"enda" traduzione inglese

SV

"enda" in inglese

SV enda
volume_up
{aggettivo}

volume_up
only {agg.}
I detta ligger den enda chansen, den enda makten och den enda förpliktelsen för detta parlament.
That is the only opportunity, the only power and the only duty this House has.
Det är den enda aktören och medlemsstaternas enda företrädare.
It is the only player and the only representative of the Member States.
Det är det enda sättet att förändra den enda tyrannin och diktaturen i Europa.
This is the only way to change the one tyranny and dictatorship in Europe.
enda
volume_up
one {agg.}
Europeiska unionen är annars den enda givaren som kan göra något riktigt värdefullt.
Otherwise, the European Union is the only one able to do something of real value.
Denna korridor är viktig för oss och den enda som inte står under Kremls kontroll.
That corridor is vital for us and is the only one not under the Kremlin's control.
De svenska nationella kontaktpuntkerna är de enda som aktivt konsulterar fackföreningar.
The Swedish national contact point is the only one to consult trade unions proactively.
volume_up
sole {agg.}
De skapades med det enda syftet att de skulle kompensera prisminskningen.
This aid was created with the sole aim of compensating for price reductions.
Direktivet har som enda syfte att reglera finansmarknaderna bättre.
The sole aim of the directive is to better regulate the financial markets.
Med detta enda förbehåll kommer samtliga projekt att tillkännages på vår webbplats.
With that sole proviso, all projects will be announced on our website.
enda (anche: ensam, enstaka, enslig, avskild)
Jag häpnar över att ni inte med ett enda ord har nämnt ECHO.
I am staggered at the absence of a single, solitary word of reference to the ECHO programme.
Även om det inte kom som någon överraskning var det sorgligt att se den enda nej-rösten, den från Förenta staterna, mot den resolution som satte i gång processen.
Although it came as no surprise, the solitary vote against the resolution that launched the process, by the United States, was sad.
När det gäller de villkor som råder i till exempel Tjeckien så känner jag bara till en enda författare som ”tillåts” vara en professionell konstnär.
As for the conditions that exist in, say, the Czech Republic, I know of only one solitary author who is 'allowed' to be a professional artist.

Sinonimi (svedese) per "enda":

enda
Swedish

Esempi di utilizzo "enda" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishI dag hänvisade ni dock inte en enda gång till idén om ett EU med socialt ansvar.
But you did not refer once today to the concept of a socially responsible Europe.
SwedishDen innebar att de 64 ändringsförslagen ersattes av en enda, konsoliderad text.
This meant that the 64 amendments were replaced by a single, consolidated text.
SwedishNär vi talar om bedrägeribekämpning är det enda vi kan göra att skärpa reglerna.
When we talk about the fight against fraud, all we can do is to tighten the rules.
SwedishInte en enda atom som finns i din kropp idag var där när den händelsen ägde rum.
Not a single atom that is in your body today was there when that event took place.
SwedishVi har ett enda ramverk för AVS-samarbetet, och det fungerar alldeles utmärkt.
We have a single framework for ACP cooperation, and it operates quite admirably.
SwedishDärefter läggs ett enda betänkande, som är mer välbalanserat, fram i kammaren.
The result would be the submission of a more balanced, single report to plenary.
SwedishDet är en nödvändig försiktighetsåtgärd som inte bör hota en enda giltig produkt.
It is a necessary precaution which should not threaten a single valid product.
SwedishHan talade om att det inte bara finns en enda allmän opinion, utan 15 olika arenor.
He talked of there not being a single, general opinion, but 15 different arenas.
SwedishUnder hela den perioden såg jag inte en enda säng och tjänade inte ett öre extra.
During this entire period I did not see a bed and did not earn an extra franc.
SwedishVi är inte tillräckligt många här - det enda som räknas är statssuveräniteten.
The number is not enough here - all that counts is the sovereignty of a State.
SwedishKommissionen själv bryter nu mot EU-lagstiftningen, så det här är en enda röra.
The Commission itself is now in breach of European law, so this is a complete mess.
SwedishNär det gäller utsläppsminskningar gjordes inte ett enda framsteg i Montreal.
In terms of emission reductions, not a single step forward was taken in Montreal.
SwedishUnder denna mandatperiod har vi inte en enda gång inkluderats genom medbeslutandet.
During the present parliamentary term, we were not included once in codecision.
SwedishDemokrati kanske är obekvämt, men det är det enda vi har mellan frihet och tyranni.
Democracy may be inconvenient, but it is all we have between freedom and tyranny.
SwedishEuropeiska drömmar om ett enda Europa utan gränser har förverkligats inom EU.
European dreams of a single borderless Europe have materialised within the EU.
SwedishDen vill dock inte ange en enda förvaringsplats för de ekonomiska operatörerna.
It does not, however, want to prescribe a single storage site to economic operators.
SwedishAllt detta är helt igenom falskt och har som enda syfte att underlätta en massaker.
All this is absolutely false, and is solely intended to facilitate a massacre.
SwedishFör övrigt, men det vet ni redan, anser vi att den enda procenten är för mycket.
Incidentally - but you know this already - we also think that the 1% is far too high.
SwedishFör detta belopp skulle inte en enda kommissionstjänsteman arbeta ens en månad.
No Commission official would work for a single month for that kind of money.
SwedishVerkliga framsteg kräver omfattande paket och ett enda slutgiltigt åtagande.
Real progress requires a comprehensive approach and a single ultimate commitment.