SV företag
volume_up
{neutro}

1. generale

volume_up
establishment {sostantivo}
Den måste innebära att principerna för att starta och organisera företag förenklas.
It must provide for the simplification of the principles of establishment and organisation.
Om vi vill vara framgångsrika, är det särskilt viktigt att starta nya företag.
If we want to be successful, the establishment of new enterprises is especially important.
För att ett företag ska få starta ett sekundärt etableringsställe i ett annat EU-land måste det
In order to set up a secondary establishment in another EU country, businesses must:
företag (anche: bolag, firma)
volume_up
firm {sostantivo}
Inget europeiskt företag borde få konkurrensfördelar genom att missbruka barn.
No European firm should gain competitive advantage at the expense of maltreated children.
Detta motverkar lojalitet från de anställdas sida, något som alla företag behöver.
This discourages employee loyalty, which every firm needs.
Det är därför omöjligt att påstå att ett enda företag kan tvingas upphöra med sin verksamhet.
The argument that even one firm could be forced out of business is simply not correct.
företag (anche: verksamhet, bruk, arbete, verkan)
volume_up
operation {sostantivo}
Det pågår en välkänd process där företag flyttar från landsbygd till storstäder.
There is a well-known process in operation involving firms relocating from rural to urban areas.
För att verka internationellt är små och medelstora företagen faktiskt tvingade att etablera ett företag i mållandet.
To run such an operation, SMEs are de facto forced to found a company in the target country.
This company has been in operation for 16 years.
volume_up
organization {sostantivo} [Amer.]
Uppdragsgivare till ett examensarbete kan vara ett företag, en myndighet eller annan organisation.
A company, a government agency or other organization may be clients to a thesis.
Möjliga produktionsprocessförändringar tas fram i diskussioner med företag och branscher.
Potential production changes are discussed with companies and industrial organizations.
De flesta ideella organisationer är företag i ordets vidaste bemärkelse.
Most of these socioeconomic organizations are corporations in the broadest sense of the term.
volume_up
project {sostantivo}
I minst hälften av projekten ska ett eller flera företag ingå som projektpartners.
One or more enterprises must be included as project partners in at least half of the projects.
Rådet vill ändå betona att Nord Stream-projektet är ett privat företag.
The Council would nevertheless like to stress that the Nord Stream project is a private undertaking.
Nedan listas ett antal avknoppningar, det vill säga företag som har skapats i samband med CDT-projekt.
Below are a number of spin-offs listed, i.e companies created in connection with a CDT project.
företag (anche: försök, utställning, historia, show)
volume_up
show {sostantivo}
Företag med ett angivet serviceområde och en fysisk adress visas på samma sätt i Googles sökresultat som de företag som saknar ett serviceområde.
plumbers) the opportunity to show on Google. Service Area Listings With An Address
Resultaten från den tredje konsekvensanalysen visar att de nya bestämmelserna är goda nyheter när det gäller lån till små och medelstora företag.
The results of the third impact study show that the new rules are good news for loans to SMEs.
Fonden inrättades för att visa solidaritet med övertaliga medarbetare på företag som gått i konkurs på grund av globaliseringen.
The fund was established to show solidarity with the redundant employees of companies failing due to globalisation.
företag (anche: arbete, åtagande, garanti, löfte)
volume_up
undertaking {sostantivo}
Detta företag diskrimineras av de tyska momsmyndigheterna.
This undertaking is being discriminated against by the German VAT authorities.
Sedan existerar det förtjusande exemplet " företag-ekonomi ".
Then there is the attractive 'undertaking-economy ' example.
Gemensamt företag för det europeiska flygledningssystemet (SESAR) (omröstning)
Joint Undertaking for the European air traffic management system (SESAR) (vote)
volume_up
venture {sostantivo}
Utan denna politiska vilja skulle aldrig ett sådant företag ha kunnat genomföras.
Without this political will, such a venture could never have succeeded.
Även i amerikanska kongressen kommer man att ifrågasätta hur länge det är meningsfullt att bedriva detta företag.
Members of the American Congress will also ask whether this venture is of any use.
Det behövs även mera riskkapitalfinansiering för att starta företag.
Furthermore, more venture capital is needed to establish companies.
företag (anche: bolag)
volume_up
Co. {sostantivo} [abbr.] (Company)
Man levererar i huvudsak sina varor och tjänster till Co-op och Tesco, som är företag inom förädling av livsmedel.
It supplies its goods and services mainly to the Co-op and Tesco – they are food processing companies.
Likväl renar mina träd, och många andras träd, koldioxidutsläppen från några av landets mest lönsamma företag.
Yet my trees, and those of many others, clean up CO2 emissions discharged by some of the wealthiest companies in the land.
Målet att undanta små och medelstora företag från upp till 50 000 ton koldioxid har fortfarande inte uppnåtts.
The objective of exempting small and medium-sized enterprises from up to 50 000 tonnes of CO2 has still not been achieved.
volume_up
business {sostantivo}
Företagsnamn: Framställ ditt företag i Google Maps som det är i den verkliga världen.
Business Name: Represent your business exactly as it appears in the offline world.
    Företagsplanen för övriga stödmottagande företag skall genomföras.
The business plan for the other benefiting companies shall be implemented.
Att underkasta socialpolitiken samma förordning som för företag fungerar inte.
Subjecting social policy to the same regulation as business will not work.
företag
volume_up
card {sostantivo} [coll.]
Det finns internationella betalningssystem i form av kreditkort samt företag som hanterar överföringar av pengar.
We have international payment systems such as credit cards, and firms that handle financial transfers.
Om man talar med poliser får man höra att detta företagsintyg är den enda möjligheten att systematiskt genomföra kontroller i företagen.
If you talk to police officers they will tell you that this company card is the only way of effecting systematic checks on undertakings.
Hos Skatteverket ansöker företag om registrering för företagsskatt (F-skattsedel), mervärdesskatt (moms) och arbetsgivaravgifter.
Companies apply to the Tax Board to register for corporation tax (corporate tax card (F-skattsedel), value-added tax (VAT) och employer's contributions.

