"detalj" traduzione inglese

SV

"detalj" in inglese

volume_up
detalj {gen. com.}

SV detalj
volume_up
{genere comune}

detalj (anche: detaljer, småsak, petitess, enskildhet)
volume_up
detail {sostantivo}
Då visas en detalj igen som du tidigare har dolt med kommandot Dölj detalj.
This action reactivates a detail that has been deactivated using Hide Detail.
För första gången kommer mikroekonomiska reformer att behandlas i detalj.
For the first time, micro-economic reforms will be dealt with in detail.
Detta är visserligen en detalj, men den påminner om fallet med den polske rörmokaren.
That is no doubt a detail, but it reminds you of the case of the Polish plumber.
detalj
volume_up
point {sostantivo} (particular quality or feature)
Detta är en mycket viktig detalj som kanske har förbisetts i debattens hetta.
That is a very important point which may have been overlooked in the heat of the debate.
Jag kan här ännu inte gå in i detalj på de enskilda punkterna i resolutionen.
I am not in a position at this point to go into the individual points of the resolution in detail.
I punkt 18 beskriver Scott i detalj vilken slags författning dagens Kina bör åstadkomma.
At Point 18 he gives full details of the type of constitution that today's China should devise.
detalj (anche: aning, kontakt, beröring, drag)
volume_up
touch {sostantivo}
Det är därför i detta skede aningen tidigt att redogöra för detaljerna i alla dessa strategier.
At this stage, therefore, it is a touch early to report on the details of all these strategies.
Låt mig så gå in mer i detalj på de olika ändringsförslagen: kommissionen kan acceptera ändringsförslagen nr 1, 2, 4, medan det måste göras redaktionella ändringar i förslagen 3, 5, 6, 7 och 8.
More specifically, the Commission can accept Amendments Nos 1, 2, 4, while Nos 3, 5, 5, 7 and 8 perhaps require a touch of redrafting.

Esempi di utilizzo "detalj" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishEn annan positiv detalj är jordbruket, som tidigare varit ett stort bekymmer.
Another positive aspect is agriculture, which used to be a real source of concern.
SwedishHur detta i detalj kommer att avgöras av regeringscheferna återstår att se.
It remains to be seen what decisions are made by individual Heads of Government.
SwedishVi har arbetat med texten till detta betänkande i detalj under många månader.
We have spent many months working very closely on the texts of the report.
SwedishTvärtom, EU måste tala om Vitryssland, och det i detalj, fru De Palacio.
On the contrary, the EU must talk about Belarus and talk details, Mrs de Palacio.
SwedishÅterupptagandet av det syriska och libanesiska problemet är en viktig detalj.
The resumption of the Syrian and Lebanese problem is an important factor.
SwedishEn markant detalj i det hela är också den nukleära skandalen i Moskva år 1995.
The nuclear scandal in Moscow, which dates back to 1995, is also salient in this respect.
SwedishDessa redovisas i detalj i några av de ändringsförslag vi kommer att stödja.
These are detailed in some of the amendments that we will be supporting.
SwedishJag är säker på att vi kommer att få höra mer i detalj vad de har hört och sett.
We heard this afternoon from many of those who were on that mission.
SwedishDetta framgår i detalj av kommissionens sammanfattande uppföljningsrapport.
This is detailed in the monitoring report of the Enlargement Commission.
SwedishJag går inte in på det i detalj men detta är en mycket intressant aspekt av avtalet.
I will not go into details, but this is an extremely interesting feature of the agreement.
SwedishIngen har dock väckt motion om ändringsförslag 3 i detalj. Något sådant har jag inte hört.
However, I have not heard anyone asking for a split vote on Amendment No 3.
SwedishDet är därför inte rätt tillfälle att gå in på den frågan i detalj.
This is therefore not the time to enter into a full discussion on that issue.
SwedishDet kommer att komma ett annat betänkande om detta - jag går inte in på det i detalj här.
There is going to be another report on this - I will not go into details.
SwedishJag vill inte gå in i detalj på det, men det togs inte upp i betänkandet.
I will not go into the details, but it was not included in the report.
SwedishLåt mig dock granska kommissionsledamotens meddelande i detalj.
Allow me to examine the Commissioner’ s communication in greater depth, however.
SwedishEn tråkig detalj i sammanhanget är att två tredjedelar av dessa är flickor.
One terrible statistic is that two-thirds of those are little girls.
SwedishMen detta måste vi även överföra till detalj- och fackdebatter.
But we also need to relate this to the detailed debates - the technical debates.
SwedishDet föreslagna reklam- och sponsorförbudet kommer att diskuteras här i detalj nästa år.
However they are a welcome contribution to the overall plan of action.
SwedishLåt mig dock granska kommissionsledamotens meddelande i detalj.
Allow me to examine the Commissioner’s communication in greater depth, however.
SwedishDet tjänar ingenting till att försvara en princip om man sedan inte realiserar den i detalj.
It makes no sense to defend a principle and then not apply that principle in practice.