"driftskostnader" traduzione inglese

SV

"driftskostnader" in inglese

SV

driftskostnader {plurale}

volume_up
driftskostnader
Det är ovedersägligt med tanke på uppskattningarna av parlamentets driftskostnader.
It is irrefutable with regard to the estimates for Parliament’s operating costs.
Ökade bränslekostnader leder till högre driftskostnader.
The increased cost of fuel leads to higher operating costs.
Detta kommer att göra det möjligt för fiskerinäringen att möta de ökade driftskostnader som är kopplade till oljepriset.
This will enable the fishing industry to face increased operating costs linked to the price of oil.

Esempi di utilizzo "driftskostnader" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishDetta har delvis uppnåtts via besparingar när det gäller driftskostnader.
This has partly come about through a policy of economy with regard to operating expenditure.
SwedishSedan drar de på sig avsevärda driftskostnader, såsom arbets-, reparations- och, givetvis, bränslekostnader.
They then incur considerable running costs, such as for labour, repairs and, of course, fuel.
SwedishDet tjänas ofta grova pengar på de fattigas bekostnad genom att man räknar för höga transportkostnader och driftskostnader.
The European Union has codes of conduct which deviate from this and which it tries to apply to its own aid.
SwedishDet tjänas ofta grova pengar på de fattigas bekostnad genom att man räknar för höga transportkostnader och driftskostnader.
Big bucks are often made on the back of the poor by making huge charges for transport and operational services.
SwedishIngår driftskostnader?
SwedishAv detta belopp är 1 007,6 miljoner euro avsedda för normala driftskostnader och 173,4 miljoner euro för utvidgningsrelaterade behov.
Of this figure, an amount of EUR 1 007.6 million is foreseen for standard operational expenditure and EUR 173.4 million for enlargement-related needs.
SwedishDen betydande ökningen av oljepriserna har stort genomslag på fiskarnas driftskostnader och detta har gjort att deras inkomster har sjunkit mellan 2008 and 2010.
The substantial increase in oil prices is having a strong impact on fishermen's operational costs, and this caused their revenue to fall between 2008 and 2010.
SwedishVi måste även beakta att dessa fordon ofta köps in i stora volymer av företag och att fordonens effektivitet och driftskostnader därför noggrant undersöks.
We must also recognise that these vehicles are often bought by fleet buyers in large quantities, and therefore are already closely judged on their efficiency and running costs.
SwedishÅtgärder för att finansiera dess driftskostnader skulle inte ligga i linje med den tankegången och vi skulle utsättas för stark kritik i Världshandelsorganisationen.
The introduction of measures aimed at financing its operational costs would not be consistent with this view. Furthermore, we would be severely criticised within the WTO.
SwedishAv någon anledning, som det inte är upp till mig att bedöma, avstår den svenska regeringen från att ge stöd till investeringar, men är beredd att göra det för driftskostnader.
For some reason which it is not for me to judge, the Swedish Government refrains from giving aid for investment but is prepared to give aid for operational costs.
SwedishDe växer upp som svampar ur jorden och påverkar budgeten alltmer, för detta handlar inte bara om driftskostnader; det handlar om kostnader av en mer byråkratisk natur.
They are mushrooming and have ever greater budgetary implications because this is not only about operational expenditure; this is about expenditure of a more bureaucratic nature.
SwedishJag uppmanar dock byrån att före årets slut förbättra precisionen i de uppgifter om uppskattningen av upplupna driftskostnader som de operativa avdelningarna lämnar.
However, I call on the Agency to improve, by the end of the year, the accuracy of the information provided by the operational departments on the estimation of accrued operational expenditure.
SwedishVi kan inte godta en situation där vissa arbetsgivare utnyttjar sina arbetstagares olika nationaliteter för att minska sina driftskostnader på samma sätt som andra handlar på börsen.
In addition, it can be concluded that citizens of the new Member States have complemented, but not replaced citizens of the old Member States in the labour markets of the latter.
SwedishEnligt min information tvingas de till projektfinansiering och 18 icke-statliga organisationer verksamma på miljöområdet mottar ekonomiskt stöd till sina driftskostnader från kommissionen.
My information is that they are being pushed into project funding and 18 environmental NGOs, for instance, are receiving from the Commission funding towards their running costs.
SwedishTills fordon med lägre miljöpåverkan och driftskostnader blir mer överkomliga kommer vägtransporternas andel av utsläppen inte visa några tecken på att avta.
Ladies and gentlemen, until vehicles with a lower environmental impact and running costs become more affordable, road transport's share of emissions will not show any considerable decrease.