"försenat" traduzione inglese

SV

"försenat" in inglese

SV

försenat {avverbio}

volume_up
försenat
Det här paketet är resultatet av parlamentets, kommissionens och - om än något försenat - rådets arbete.
This package is a testament to the work of Parliament, the Commission and also, if belatedly, the Council.
Efter att ha överlevt ett antal splittringar har Europeiska unionen börjat ge ett viktigt bidrag, om än försenat.
Having survived a number of splits, the European Union has begun to make an important contribution, albeit belatedly.
Nu vidtar kommissionen äntligen åtgärder, försenat, nästan för sent, eftersom utvidgningen ligger två månader bort.
Now at last, the Commission is taking action, belatedly, almost too late in the day, as enlargement is two months away.

Esempi di utilizzo "försenat" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishTill och med Tchaduppdraget är väldigt försenat, och det sades vara ”brådskande”.
Even the Chad mission is very much delayed, and that was supposed to be 'urgent'.
SwedishFör det första har genomförandet av Lissabonstrategin blivit kraftigt försenat.
Firstly, there has been a considerable delay in implementing the Lisbon strategy.
SwedishOm ett tåg är försenat, återbetalas 25 procent av biljettpriset efter en timme.
If a train is delayed, 25% of the fare is repaid in compensation after an hour.
SwedishDet faktum att parlamentets yttrande har dröjt har försenat beslutsprocessen i rådet.
Because Parliament had not given its opinion the Council decision was delayed.
SwedishÖppnandet av en ny flygledningscentral i England är fyra år försenat.
The opening of a new air traffic control centre in England is four years behind.
SwedishProblemet är emellertid att slutförandet av informationssystemet har blivit försenat.
The problem, however, is that the completion of the information system has been delayed.
SwedishMotsvarande meddelande för år 2001 är redan över två månader försenat.
The equivalent communication for 2001 is already more than one month overdue.
SwedishBristen på fullständiga svar från Irland har försenat denna nya bedömning.
The lack of complete answers by Ireland has delayed this new assessment.
SwedishFörbudet mot fartyg med enkelskrov får inte bli så försenat som det verkar bli.
The decommissioning of single-hull vessels must not be delayed to the extent it appears to be.
SwedishOm hela debatten påbörjas på nytt kommer ikraftträdandet att bli försenat.
To open up the whole debate again would delay their entry into force.
SwedishFör det första har genomförandet av Lissabonstrategin blivit kraftigt försenat.
I think it is important for us to ask the Commission to take the following four points on board.
SwedishVi har inte försenat något, det är sant, och det ville vi inte heller.
We have not held up anything, that is true, nor did we want to do that.
SwedishGenomförandet har under alla omständigheter redan blivit kraftigt försenat.
Its implementation has already been greatly delayed in any case.
SwedishSolvens II var mycket försenat: jag vill börja med att bortse från det.
Solvency II was long overdue: I wish to start by setting this aside.
SwedishDetta gäller även budgetposter där genomförandet är försenat.
This also applies to budget lines for which implementation is lagging behind.
SwedishFlygplanet var försenat vid starten, och jag hann därför inte hit i tid.
My plane took off later than scheduled, which is why I was late.
SwedishProjektet är fem år försenat, och driftsfasen planeras börja 2013.
The project has been put back five years, with the operating phase planned to begin in 2013.
SwedishDetta meddelande har blivit försenat - det ryktas nu att det ska komma före årsslutet.
This communication has been delayed - there are now rumours that it will come by the end of the year.
SwedishSom ni alla känner till har kommissionens förfaranden försenat slutförandet av detta förslag.
As you are all aware, the Commission procedures have delayed the finalisation of this proposal.
SwedishErkki Liikanen kan inte hjälpa att hans plan var försenat vid landningen.
Mr Liikanen cannot help it if his flight has landed late.