"få tag på" traduzione inglese

SV

"få tag på" in inglese

volume_up
få tag på {v.} [esempio]

SV få tag på
volume_up
{verbo}

få tag på (anche: , hämta, förarga, straffa)
Som ett resultat av detta är araberna nu också hela tiden angelägna om att tag kärnvapen.
As a result, the Arabs are also continually itching to get hold of nuclear weapons.
Hur ska ni lyckas tag 97 millioner före nästa onsdag?
How are you gonna possibly get $97 million by next wednesday?
Det finns en brist på insyn och öppenhet, så att nya konkurrenter inte kan tag information.
There is a lack of transparency, so new competitors also cannot get hold of the information.
få tag på (anche: fånga tag i)
få tag på (anche: , erhålla, passera)
Inom parentes: de få oberoende tidningarna är nästan omöjliga att tag i provinserna.
By the way: the few independent papers that do exist are hard to come by in the provinces.
Kontorsmateriel såsom häftapparater, gem och liknande är väldigt svåra att tag på.
Office supplies - staplers, paper clips and little things like that - are very hard to come by.
få tag på (anche: få fatt i)
Som ett resultat av detta är araberna nu också hela tiden angelägna om att tag kärnvapen.
As a result, the Arabs are also continually itching to get hold of nuclear weapons.
Det finns en brist på insyn och öppenhet, så att nya konkurrenter inte kan tag information.
There is a lack of transparency, so new competitors also cannot get hold of the information.
Han hade redan smugglat in vitamin C i lägret, och nu lyckades han tag ett lager marmite på svarta marknaden.
He'd already smuggled vitamin C into the camp, and now he managed to get hold of supplies of marmite on the black market.

Traduzioni simili a "få tag på" in inglese

aggettivo
English
verbo
pronome
English
tag sostantivo
aggettivo
English
avverbio
English
preposizione
sostantivo
English
tåg sostantivo

Esempi di utilizzo "få tag på" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishDet kan inte accepteras att 18 miljoner européer inte kan tag arbeten.
It cannot be accepted that 18 million Europeans are unable to find work.
SwedishEtt av de bästa sätten att tag brottslingar är att följa hur deras pengar förflyttas.
One of the best ways of catching criminals is to track their ill-gotten gains.
SwedishMed andra ord är det fullkomligt möjligt för medborgarna att tag denna information.
In other words, it is perfectly possible for citizens to gain access to this information.
SwedishDet blir allt svårare att tag internationella tågtidtabeller.
International railway regulations are becoming increasingly hard to obtain.
SwedishJag tror att det kan bli svårt att tag kartor, men annars kommer vi att klara det.
I think we might have difficulty in getting the maps, but nevertheless we will sort that out.
SwedishProdukterna har blivit dyrare och dessutom ofta svåra att tag på.
The products have become more expensive and also hard to obtain.
SwedishDet är nödvändigt att riktlinjerna blir tvingande och att medborgarna lättare kan tag information.
It is necessary to make guidelines binding and to make information available to citizens.
SwedishVilka människor befinner sig utanför systemet och hur kan vi tag dem och få bort dem från branschen?
Who are the people who are outside the box, and how can we catch them and put them out of business?
SwedishJag tänkte i synnerhet på Internet och hur dessa varor skulle kunna gå att tag genom Internet.
I was thinking about the internet in particular and how those goods could be reached through the internet.
SwedishOrganisk potatis är därför oerhört svår att tag på.
There are, therefore, very few organic potatoes to be had.
SwedishLänken analyseras för att tag denna information.
Google Analytics parses thelink to obtain thisinformation.
SwedishVi är er trygga hamn, och vi kommer aldrig att tag er.
We are your safe haven and we will never catch you.
SwedishDet gränslösa Europa överbeskattar arbetsinkomster för att hämnas oförmågan att tag kapitalinkomsterna.
Europe without frontiers overtaxes labour income to make up for not being able to tax capital income.
SwedishJust nu finns de inte att tag marknaden.
These people are simply not on the market at the moment.
SwedishOch han sa att den burken innehöll de minsta piller han kunde tag på, så små att de knappt syntes.
And the jar of pills he had, he said, were the tiniest little pills he could find, so small you could barely see them.
SwedishIstället måste vi se till att biljetter är lätta att tag för personer som väljer att resa med tåg.
We should, instead, ensure that tickets are widely accessible and available to people who choose to travel by train.
SwedishMan kunde tro att det var svårt att tag nån -
SwedishOch jag fann mig själv på de ställen där folk kämpar varje dag för att överleva och kan inte ens tag ett mål mat.
And I found myself in the places where people are fighting every day to survive and can't even obtain a meal.
SwedishMan kidnappar utlänningar för att tag pengar.
SwedishJag kunde inte ens tag en statistisk uppdelning av vad de största mottagarna av pengar erhöll, till exempel.
I could not even obtain a statistical breakdown of what the biggest recipients of the money were receiving for example.