SV bestämma
volume_up
[bestämde|har bestämt] {verbo}

1. generale

Det stämmer inte att arbetstagarna kan bestämma själva.
Commissioner, it is not true that workers can decide for themselves.
Medlemsstaterna måste själva bestämma vilka pensionssystem de vill ha.
Member States have to decide for themselves what type of pension systems they want.
Låt marknaden själv bestämma de naturliga transportandelarna.
Let the market itself then decide the natural balance for transport modes.
Artikel 280 i fördraget ger rådet rätt att bestämma om lämpliga instrument för att bekämpa bedrägeriet.
Article 280 of the Treaty allows the Council to pinpoint the appropriate instruments to curb fraud.
Vi måste på förhand tydligt bestämma när slutsatser skall dras, och ett år förefaller vara en lämplig tidsram.
We need to decide clearly beforehand when conclusions will be drawn, and a year strikes me as an appropriate timeframe.
Det är viktigt att ta ställning till den här frågan utifrån hur texten utvecklas, för att kunna bestämma vilken den lämpliga rättsliga grunden är.
It is important to assess this issue in the light of the evolution of the text, in order to decide what the appropriate legal basis is.
Det är viktigt att ta ställning till den här frågan utifrån hur texten utvecklas, för att kunna bestämma vilken den lämpliga rättsliga grunden är.
It is important to assess this issue in the light of the evolution of the text, in order to decide what the appropriate legal basis is.
Detta borde medlemsstaterna få bestämma över själva, eftersom de har störst möjlighet att bedöma konsekvenserna av de specifika riskerna för uppfödningen.
This possibility should be left to the discretion of the Member States, which are best placed to assess the consequences of specific risks for their livestock.
Dessa företagare får inte längre bestämma omfattningen av arbetstiden själva.
They are no longer free to determine the length of their working hours themselves.
Med följande alternativ kan du bestämma hur presentationen ska genomföras.
With the following options, you can determine how the presentation should be run.
Den bör tillåta förvaltarna att bestämma den bästa placeringsstrategin.
They must allow managers to determine the best investment strategy.
Det är inte heller kammarens sak att bestämma om fördelningen av män och kvinnor på vallistorna.
Nor is it the business of this House to dictate the gender composition of electoral lists.
Varför tar de inte ledningen i stället för att ständigt år efter år låta rådet bestämma?
Why is it not making progress in this area instead of letting the Council dictate to it all the time?
They will dictate to us on ethical issues '.
Jag håller med kommissionen att det inte är dess uppgift att bestämma priser.
Mr President, I agree with the Commission that it is not its job to fix prices.
Låt oss bestämma en tidpunkt för att revidera budgetramen!
Let us fix a date for the revision of the Financial Perspective!
Artikel 116 ger ordföranden rätt att bestämma en annan tidsfrist än en timme.
Rule 116 gives the President the power to fix a deadline other than of one hour.
I grunden tror jag nämligen på medlemsstaternas rätt att inom sina gränser bestämma över det som påverkar landets medborgare.
Because fundamentally I believe in the right of Member States to govern within their boundaries that which affects their citizens.
Vi hävdar Storbritanniens rätt att bestämma över sin egen nation och stifta sina egna lagar, inklusive transport- och miljölagar.
We assert the right of the UK as a nation state to govern itself and make its own laws, transport and environment laws being no exception.
Det krävs alltså ett extremt positivt förhållningssätt, att inte längre bara låta sig dras med av händelserna utan att försöka bestämma över dessa händelser.
So an extremely resolute approach is required: it is no longer enough to let ourselves be overtaken by events; we must attempt to govern such events.
bestämma (anche: ange, märka, utse, nämna)
I detta område kan Du bestämma ur vilken del av tabellen namnet ska skapas.
Define which part of the spreadsheet is to be used for creating the name.
Först visas dialogrutan Spara som där Du kan ge det nya dokumentet ett namn och bestämma var det ska sparas.
The Save As dialog appears first enabling you to enter a name and a location for thenew document.
Här kan du redigera namnet på objektet eller bestämma om det ska anges en alternativtext för namnet på ramen, grafikobjektet eller objektet.
Edit or set the name of the object and indicate whether another text should be entered in the frame, graphic or object.
De anser att fackföreningarna ska bestämma ens arbetsförhållanden.
They believe trade unions should prescribe your working conditions.
Vi vill inte för varje medlemsstat bestämma hur skyddsavgifterna ska finansieras.
We do not want to prescribe to any Member State how security charges should be financed; we only want to ensure that whoever pays ultimately knows what he has paid.
Det svar jag fick var att enligt subsidiaritetsprincipen har inte kommissionen befogenhet att diktera lösningar för medlemsstaterna eller bestämma vilka utgifter de ska ha.
