"föreskrift" traduzione inglese

SV

"föreskrift" in inglese

SV föreskrift
volume_up
{genere comune}

1. generale

föreskrift (anche: åtgärd, villkor, bestämmelse, underhåll)
volume_up
provision {sostantivo}
Det är en övergripande föreskrift som förvärrar den humanitära krisen.
That is a catch-all provision that is exacerbating the humanitarian crisis.
För det andra så fanns det ingen föreskrift om att detta parlament skall bevilja ansvarsfrihet.
Secondly, there was no provision for discharge to be granted by this Parliament.
Det finns ingen föreskrift i fördraget för att behandla sekundärlagstiftning på detta sätt.
There is no provision in the Treaty for dealing with secondary legislation in this way.
föreskrift
volume_up
regulation {sostantivo} (rule)
Vi krävde en föreskrift för " angivare ", och en sådan har kommit.
We asked for a whistle-blower's regulation, and this is now in place.
Vi krävde en föreskrift för "angivare", och en sådan har kommit.
We asked for a whistle-blower' s regulation, and this is now in place.
Danmarks hälsoministerium undergräver därmed sin egen föreskrift och Euratom‑direktivets andemening.
The Danish Ministry of Health has thereby undermined its own Regulation and the intentions of the Euratom Directive.
föreskrift (anche: regel, bestämmelse, styre, måttstock)
volume_up
rule {sostantivo}
Hur är det meningen att godtycke skall undvikas vid den praktiska tillämpningen av en hemlig föreskrift eller undantagen från den?
How is it intended to avoid arbitrariness in the practical implementation of a secret rule and its exceptions?
Vad sysselsättningen beträffar har det ekonomiutskott jag suttit i föreslagit att det borde finnas en obligatorisk föreskrift om försenade betalningar.
On unemployment, the EMAC committee on which I served has put forward that there should be a compulsory rule about late payment.
Detta är EG-domstolens ständiga rättskipning, och av den anledningen har kommissionen valt denna rättsliga föreskrift, denna rättsliga grundval.
That is the permanent ruling of the Court of Justice, and the Commission has accordingly taken this legal provision as the legal basis.
föreskrift (anche: anvisning, direktiv)
volume_up
directive {sostantivo}
Danmarks hälsoministerium undergräver därmed sin egen föreskrift och Euratom‑direktivets andemening.
The Danish Ministry of Health has thereby undermined its own Regulation and the intentions of the Euratom Directive.
Riktlinjen från 1986 borde tjäna en harmonisering av de nationella föreskrifterna.
The 1986 directive was intended to help to harmonize national provisions.
Direktivet är ett verkligt direktiv eftersom det inte innehåller några föreskrifter av regelmässig karaktär.
The directive is a genuine one in that it does not contain provisions of a regulatory nature.
föreskrift (anche: ordningsföljd, bud, anvisning, sort)
volume_up
order {sostantivo}
Detta förordnande skall tillställas den behöriga rättsliga myndigheten för åtgärd i enlighet med föreskrifter som anges i rättegångsreglerna.
The order shall be sent for implementation to the competent judicial authority under conditions laid down in the Rules of Procedure.
Slutligen föreslår er föredragande stöd till föreskrifterna rörande kontroller av tillämpningen av systemet och sanktioner mot lagbrytare.
Finally, your rapporteur proposes to strengthen the orders relating to monitoring the implementation of the system and to sanctions against those who infringe them.
Förordningen gäller fullt ut och tillämpas vad gäller de föreskrifter som refererar till gemenskapens import.
The Regulation is fully in force and applies to anything relevant to its orders that takes place within the Community.
föreskrift (anche: regel, kanon, rättesnöre, domkyrkopräst)
volume_up
canon {sostantivo}
föreskrift (anche: förvaltning, anvisning, område, befallning)
volume_up
direction {sostantivo}
Föreskrifterna innebär ytterligare ett steg i rätt riktning.
The regulations represent one more step in the right direction.
föreskrift
volume_up
precept {sostantivo}
Det finns emellertid en föreskrift som jag anser att vi är överens om.
There is, however, one precept on which I believe we are in agreement.
Men vem kan anse att dessa insatser är tillräckliga, när landet fortsätter att tillämpa dessa uråldriga föreskrifter som drabbar och dömer miljoner medborgare redan vid födseln?
But how can we possibly think that these efforts suffice, when these precepts of times gone by, which victimise and condemn millions of citizens from the day they are born, continue to apply?
föreskrift (anche: förordning)
volume_up
prescript {sostantivo}