2. Business

företag (anche: företagsamhet, affärsföretag)
volume_up
enterprise {sostantivo}
Total Fina framställer sig självt som ett socialt ansvarstagande företag.
Total Fina presents itself as a socially responsible enterprise.
På det sättet gynnas arbetskraftsintensiva företag och sysselsättningen.
This would promote labour-intensive enterprise and employment.
Det är verkligen inte motsträvigt att överlåta ett sådant tekniskt företag till experterna.
It is certainly not perverse to leave such a technical enterprise to the specialists.
företag
volume_up
concern {sostantivo}
Det viktigaste just nu är att fastställa vilken förberedelsenivå medlemsländer, företag och medborgare har.
The main concern at the moment is to determine the level of preparation of Member States, companies and citizens.
Flera företag tänker nu börja bryta dessa mineraler på ett sätt som ger stor anledning till oro.
Several firms are now proceeding to mine these mineral resources in a way that gives great cause for concern.
Å andra sidan finns det en stor oro för att nationella företag inte kommer att klara av konkurrensen.
On the other, there is considerable concern that national companies will be unable to cope with the competition.

Sinonimi (svedese) per "företag":

företag

Esempi di utilizzo "företag" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishAldrig förr har företag haft bättre möjlighet att tjäna pengar på att göra gott.
Companies have never before had a better opportunity to earn money by doing good.
SwedishFörfinansieringen är alltför komplicerad för många små- och medelstora företag.
Pre-financing is far too difficult for many small and medium-sized undertakings.
SwedishDetta skulle naturligtvis sätta företag under finansiell press och missgynna oss.
That would, of course, put companies under financial strain and disadvantage us.
SwedishSom en följd av detta har många företag i Lettland stora problem med kassaflödet.
As a result many companies in Latvia are experiencing severe cash flow hardship.
SwedishBättre sent än aldrig eftersom alla företag måste göra sig klara för 2000-talet.
Better late than never because all companies must be primed for the 21st century.
SwedishFöretag som verkar i Kina märker av denna press från den kinesiska regeringen.
Companies functioning in China face these pressures from the Chinese Government.
SwedishInga europeiska företag var involverade men vi måste vara involverade från början.
No European company was involved, but we need to be involved from the beginning.
SwedishOm denna nyckelfråga inte besvaras kommer nationella företag att dra sig undan.
If this key question is not answered, national companies are liable to be wary.
SwedishInsyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag
Transparency of financial relations between Member States and public undertakings
Swedishföretag mot vilka panelen rekommenderar att det införs ekonomiska restriktioner,
– companies on which the Panel recommends the placing of financial restrictions,
SwedishDet är just för dessa små företag som det är viktigt att förfarandena förenklas.
For these small companies in particular simplification of procedures is important.
SwedishDetta företag har visat att det är möjligt att utveckla alternativ som fungerar.
That company has shown that it is possible to develop alternatives that work.
SwedishDet är inte någonting nytt att företag påtar sig ett socialt ansvar.
Madam President, there is nothing new in companies' assuming social responsibility.
SwedishFöretag som leds av eller grundats av kvinnor är fortfarande i markant minoritet.
Companies headed or founded by women are still in an all too obvious minority.
SwedishI ett fall definierades ett företag med 2 000 anställda som ett litet företag.
In one case, even a company with 2, 000 employees was defined as a small company.
SwedishMatchmakingkvällen Aurorum@work drog många intresserade studenter och företag!
Matchmaking evening Aurorum @ work drew many interested students and companies!
SwedishKommersiella företag erbjuder särskild omsorg till den som kan och vill betala.
Commercial companies offer special care to anyone who can and will pay for it.
SwedishVi ville åstadkomma ett level playing field - jämlikhet vid uppköp av företag.
We wanted to create a level playing field in Europe as regards company takeovers.
SwedishI Tyskland finns det bara ett fåtal företag i fodersektorn som sysslar med fett.
In Germany, there are a handful of companies in the feed sector that work with fat.
SwedishDessa företag kommer från ledande EU-länder - Frankrike, Spanien och Italien.
These trawling companies are from leading EU countries: France, Spain, and Italy.