It was explained to me that in keeping with the principle of subsidiarity, the Commission is not empowered to dictate concrete solutions to Member States nor to prescribe expenditure.
Vi har inte löst grundfrågan, det vill säga att Europaparlamentet självt måste bestämma var det skall sammanträda.
We did not resolve the basic issue, namely that the European Parliament itself must decide where it will hold its sessions.
Vi måste emellertid bestämma oss för det och genomföra en allmän harmonisering av lagstiftningen för de flesta överträdelser och grova brott.
We need to resolve this issue and move towards a general harmonisation of our laws on most offences and crimes.
Om rådet verkligen skulle nå en överenskommelse borde vi i parlamentet bestämma oss för att inte krångla till saker och ting vid andra behandlingen.
Should the Council actually arrive at an agreement, we in Parliament should resolve not to complicate matters at second reading.
bestämma (anche: fixera)
volume_up
to set [set|set] {v.} (establish)
Bestäm vad som ska göras, annars kommer medlemsstaterna att bestämma det åt er.
Set the agenda or the Member States will set it for you.
Vid export går det dock bara att bestämma teckenuppsättningen och styckebrytningen.
When exporting however, only the character set and paragraph break can be defined.
Och det är just rådet som skall bestämma prioriteringarna i dessa frågor.
And it is precisely the Council which will have to set the priorities in these matters.
Vi kommer att bestämma oss mycket snart, dvs. redan under första hälften av mars.
We will settle upon them very soon – during the first half of March.
Varför kan vi inte bestämma oss för den text som används i ändringsförslag 16, som alla var nöjda med, även vi?
Why not settle for the text used in Amendment 16, which everyone was happy with, ourselves included?
Men det är något vi får bestämma här, eftersom det är den första punkten på föredragningslistan.
But this needs to be settled now, because it is here that it appears on the agenda for the first time.
Dessa vill skapa en stat inom staten och bestämma över alla andra.
They will create a State within the State and make decisions on behalf of everyone else.
Det är ert utskott som måste bestämma den ena eller den andra vägen, men ni måste peka ut den.
It is your committee's decision which route to take, but you must state one or the other.
Det är av avgörande betydelse att varje land fortsätter att bestämma över sina gränser.
It is vital for each Member State to remain in control of its borders.
Vem skall bestämma vilken importör som skall få vilken kvot?
Who is to determine which importer is allocated which quota?
Det handlar inte om att straffa lagbrytare utan om att fördela och bestämma ansvaret för miljöskador.
It is not about punishing wrongdoers but apportioning and allocating responsibility for environmental damage.
Det handlar egentligen om att skapa större flexibilitet och det är medlemsstaterna som ska bestämma om och i vilken utsträckning de vill satsa på det här området.
It is actually about providing greater flexibility and it is up to Member States to decide whether and how much they want to allocate to this area.
Nu kämpar hon plötsligt för att EU skall bestämma vilka tjänstemän vår utrikesförvaltning skall anställa.
Now, she is suddenly campaigning for the EU to determine which officials our foreign administration is to appoint.
So please appoint Tony Blair.
Därför måste det vara möjligt att detta plenum behåller rätten att bestämma vem som faktiskt utses till respektive befattning.
It must therefore be possible for this plenary to retain control over who is actually appointed to the offices in question.
Om ni vill kan vi bestämma en tid för att fortsätta denna diskussion.
If you wish, we can arrange a meeting so that we can continue this debate.
Således har vi godkänt att debatten skall äga rum och vi kommer att bestämma med rådet och kommissionen vid vilken tidpunkt vi kan räkna med de båda institutionernas närvaro.
We agree in principle, therefore, to hold this debate and we shall arrange a time with the Council and the Commission for them to attend.
De anser att fackföreningarna ska bestämma ens arbetsförhållanden.
They believe trade unions should prescribe your working conditions.
De stora operatörerna får inte införa eller bestämma vilka reglerna ska vara.
The big operators cannot impose or predetermine these conditions.
De är oftast monopol och kan själva bestämma villkoren, vilket var fallet med de sällsynta jordartsmetallerna.
They are mainly monopolists and can set their own conditions, as was the case with the rare earth elements.
En del ändringsförslag är avsedda att ändra den terminologi som används i syfte att bestämma de olika nivåerna för vilka ett klargörande av ansvarsområdena eftersträvas.
Some amendments are intended to modify the terminology used in order to designate the various levels for which clarification of responsibilities is sought.
bestämma (anche: tillkännage, planera in)
volume_up
to slate {v.} [Amer.]

