"förbud mot" traduzione inglese

SV

"förbud mot" in inglese

EN

SV förbud mot
volume_up
{neutro}

förbud mot
volume_up
ban on {sostantivo} (something)
Förbud mot vissa material - naturligtvis behöver vi förbud mot vissa material.
As for a ban on certain materials: of course we need one!
EU måste införa ett tydligt förbud mot dessa grupperingars aktiviteter.
The Union must introduce a clear ban on the activities of such groupings.
Angående: Utvecklingen av förhandlingarna om förbud mot personminor
Subject: Developments in the negotiations on the ban on anti-personnel mines

Traduzioni simili a "förbud mot" in inglese

förbud sostantivo
mot- aggettivo
English
mot aggettivo
English
mot avverbio
English
mot preposizione
mot
English
möta verbo

Esempi di utilizzo "förbud mot" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishDet skulle på detta stadium vara för tidigt att införa förbud mot specifika ämnen.
It would be premature at this stage to introduce bans on particular substances.
SwedishFörbud mot utspädning kommer att minska den totala föroreningen av djurfoder.
Prohibition of dilution will reduce the overall contamination load of animal feed.
SwedishUnderhuset lade fram ett förslag om förbud mot pälsdjursavel den 25 februari 1999.
The House of Commons introduced a Fur Farming Prohibition Bill on 25 February 1999.
SwedishI stort sett är den enda specifika åtgärden ett förbud mot fosfater i tvättmedel.
Virtually the only precise measure is to prohibit the use of phosphates in detergents.
SwedishDen allra bästa förebyggande åtgärd som vi kan vidta är ett förbud mot farliga ämnen.
Banning hazardous substances is the best preventive measure which we can take.
SwedishVi krävde ett förbud mot kommersiell eller industriell exploatering av mänskliga foster.
We asking that commercial or industrial exploitation of human embryos be banned.
SwedishVi har genom hårda förhandlingar lyckats att införa ett förbud mot försämring.
We have managed, through tough negotiations, to bring in a prohibition of deterioration.
SwedishJag är besviken över att man inte nämner ett förbud mot dödsstraff i resolutionen.
I am disappointed that the resolution makes no mention of prohibiting the death penalty.
SwedishDen förelägger ett tydligt förbud mot förövandet av, eller stöd åt, terrorverksamhet.
It places a clear prohibition on the commission of, or support for, acts of terrorism.
SwedishFörbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling
Prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment
SwedishJag välkomnar varmt detta förslag om förbud mot otillbörliga affärsmetoder av svindlare.
I warmly welcome this proposal to outlaw sharp practices by rogue traders.
SwedishJag skulle vara intresserad av att höra vad kommissionen anser om dessa förbud mot produkter.
I would be interested to hear what view the Commission takes of these product bans.
SwedishEventuella förbud mot homosexuella demonstrationer är endast tillfälliga.
Any bans on homosexual demonstrations are of an incidental nature only.
SwedishFörbud mot livsmedel som imiterar tobak anser vi vara en onödig reglering.
We consider bans on food made to look like tobacco to be a case of unnecessary regulation.
SwedishMånga tror att man kan lösa det enbart med förbud mot tobaksreklam.
Many believe that simply banning the advertising of tobacco will solve the problem.
SwedishFörbud mot rashygieniska metoder, i synnerhet sådana som syftar till urval av människor.
the prohibition of eugenic practices, in particular those aiming at the selection of persons;
SwedishLikaså är det viktigt att Indien undertecknar Ottawa-konventionen om förbud mot truppminor.
It is also important for India to sign the Ottawa Convention banning anti-personnel mines.
SwedishExtrema förbud och restriktiva regleringsåtgärder mot tobak bör behandlas med försiktighet.
Extreme bans and restrictive regulatory measures on tobacco should be treated with caution.
SwedishVi kommer att fortsätta att kräva att det i stadgan förutses förbud mot barnarbete.
We will continue to insist that the charter foresees the prohibition of the employment of children.
SwedishJag skulle vilja säga till rådet att endast ett förbud mot klonade livsmedel är en symbolisk politik.
I would say to the Council that banning clones alone is the politics of symbolism.