"driftskompatibilitet" traduzione inglese

SV

"driftskompatibilitet" in inglese

SV

driftskompatibilitet {genere comune}

volume_up
1. Business
driftskompatibilitet
Driftskompatibilitet hos järnvägssystemet inom gemenskapen (omarbetning) (omröstning)
The interoperability of the Community rail system (Recast) (vote)
Ökad driftskompatibilitet är en nyckelfaktor i våra ansträngningar på detta område.
Increased interoperability is a key factor in our endeavours in this area.
Men det räcker inte att göra framsteg i fråga om driftskompatibilitet.
However, it is not enough for us just to forge ahead with interoperability.

Esempi di utilizzo "driftskompatibilitet" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishDetsamma gäller betänkandena om driftskompatibilitet och inrättandet av järnvägsbyrån.
Allow me to give you a few thoughts on future work in the railway sector.
SwedishMånga ledamöter har i debatten tagit upp frågan om driftskompatibilitet.
Whatever you decide, the Commission will take account of it and respect it.
SwedishInom industrin saknas det samförstånd om vad driftskompatibilitet egentligen innebär.
There is a lack of agreement within industry as to what operational compatibility actually involves.
SwedishMed hänsyn till driftskompatibilitet vet vi att det är ett av de grundläggande villkoren för att öppna näten.
The Commission’ s powers to scrutinise new national rules were strengthened.
SwedishI verkligheten är vi högst medvetna om att det inte finns någon finansiering för driftskompatibilitet.
In my opinion, this package is in line with the twofold reality of European integration today.
SwedishJag skulle själv ha föredragit att man bestämt genomförde driftskompatibilitet.
While road transport is cheaper and more practical in terms of accessibility, it also causes a great deal of pollution.
SwedishDen politiska debatten måste föregås av noggranna undersökningar i frågor som driftskompatibilitet.
The political debate must be preceded by careful investigations of issues such as operational compatibility.
SwedishJag skulle främst vilja fokusera på utvecklingen av järnvägstransporter snarare än på säkerhet, driftskompatibilitet och liknande.
   – Madam President, Commissioner, rapporteurs, thank you for the work you have done.
SwedishDe kommer också att ha möjlighet att delta i arbetsgrupper om de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som berör dem.
They will also have the opportunity to take part in working groups on the TSIs that affect them.
SwedishDriftskompatibilitet har satts upp som det viktigaste målet, och standardiseringen utgör en del av lösningen.
Operational compatibility has been set up as the most important objective, and standardisation is part of the solution.
SwedishLänderna ska kunna ha ett utbyte på 10 procent, så kallad driftskompatibilitet.
Countries are supposed to be able to exchange 10%, this was called interoperationality, and we are lagging behind on that.
SwedishOrdet ” driftskompatibilitet ” uppträder allt oftare.
SwedishDe olika transportformernas driftskompatibilitet är viktig, och medger att vi åstadkommer en mycket bra fungerande helhet.
The interoperatability of different transport modes, where we get something that works very well from the whole, is important.
SwedishJag skulle vilja återkomma till syftet med det här direktivet, som ju är driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem.
   – Mr President, Commissioner, I should like first of all to thank Mrs Sommer for the huge amount of work that has been done.
SwedishNormen för multimedieplattformar i hemmet, MHP, uppfyller kraven på driftskompatibilitet och öppenhet på detta område.
The standard for multimedia home platforms (or MHPs) fulfils the requirements for operational compatibility and transparency in this area.
SwedishVi kommer att göra bättre bruk av DRM-systemen, men för att vi skall lyckas med det krävs det driftskompatibilitet.
Moreover, digitalrightsmanagement – we are all familiar with the abbreviation DRM – is a very good and important step in the right direction.
SwedishDet är dags att garantera driftskompatibilitet för sådana tjänster och lägga grunden till modern hantering av leveranskedjan.
The European driving licence information network and the mutual recognition of sanctions may be valid ways to help to address the situation.
SwedishAv detta skäl är det ett steg i rätt riktning när kommissionen eftersträvar så kallad driftskompatibilitet inom järnvägssektorn.
For this reason, it is a step in the right direction when the Commission seeks so-called operational compatibility within the railways sector.
SwedishGeneraldirektoratet för informationssamhället har inlett en dialog med industrin om driftskompatibilitet för interaktiva TV-tjänster.
The Information Society Directorate-General has initiated a dialogue with industry on operational compatibility for interactive TV services.
SwedishDet räcker därför att fastställa de allmänna kraven för hur man skall uppnå direktivets grundläggande mål, nämligen driftskompatibilitet mellan systemen.
The fact that the systems should be mutually functional is the goal, not that they should work using microwaves or any other waves.