"förstånd" traduzione inglese

SV

"förstånd" in inglese

EN
SV

förstånd {neutro}

volume_up
förstånd (anche: anledning, hänsyn, grund, skäl)
Ändå väljer cyprioterna inte bara med sitt förstånd, utan också med hjärtat.
The Annan Plan is a good plan, but it is a solution born of reason.
Jag är glad över att se att förståndet och ansvarskänslan har segrat, och med dem Europa.
I am happy to see that reason and a sense of responsibility have triumphed and that, along with them, Europe has triumphed.
förstånd (anche: stämning, anledning, betydelse, känsla)
volume_up
sense {sostantivo}
Kort sagt, tills vidare använder man på båda sidor sitt förstånd.
So for the time being, people on both sides are using their common sense.
Jag uppmanar alla som har något förstånd att motsätta sig dessa åtgärder.
I call on all those with any sense to oppose these measures.
Have we lost all sense?
Det övergår mitt förstånd varför man vid varje sammanträde i Strasbourg delar ut runt 200-300 sidor av stenografi och protokoll till varje ledamot.
It is beyond my comprehension why, at every sitting at Strasbourg, each Member is handed around 200-300 pages of stenographs and protocols.
förstånd (anche: underrättelse, intelligens)
Han har utarbetat detta förslag till direktiv med stor fasthet och stort förstånd, och jag vill ge honom heder för detta.
This proposal for a directive has been developed with great tenacity and intelligence by Mr Rothley, and I want to give him credit for it here.
förstånd (anche: avsikt, minne, åsikt, uppmärksamhet)
volume_up
mind {sostantivo}
Ändå väljer cyprioterna inte bara med sitt förstånd, utan också med hjärtat.
Yet Cypriots choose not only with their minds, but also with their hearts.
Ett Europa som är i stånd att vinna, inte bara människornas förstånd, utan även deras hjärtan.
It is a Europe that is able to win not just the minds but also the hearts of the people.
Och metaforen fortsätter att skaka om förståndet, skallra och kränga, långt efter att Elvis lämnat byggnaden.
And metaphor keeps the mind shaking, rattling and rolling, long after Elvis has left the building.
förstånd (anche: vett)
volume_up
savvy {sostantivo}
förstånd (anche: uppfattning, förnuft)
förstånd (anche: förnuft, visdom, vishet, klokhet)
Let us pay homage to the courage and wisdom of the Spanish people.
Debatterna i början av detta sammanträde visar hur svårt det kommer att bli att i en katastrofsituation införa ett sådant förfarande med förtroende, förstånd och rättvisa.
The debates at the start of this session showed us how very difficult it will be, in a state of emergency, to implement such a procedure with confidence, wisdom, and fairness.
Tecken från de flesta nationella huvudstäder antyder att det inte bör ligga bortom våra medlemsstaters förstånd att nå en uppgörelse.
Signs from most national capitals suggest that it should not be beyond the wit of our Member States to deliver a deal.
förstånd (anche: balans, sans)
Aktuella opinionsundersökningar i Nederländerna visar att 82 procent av de nederländska väljarna nu skulle rösta nej – ett bevis för detta modiga folks förstånd.
Current polls in the Netherlands show that 82% of Dutch voters would now vote ‘no’ – a tribute to the level-headedness of that brave people.
förstånd (anche: sundhet, mental hälsa)
Dag för dag försöker jag bevara min styrka och mitt förstånd.
Day by day, I struggle to maintain not only my strength, but my sanity.
Det måste finnas en vilja att utföra goda gärningar, men självklart inte på bekostnad av vår eget förstånd.
There has to be a willingness to do good deeds, but not, of course, at the expense of our own sanity.
Vi ber nu en bön om att vår lilla aktion kan hjälpa till att återställa förståndet och värdigheten i vår nation.?
In so doing, we pray that our small action may help restore sanity and dignity to our nation

Sinonimi (svedese) per "förstånd":

förstånd

Esempi di utilizzo "förstånd" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishDet övergår helt klart mitt förstånd hur alla kan lämna samma möte som vinnare.
I simply cannot understand how everybody can emerge victorious from the same meeting.
SwedishÄndå väljer cyprioterna inte bara med sitt förstånd, utan också med hjärtat.
Yet Cypriots choose not only with their minds, but also with their hearts.
SwedishIdag måste vi rösta efter bästa förstånd och i enlighet med vårt samvete.
We have to vote today according to the best of our knowledge and to our own conscience.
SwedishI detta sammanhang vill jag tillägga att mottot bör vara förstånd snarare än överreagerande.
The watchword in this regard, I would add, should be prudence as opposed to over-reaction.
SwedishTror ni att aktiemarknaden är något stort mysterium bortom mänskligt förstånd?
What, you think the stock market's some great mystery...... beyond the realm of human understanding?
SwedishEtt Europa som är i stånd att vinna, inte bara människornas förstånd, utan även deras hjärtan.
It is a Europe that is able to win not just the minds but also the hearts of the people.
SwedishDärför att du raljerar över att du, med ditt mänskliga, klena förstånd -
Because you joke that you, with your paltry human understanding -
SwedishDet övergår verkligen mitt förstånd att kommissionen inte vill stödja detta ändringsförslag.
It utterly passes my understanding how the Commission is unwilling to support this amendment.
SwedishDet övergår mitt förstånd varför de envisas med att hindra detta.
I am at a loss to understand why they persist in obstructing this.
SwedishAtt vi kontrolleras vid infarten må vara hänt, men att det också sker vid utfarten övergår mitt förstånd.
Being checked on entering, maybe, but as we go out? That is beyond me.
SwedishVarför man måste kritisera detta går över mitt förstånd.
SwedishHur vi hade tänkt bistå de människor som har drabbats av översvämningarna med hjälp av handelslättnader övergår mitt förstånd.
How we intend to help the people affected by the floods by means of trade facilitation is beyond me.
SwedishGraden av schizofreni är bortom allt förstånd.
SwedishMod och förstånd bör alltid gå hand i hand.
SwedishHan har utarbetat detta förslag till direktiv med stor fasthet och stort förstånd, och jag vill ge honom heder för detta.
We also dispensed with the provision on the protection of vulnerable travellers; that means making provision for civil liability.
SwedishDet övergår mitt förstånd varför de som stöder en politisk union verkar fast beslutna att bygga den på sämsta möjliga grund.
I cannot understand why those in favour of political union seem determined to build this structure on the worst possible foundations.
SwedishVarför det inte ens var möjligt att invänta Världshandelsorganisationens utlåtande om denna förordning går dessutom över mitt förstånd.
Moreover, why it was not even possible to wait for the World Trade Organisation's verdict on this regulation is beyond me.
SwedishInvandring är en nödvändighet, och om den hanteras med förstånd kan den vara en tillgång för ett civilsamhälle som respekterar skillnader.
Immigration is a necessity, and if handled judiciously it can be an asset for a civil society that is respectful of difference.
SwedishDet övergår mitt förstånd.
SwedishVoltaire begärde något liknande efter jordbävningen i Lissabon, en händelse som han inte kunde acceptera eftersom han påstod att det trotsade hans förstånd.
Yet I do not share such concerns in the face of an act of solidarity on such an unprecedented international scale.