"förlägga" traduzione inglese

SV

"förlägga" in inglese

SV förlägga
volume_up
[förlade|har förlagt] {verbo}

förlägga (anche: placera)
Jag hyser ingen tvekan om att Wrocław är den bästa platsen att förlägga Europeiska institutet för innovation och teknik till.
I have no doubt that Wrocław is the best place to site the European Institute of Innovation and Technology.
Jag var en av dem som inte övertygades av det ursprungliga beslutet att förlägga byråns högkvarter i Thessaloniki.
I was one of those who was not convinced by the original decision to site the headquarters of the agency in Thessaloniki.
Att förlägga sätet för institutet för innovation och teknik i Wrocław skulle vara en symbolisk handling som inte på något sätt skulle äventyra kriteriet på utmärkthet.
Siting the headquarters of the Institute of Innovation and Technology in Wrocław would be a symbolic gesture and would not in any way be at odds with the criterion of excellence.
förlägga (anche: missköta)
Vad måste en arbetsgivare göra om han eller hon tillfälligt vill förlägga min tjänst till en annan medlemsstat?
What steps must my employer take if he wants to post me, temporarily, to another Member State?
förlägga (anche: sätta igång, lägga, ordna, rigga)
förlägga
Handlar inte frågan om att förlägga radarsystemet till Tjeckien också om att skaffa sig fördelar?
Is not the real issue of stationing the radar in the Czech Republic also about gaining advantage?

Sinonimi (svedese) per "förlägga":

förlägga

Esempi di utilizzo "förlägga" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishDet finns planer på att förlägga en undervattenskabel för el mellan Norge och Tyskland.
There are plans to lay an undersea electricity cable between Norway and Germany.
SwedishAtt förlägga allt samarbete om ekonomisk politik till Eurogruppen vore dock fel.
However, to transfer all cooperation on economic policy to the Eurogroup would be wrong.
SwedishTack vare detta program kan de förlägga en del av sin utbildning till ett annat land.
Thanks to this programme, they can undertake part of their training in another country.
SwedishBeslut fattades om att förlägga Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) till Budapest.
The decision was taken to locate the European Institute of Technology in Budapest.
SwedishOch det skulle kanske vara bra europeisk politik att förlägga det till en ny europeisk medlemsstat.
And perhaps it would be a good European policy to locate it in a new EU Member State.
SwedishVi har inrättat Europeiska sjösäkerhetsbyrån, men vi vet inte var vi skall förlägga den.
We have created a European Maritime Safety Agency and we do not know where it should be located.
SwedishJag förkastar definitivt idén om att förlägga den nya institutionens säte till Bryssel.
I definitely reject the idea of establishing the headquarters of this new institution in Brussels.
SwedishJag ber er att förlägga det tidigt i omröstningen så att vi kan beakta det på ett korrekt sätt.
I ask you to take it early in the order of voting so that we can give it proper consideration.
SwedishHandlar inte frågan om att förlägga radarsystemet till Tjeckien också om att skaffa sig fördelar?
Is not the real issue of stationing the radar in the Czech Republic also about gaining advantage?
SwedishRådet vill befästa ineffektiviteten genom att förlägga Kosovobyrån till Thessaloniki.
If the Council were to locate the Kosovo agency in Thessaloniki then inefficiency would be the order of the day.
SwedishDet är viktigt att känna till att kommissionen då beslutade att förlägga samtliga dessa frågor inom huset.
It is important to know that the Commission decided then to take all these matters in-house.
SwedishNordisk Arkivakademi valde att förlägga årets seminarium i SKAPA Företagsby utanför Boden.
Nordisk Arkivakademi choosed to locate this years seminar in SKAPA Företagsby outside Boden in the north of Sweden.
SwedishDetta återspeglas i nya sätt att förlägga arbetstiden, såsom deltidsarbete eller arbetstidskonton.
This fact is reflected in new ways of organising working time, such as part-time work or working time accounts.
SwedishDet enda rimliga vore istället att förlägga Europaparlamentet och dess arbete till en enda ort.
Instead, the only reasonable option would be to establish the European Parliament and its work in a single location.
SwedishDet finns goda möjligheter att förlägga en del av utbildningen utomlands genom universitetets utbytesavtal.
There are good opportunities to pursue part of their studies abroad through the university exchange agreements.
SwedishJag litar på att löftet om att förlägga nya unionsinstitutioner till de nya medlemsstaterna äntligen kommer att infrias.
I trust that the promise to locate new Union institutions in new Member States will at last come true.
SwedishAlldeles för ofta tycks detta parlament och de som beslutar om föredragningslistan att förlägga debatter om fiske till fredagar.
All too often this Parliament and those who arrange its agenda seem to put fisheries debates on a Friday.
SwedishJag vill tacka beslutsfattarna för att de valde att förlägga detta viktiga institut till Budapest i Ungern.
Mr President, please allow me to thank the decision makers for selecting Budapest in Hungary as the location for this important institution.
SwedishKapitalet rör sig lätt över gränserna i samband med de multinationella företagens jakt på de mest lönsamma ställena att förlägga sin verksamhet.
Capital moves easily across borders as multinational firms seek out the most attractive business locations.
SwedishEn förfelad hälsopolitik i många medlemsstater får inte vara en anledning att åter igen förlägga ansvaret till europeisk nivå.
The fact that there are unsuccessful health policies in some Member States is no reason for shifting the responsibility to European level.