"angränsande" traduzione inglese

SV

"angränsande" in inglese

SV angränsande
volume_up
{aggettivo}

1. generale

angränsande (anche: intilliggande)
Uppsägningarna gjordes mellan den 1 april och 29 december 2009 i de två angränsande regionerna Noord-Brabant och Zuid-Holland.
The redundancies were made in the period between 1 April and 29 December 2009 in the two contiguous regions of Nord Brabant and Zuid Holland.
Det var den brittiska regeringen som var så orolig över att parlamentsvalet höll på att fördröjas att den införde så kallad slakt i angränsande områden, och miljoner djur slaktades i onödan.
It was the UK Government that was so worried that a general election was being delayed that they had what was called the ‘ contiguous cull’, which slaughtered millions of animals unnecessarily.
angränsande (anche: intilliggande, grann-)
Det här är ungefär 50 miljoner ljusår bort, en av våra angränsande galaxer.
This is about 50 million light years away, so one of our neighboring galaxies.
Referenserna har automatiskt anpassas så att de alltid hänvisar till den angränsande cellen till vänster.
The references have been automatically adapted so that they always refer to the neighboring cell on the left.

2. "som ligger intill"

angränsande (anche: närliggande, grann-)
volume_up
adjacent {agg.} (close to)
Har EU tillräcklig beredskap om en katastrof skulle inträffa som drabbar angränsande europeiska länder samtidigt?
Is the EU sufficiently prepared in case of disasters affecting adjacent European countries simultaneously?
Vi är till stor del beroende av att företrädarna för de omedelbart angränsande områdena vill samarbeta med oss.
We are largely dependent on the willingness of the immediately adjacent territories to cooperate with us.
Med den här funktionen överförs formateringarna för en cell automatiskt till de angränsande tomma cellerna.
Select this option to automatically apply the formatting attributes of the selected cell to the empty adjacent cells.
angränsande (anche: närliggande, vidstående)
volume_up
adjoining {agg.} (close to)
Oron bland befolkningen i de angränsande områdena behöver jag inte skildra.
There is no need for me to describe the concerns felt by those living in the adjoining areas.
Under tiden flackar nästan en miljon fördrivna omkring i Kosovo och angränsande länder.
Meanwhile, almost a million refugees are wandering around in Kosovo and the adjoining countries.
The tumour and adjoining liver tissue is removed.

Sinonimi (svedese) per "angränsande":

angränsande

Esempi di utilizzo "angränsande" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishSedan måste vi tänka på att Schweiz ligger mitt i och på angränsande länder.
We also have to take Switzerland into account as well as the border countries.
SwedishVi måste hjälpa även länder utanför unionen, i synnerhet i angränsande områden.
We have to help countries outside the Union as well, especially in neighbouring areas.
SwedishFlera tiotusentals flyktingar har flytt till angränsande Kamerun och Nigeria.
Several tens of thousands of refugees have fled to neighbouring Cameroon and Nigeria.
SwedishEn av dessa handlingsplaner berör just Afghanistan och angränsande regioner.
One of these plans is specifically targeted at Afghanistan and neighbouring regions.
SwedishBekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006-2009 (debatt)
Combating HIV/Aids within the EU and in the neighbouring countries 2006-2009 (debate)
SwedishDet ökar också spänningen i förbindelserna mellan EU och angränsande tredjeländer.
It places even more strain on relations between the EU and neighbouring third countries.
SwedishBekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006-2009 (omröstning)
Combating HIV/Aids within the EU and in the neighbouring countries 2006-2009 (vote)
SwedishAlla ingripanden av angränsande och andra länder måste därför upphöra.
All intervention by neighbouring and other countries must therefore cease.
SwedishDärför är det viktigt att de angränsande tredjeländerna är delaktiga i detta arbete.
This is why it is important to involve neighbouring third countries.
SwedishDess behörighetsområde omfattar Medelhavet, Svarta havet och angränsande vatten.
The area covered by the agreement comprises the Mediterranean, the Black Sea and connecting waters.
SwedishVi följer händelserna på Mindanao och på de angränsande öarna noga.
We are following events in Mindanao and the neighbouring islands closely.
SwedishI rapporten behandlas ingående handlingsplanen för Albanien och angränsande områden.
The report will discuss the action programme for Albania and its neighbouring regions in detail.
SwedishDe bor i ett land och arbetar i ett annat land, i ett angränsande land.
They live in one country and work in another, a neighbouring country.
SwedishDen utnyttjar öppet minoriteter i angränsande länder för extremnationalistiska syften.
It openly takes advantage of minorities in neighbouring countries for extreme nationalist ends.
SwedishDetta beror naturligtvis också på hur angränsande länder uppför sig.
Clearly, that also depends on the behaviour of neighbouring countries.
SwedishHjälp bör i första hand kanaliseras genom polska angränsande områden.
Aid should be channelled primarily through Polish bordering regions.
SwedishHandelsbalansen med de angränsande länderna är helt ur balans.
The balance of trade with neighbouring countries is completely unstable.
SwedishKonflikten har förvärrats och sprider sig till det angränsande Tchad.
The conflict has worsened and is spreading to neighbouring Chad.
SwedishDet här är något mer än en politisk konflikt med en angränsande stat.
This is more than a political issue with a neighbouring state.
SwedishVilket ansvar har en angränsande medlemsstat för information när en dylik incident sker?
What duty of care and information is owed to a neighbouring Member State when such an incident occurs?