"anknytning" traduzione inglese

SV

"anknytning" in inglese

volume_up
anknytning {gen. com.}

SV anknytning
volume_up
{genere comune}

1. generale

anknytning (anche: anslutning, tillhörighet)
volume_up
affiliation {sostantivo}
Turkiets historiska anknytning till Europa är obestridlig.
Turkey's historic affiliation with Europe is undeniable.
Det var inte på grund av någon politisk anknytning som jag citerade Gordon Brown.
I quoted Gordon Brown not because of any political affiliation.
Jag säger detta helt oberoende av alla partipolitiska anknytningar.
I say that quite independent of any party-political affiliation.
volume_up
association {sostantivo}
De personer som befann sig där har följaktligen ingen yrkesmässig anknytning till kommissionen.
Therefore, none of the individuals on the premises have any professional association with the European Commission.
Det kanske förvånar er att Guinea sedan länge har haft anknytning till Europa.
. - Mr President, you might be surprised to know that Guinea has a long history of association with Europe.
Jag kom också att tänka på en sak med historisk anknytning.
We have all been recounting various anecdotes during these debates today, which also brought an historical association to my mind.
anknytning (anche: anslutning, kontakt, förening, anställning)
volume_up
connection {sostantivo} [Amer.]
Det ankommer på utställaren att kunna bevisa sådan anknytning.
The exhibitor must be able to substantiate such a connection if so required.
Det är denna anknytning, detta band, som man vill förstöra.
It is this connection, it is this link that some want to destroy.
Unionen måste i framtiden bereda sig på att finansiera projekt med anknytning till detta.
In the future the Union must be prepared to finance projects in connection with this.

2. Telefonia & Telegrafia

anknytning
volume_up
extension {sostantivo}
Om du stöter på problem där en karta inte läses in och statusen fastnar på "läser in..." kan det bero på Skype-anknytningen.
.," there may be an issue with your Skype extension.

Sinonimi (svedese) per "anknytning":

anknytning

Esempi di utilizzo "anknytning" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishJag ska inte fortsätta med anknytning till fotbollsvärlden.
   Mr President, Commissioner, I shall not continue the themed link with football.
Swedish(PL) Detta betänkande har anknytning till de viktiga målen i EU 2020-strategin.
(PL) This report is related to the important objectives of the Europe 2020 strategy.
SwedishI Asien problemet med moderskap anknytning till religionen och kastväsendet.
In Asia, the problem of maternity comes up against religious and caste obstacles.
Swedish­– Det kan vara bra att ha en klinisk anknytning och ha vårdverkligheten nära.
It may be helpful to have a clinical relevance and stay close to the reality.
SwedishEn del frågor med anknytning till detta ärende ställdes vid ministerrådets möte i går.
Some questions were asked about the matter at the Council of Ministers yesterday.
SwedishRedan nu händer märkliga saker, också med anknytning till dessa passageraruppgifter.
There are already strange developments taking place, also involving these PNR data.
SwedishÄn i dag saknas ett system för tidig varning i anknytning till artiklarna 6 och 7.
Even today, there is no early warning system attached to Articles 6 and 7.
SwedishUnder de senaste tio åren har hennes arbete haft nära anknytning till plenarsessionerna.
For the last 10 years her activities have been closely linked to the plenary.
SwedishÄven detta kommer att ge möjlighet att gå igenom frågor med anknytning till skogsbränder.
This, too, will provide an opportunity to examine issues relating to forest fires.
SwedishEU:s budget bör utarbetas i direkt anknytning till den europeiska politiska dagordningen.
The EU budget should be drawn up in conjunction with the European political agenda.
SwedishVisst finns det några besvärliga specifika frågor med anknytning till stadsplanering.
There certainly are some challenging specific issues relating to municipal engineering.
SwedishDet finns också ett behov av att ytterligare klargöra vad ”nära anknytning” innebär.
There is also a need to further clarify what is meant by ‘close links’.
SwedishStöd måste också anslås på ett riktat sätt, t.ex. i anknytning till klimatförändringen.
Assistance must also be allocated in a targeted manner, i.e. linked to climate change.
SwedishDe ryska lagarna med anknytning till frivilligorganisationer är särskilt restriktiva.
The Russian laws relating to non-governmental organisations are particularly restrictive.
SwedishDet finns också ett behov av att ytterligare klargöra vad ” nära anknytning ” innebär.
There is also a need to further clarify what is meant by ‘ close links’.
SwedishMed anknytning till detta, utvecklingen på klimatförändringsområdet har varit positiv.
Linked to this, there have been positive developments on climate change.
SwedishFör det andra, ett antal ändringsförslag har anknytning till annan lagstiftning.
Secondly, a number of amendments have a link to other legislation.
Swedish(SK) Utbetalningar som har anknytning till uppbyggnad eller återuppbyggnad kan kontrolleras.
(SK) Expenditure related to construction or reconstruction can be controlled.
SwedishProblemen med anknytning till arbetstakten kunde därför inte undvikas.
It was thus inevitable that there would be these problems linked to the pace of work.
SwedishBåda dessa faktorer är viktiga steg för Turkiets långfristiga anknytning till Västeuropa.
So both are an important step in terms of binding Turkey to the west in the long term.