"blivit" traduzione inglese

SV

"blivit" in inglese

EN
SV

blivit {participio perfetto}

volume_up
blivit (anche: blev)
I och med nationalstatens ankomst har undervisningen blivit allt mer nationell.
With the advent of the national state, education became increasingly national.
Jag vill också fråga kommissionen vad som blivit av gender desk i utvecklingssamarbetet?
I also ask the Commission what became of the 'gender desk ' in development cooperation.
Detta interna dokument har till och med blivit känt i kommissionen.
That internal memorandum also became known to the Commission.

Esempi di utilizzo "blivit" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishDetta har blivit sagt och det är tyvärr sant, vilket många av er har poängterat.
That has been said, and unfortunately it is true, as many of you have emphasised.
SwedishDen tyska förbundskanslern har redan blivit utbuad på gatorna i Aten och Dublin.
The German Chancellor has already been booed on the streets of Athens and Dublin.
Swedish   – Jag har i kompletterande frågor blivit ifrågasatt på två väsentliga punkter.
   . I have been questioned on two substantive points in supplementary questions.
SwedishFör det första har genomförandet av Lissabonstrategin blivit kraftigt försenat.
Firstly, there has been a considerable delay in implementing the Lisbon strategy.
SwedishMilitären har till viss del blivit oberoende och detta har också spelat en roll.
The military, which has become independent after a fashion, has played a role.
SwedishDet här är människor som precis har blivit besökta av internetbokbussen i Uganda.
These are people who have just been visited by the Internet bookmobile in Uganda.
SwedishFör första gången har terapier och diagnoser på människor blivit patenterbara.
For the first time, treatments and diagnoses of patients will become patentable.
SwedishNär det gäller kosmetiska produkter har vårt förslag ändock blivit tillgodosett.
Where cosmetic products are concerned, our proposal has however been accepted.
SwedishBefolkningen i detta land har både blivit av med en diktatur och dykt ned i kaos.
The Iraqi people have been both freed from a dictatorship and plunged into chaos.
SwedishUnder de senaste åren har dock nya, inaktiverade, vacciner blivit tillgängliga.
In the last few years, however, new inactivated vaccines have become available.
SwedishGenom president Kibakis obetänksamma handlande har det nu blivit lagstiftning.
Through the ill-considered action of President Kibaki, these have now become law.
SwedishDiabetes har också blivit ett vanligare fenomen, liksom hjärt- och kärlsjukdomar.
Diabetes has also become a commoner phenomenon, as has cardiovascular disease.
SwedishI dag talar vi dock om någon för vilken diamanter kan ha blivit en förbannelse.
Today, however, we are talking about someone for whom diamonds may become a curse.
SwedishBeklagligt nog har Rumänien blivit Europas vilda gränsområde.
(RO) Madam President, unfortunately, Romania has become Europe's wild frontier.
SwedishEnergiforskning har blivit ett eget prioriterat tematiskt område inom ”samarbete”.
Energy research has become a thematic priority of its own within ‘cooperation’.
SwedishPå grund av bristen på tekniska resurser har de inte alltid blivit färdiga i tid.
These have not always been ready in time due to a lack of technological resources.
SwedishHistorien om kommissionens delegationer i Bosnien har blivit en framgångssaga.
The history of the Commission's delegations in Bosnia has become a success story.
SwedishInternet har de senaste åren blivit ett nytt universalmedel för kommunikation.
The Internet has, in recent years, become a new, universal form of communication.
SwedishEn viss trötthet har blivit märkbar inom det här området under det senaste året.
A degree of fatigue in this area has become noticeable during the last year.
SwedishJag undrar om de skulle ha blivit lika inspirerade av att surfa på Internet.
I wonder if they would have found so much inspiration from surfing the internet.