2. Diritto

bestämma (anche: meddela utslag)
Artikel 116 ger ordföranden rätt att bestämma en annan tidsfrist än en timme.
Rule 116 gives the President the power to fix a deadline other than of one hour.
Enligt artikel 146 kan därför 32 ledamöter bestämma specifik tid och dag när debatten bör återupptas.
Therefore under Rule 146, 32 Members can set the specific time and date when this debate should resume.
Det är bara ett organ som kan bestämma om Nederländerna ska hjälpa Grekland, och det är det nederländska parlamentet.
There is only one body that can rule on whether the Netherlands should help Greece and that is the Dutch Parliament.

3. Grammatica

För det tredje är jag bekymrad över bevarandet av termen ” relevant ” som används för att bestämma nivån på uppgiftsskyddet.
Thirdly, I am worried about the retention of the term 'adequate ' used to qualify the level of protection of data.
För det tredje är jag bekymrad över bevarandet av termen ”relevant” som används för att bestämma nivån på uppgiftsskyddet.
Thirdly, I am worried about the retention of the term 'adequate' used to qualify the level of protection of data.
Vem ska då bestämma vad som berättigar till stöd från fonden?
Who, therefore, decides what qualifies for it?

Esempi di utilizzo "bestämma" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishTycker du att det är svårt att bestämma vilken praktikplats som passar dig bäst?
Do you have trouble deciding which apprenticeship will be most interesting for you?
SwedishNär dessa fakta väl har etablerats kan man bestämma vilka åtgärder som är de bästa.
Once the facts have been established the best course of action can be determined.
SwedishProblemet med den inre marknaden är att bestämma vad konkurrensen ska inriktas på.
The issue of the Single Market is to ascertain where we can focus competition.
SwedishDet är hög tid att agera för oss själva och att inte bara låta USA bestämma.
It is high time to act for ourselves and not just to leave it to the United States.
Swedish"Kan man inte bestämma att de djur som blir sjuka skall botas, men inte ätas?"
"Couldn't we stipulate that animals which fall ill have to be treated but not eaten?"
Swedish" Kan man inte bestämma att de djur som blir sjuka skall botas, men inte ätas?
" Could n't we stipulate that animals which fall ill have to be treated but not eaten? "
SwedishDet får inte Europa vilja bestämma, det vill säga inget konstgjort skyddande.
It is not Europe' s business to regulate this, so no artificial protection.
SwedishDet får inte Europa vilja bestämma, det vill säga inget konstgjort skyddande.
It is not Europe's business to regulate this, so no artificial protection.
SwedishDet är inte EU: s uppgift att bestämma var man får eller inte får röka.
The report also overshoots the mark when it comes to dealing with tobacco smoke.
SwedishParlamentet kommer, om min grupp får bestämma, att börja med det här redan i morgon.
If my group has anything to do with it, Parliament will make a start on that tomorrow.
SwedishVi borde också bestämma vad som gäller för stabilitets- och tillväxtpakten.
We would also do well to lay down rules on the Stability and Growth Pact.
SwedishEuropeiska kommissionen skall inte ha patent på att bestämma vad som är moraliskt riktigt.
The Commission should not have a monopoly on deciding what is morally correct.
SwedishVi är fullständigt ense med Bourlanges om att detta återstår att bestämma.
We totally agree with Mr Bourlanges that that still needs to be regulated.
SwedishArter kan utrotas innan forskare ens haft en chans att bestämma dem.
Species may become extinct before scientists even have a chance to identify them.
SwedishI det här området kan du bestämma om markeringarna ska sättas på axelns in - eller utsida.
Specify in this area if the marks are to be on the inner or outer side of the axis.
SwedishAtt bestämma skattenivåerna ligger inte inom gemenskapens kompetens.
The setting of the levels of taxation does not fall within the Community's powers.
SwedishVarför ska vi på förhand bestämma om vilka frågor medborgarna ska kunna väcka ett initiativ?
Why should we predefine the issues on which citizens can raise an initiative?
SwedishNu ställs vi inför det praktiska problemet att bestämma om vi ska stödja dem eller inte.
Now we face the practical issue of whether we should support them or not.
SwedishVi har ett talesätt på engelska: " Den som betalar får bestämma hur det skall vara ".
In English we have a phrase: " He who pays the piper calls the tune. "
SwedishDet återstår dock ännu att bestämma var myndigheten skall ha sitt säte.
The location in which the authority should be based is still to be indicated, in fact.