and economic contradictions.
SwedishVilka ytterligare omvälvningar kommer eurons införande och unionens utvidgning av framkalla?
What additional problems will be created with the arrival of the euro and the enlargement of the Union?
SwedishDetta innebar ransonering, att avsiktligt framkalla en brist.
That is, rationing, the deliberate fabrication of scarcity.
SwedishAtt framkalla någon slags fobi genom en viss politik är i en sådan här situation både fel och farligt.
Evoking any kind of phobia through certain policies is in this situation simply wrong and dangerous.
SwedishDetta informationsbehov måste vi tillfredsställa, just på de områden där ovisshet kan framkalla oro.
We have to meet this need for information, especially in those areas where ignorance gives rise to fears.
SwedishDen nya WTO-rundan kan leda till en ny anryckning i globaliseringen och den kommer hos många att framkalla oro.
The new WTO Round may lead to a further push towards globalisation which will make many people anxious.
SwedishJag tror inte att man här skall framkalla någon hotbild och befara att det nu kommer en spansk armada.
I do not think anyone should create a threat scenario here and be alarmed about the prospect of a Spanish armada.
SwedishMåste vi frambringa terrorister som attackerar Europa och USA för att framkalla åtgärder som i Afghanistan?
Do we need to breed terrorists who will attack Europe and the USA to precipitate effective action like in Afghanistan?
SwedishDen kommer bara att ha lyckats framkalla bitterhet hos kandidatländerna, utan att för den skull låta dem befinna sig på rätt nivå i dag.
It has embittered the candidate countries and has failed to enable them to reach a good standard.
SwedishVad tjänar det till att liberalisera handeln genom att begränsa tull- och avgiftshindren och att framkalla ekologiska olyckor?
What is the point of liberalizing trade by limiting tariff and customs barriers if this leads to ecological disasters?