"applåder" traduzione inglese


Intendevi forse applåd
SV

"applåder" in inglese

SV applåder
volume_up
{plurale}

1. "handklappning"

applåder (anche: handklappningar, högljutt bifall)
volume_up
applause {pl} (clapping (of hands))
(Applåder) (Applåder) (Applåder) Vi kan nu titta på SmartBird:en.
(Applause) (Applause) (Applause) So we can now look at the SmartBird.
(Applåder) Alla dom gröna länderna klarar millennieutvecklingsmålen.
(Applause) All these green countries are achieving millennium development goals.
(Applåder) Och som generalförsmalingen, tydligen en underbar, underbar ögonblick.
(Applause) And like the General Assembly, obviously the most wonderful, wonderful moment.

Esempi di utilizzo "applåder" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

Swedish(Applåder) Herr Cars, jag önskar en trevlig resa men Ni är inte längre en ledamot.
Mr Cars, I wish you bon voyage, but you are not a Member of Parliament any more.
Swedish(Applåder) Vi vill förmedla detta budskap klart och tydligt till alla ansökarländer.
We want that message to go out loud and clear to all the enlargement candidates.
Swedish(Applåder) Jag skulle vilja prisa det europeiska ljud som kommer från ministerbänken.
I would like to praise the European noises that are coming from the front bench.
Swedish(Applåder) Vi har varit på väg länge, och vi vill sträva efter ett gott mål.
We have been journeying for a long time and we intend to reach a good destination.
Swedish(Applåder) Europeiska unionen går in i sin viktigaste utvecklingsfas sedan 1957.
The European Union is entering the most important phase of its development since 1957.
Swedish(Applåder) Jag skulle vilja tacka alla dem som bidragit till denna lyckliga upplösning.
I would like to thank all those who helped to bring about this fortunate outcome.
Swedish(Applåder) Vi uteslöt dem då och vi fortsätter att förkasta det som Haider står för nu.
We expelled them then and we continue to reject what Mr Haider stands for now.
Swedish(Applåder) Kammaren har i dag delat upp omröstningen i detta val på tre tillfällen.
Our House has divided in votes in this election today on three occasions.
Swedish(Applåder) ...än mindre omfördelning av röster, antalet kommissionärer och så vidare.
...let alone the re-weighting of votes, numbers of Commissioners and so on.
Swedish(Applåder) Inte någon gång tidigare i Europaparlamentets historia har det gått så fort.
Never have things moved so fast in the history of the European Parliament.
SwedishJag kan tillägga att ni har fått varma applåder från alla håll i kammaren.
You have, I might add, been warmly applauded on all sides of the Chamber.
Swedish(Applåder) När det gäller ansvarsfriheten är även vår grupp splittrad.
As far as discharge is concerned, there are also divisions within our group.
Swedish(Applåder) ... och att lyssna på åsikter om man inte tänker beakta dem.
... and hearing the views unless they were going to be taken into account.
Swedish(Applåder) Detta göra att den totala summan för programmet blir 500 miljoner ecu på fem år.
This brings the total for this programme to ECU 500 million over five years.
Swedish(Applåder) Han åtföljs av Litauens biträdande utrikesminister Rinkunas.
He is accompanied by the Lithuanian Deputy Foreign Minister, Mr Rinkunas.
Swedish(Applåder) Medlemmen ifråga har inte rätt att ställa sig på Mandelas sida.
The MEP in question has no right to class himself alongside Mandela.
Swedish(Applåder) Er vision av framtiden omfattar nya gränsöverskridande utmaningar.
Your vision of the future speaks of new transnational challenges.
Swedish(Applåder) Införandet av den gemensamma valutan är en milsten i den moderna europeiska historien.
The introduction of the single currency is a milestone in recent European history.
Swedish(Applåder) Jag föddes som konservativ och jag hoppas dö som konservativ.
I was born a Conservative and I trust that I will die a Conservative.
Swedish(Applåder) Herr ordförande! Bestämmelserna måste ses över vad detaljerna beträffar.
Mr President, the details of the regulation should be reviewed.