2. Business

volume_up
provision {sostantivo}
Det är en övergripande föreskrift som förvärrar den humanitära krisen.
That is a catch-all provision that is exacerbating the humanitarian crisis.
För det andra så fanns det ingen föreskrift om att detta parlament skall bevilja ansvarsfrihet.
Secondly, there was no provision for discharge to be granted by this Parliament.
Det finns ingen föreskrift i fördraget för att behandla sekundärlagstiftning på detta sätt.
There is no provision in the Treaty for dealing with secondary legislation in this way.
volume_up
regulation {sostantivo}
Vi krävde en föreskrift för " angivare ", och en sådan har kommit.
We asked for a whistle-blower's regulation, and this is now in place.
Vi krävde en föreskrift för "angivare", och en sådan har kommit.
We asked for a whistle-blower' s regulation, and this is now in place.
Danmarks hälsoministerium undergräver därmed sin egen föreskrift och Euratom‑direktivets andemening.
The Danish Ministry of Health has thereby undermined its own Regulation and the intentions of the Euratom Directive.
föreskrift
volume_up
instruction {sostantivo}
Genomförandet av de här lagstiftande föreskrifterna från Europaparlamentets sida åligger sedan de tekniska kommittéerna.
The execution of this legislative instruction of the European Parliament is then the responsibility of the technical bodies.
Föreskrifter uppifrån är alltid den näst bästa lösningen.
Instructions from above are always a second best.
föreskrift (anche: beting)
volume_up
stipulation {sostantivo}
Direktiven erbjuder en grundstomme med bindande villkor och kontroller och ger de nationella lagstiftarna utrymme för föreskrifter som går utöver denna regleringsnivå.
These directives establish a basic framework of binding stipulations and checks and allow national legislators to adopt provisions going beyond that degree of regulation.

Sinonimi (svedese) per "föreskrift":

föreskrift

Esempi di utilizzo "föreskrift" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishHär anser jag inte att någon ny lag eller någon ny föreskrift är nödvändig.
I really do not think that a new law or new provisions are needed here.
SwedishUnder alldeles för lång tid har parlamentsassistenterna arbetat utan att vara skyddade av en föreskrift.
For too long now our parliamentary assistants have worked without being protected by a statute.
SwedishDen föreskrift som gäller för alla innebär bara att var och en måste ha någon reglering av de tre möjliga.
The provisions, which are uniform for everyone, stipulate only that one of the three possible provisions must be chosen.
SwedishIbland föreslår någon att en föreskrift eller ett bidrag skall avskaffas på grund av den skada det vållar.
As I said, and as you all know, in July we will have a broad discussion about the status of OLAF and the legal environment surrounding it.
SwedishOklarheten i denna föreskrift har lett till arbetsmetoder som skiljer sig mellan olika medlemsstater, och detta är något som bör undvikas.
Thus far, the only thing that Parliament has approved has been to refer the process to the European Court of Justice for a ruling.
SwedishDen andra grundläggande punkt som bör återfinnas i denna text, är en uttrycklig föreskrift om att samlarfordon inte skall omfattas av tillämpningsområdet.
Another essential point that must be included in this text is the express exclusion of vintage vehicles from its scope.
SwedishDet är gjort och assistenterna medger själva att de accepterar utelämnandet på villkor att det upprättas en korrekt föreskrift.
We complied, and the assistants themselves acknowledge that they are prepared to relinquish any reference to taxation as long as they get a proper statute.
SwedishParlamentet lyckades till slut få rådet att dra tillbaka sin tilltänkta föreskrift om att tillståndet för lotstjänster skulle gälla en begränsad tid.
Parliament eventually managed to delete the limited duration of authorisation for pilotage services, for which the Council had provided.
SwedishI enlighet med JAA-normerna, varifrån kraven kommer, innehåller inte kommissionens förslag någon föreskrift avseende flygtider och tjänstgöring eller om viloperioder.
In accordance with JAA regulations, which lay down the requirements, the Commission's proposal does not contain any provisions on flight and duty times or on rest periods.
SwedishI enlighet med JAA-normerna, varifrån kraven kommer, innehåller inte kommissionens förslag någon föreskrift avseende flygtider och tjänstgöring eller om viloperioder.
In accordance with JAA regulations, which lay down the requirements, the Commission' s proposal does not contain any provisions on flight and duty times or on rest periods.
SwedishDessutom finns det en föreskrift som hänvisar till de skäl som medlemsstater kan ha att anta särskilda rättsliga åtgärder som ett undantag från denna princip i undantagsfall.
In addition, there is a clause referring to the reasons for which Member States may adopt specific legal measures in derogation of this principle in exceptional cases.
SwedishMan har därför ansett att arrangemang för att tillgodose juridiska personers legitima intressen inte behöver vara en föreskrift, som de som garanterar rätten att vara privat.
As a result, it was felt that the arrangements for accommodating the legitimate interest of legal persons would not need to be as prescriptive as those for guaranteeing the right to privacy.
SwedishJust från den senaste diskussionen hämtar jag även kravet att vi behöver en uttrycklig föreskrift i alla medlemsländer, som likställer elektroniska signaturer med traditionella.
Following on from the last consideration, I should also like to say that we need clear legislation in all Member States giving electronic signatures the same status as conventional signatures.
SwedishNär det gäller lagstiftningen börjar det med att vi också kallar lagar för lagar och inte - som nu är fallet - förordningar, vilket på tyska betecknar en administrativ föreskrift men ingen lag.
In terms of lawmaking, the first step is for us to call laws 'laws ' and not - as we currently do - 'regulations ', an expression that in German denotes an administrative act that is not a law.