"angelägenhet" traduzione inglese

SV

"angelägenhet" in inglese

SV angelägenhet
volume_up
{genere comune}

angelägenhet (anche: händelse, sak, affär, historia)
volume_up
affair {sostantivo}
Låt oss därför inte göra diskussionen till en intern nationell angelägenhet.
Let us not therefore turn the discussion into an internal and national affair.
Frågan kan inte betraktas som en inre angelägenhet mellan Polen och Vitryssland.
This issue cannot be considered a Polish-Belarusian internal affair.
Därför är avlöning och beskattning av ledamöterna av Europaparlamentet en nationell angelägenhet.
The remuneration and taxation of MEPs is therefore a national affair.
angelägenhet (anche: ärende, anledning, betydelse, skäl)
volume_up
matter {sostantivo}
Hur kan det vara en inhemsk angelägenhet när fallet i Italien inte är en inhemsk angelägenhet?
How can this be an internal matter, when the case in Italy is not an internal matter?
Kommissionsledamoten verkade mena att detta var en intern kinesisk angelägenhet.
The Commissioner seemed to indicate that this was an internal Chinese matter.
Problemet med förvaltningsplanerna måste lösas som en brådskande angelägenhet.
The problem with the management plans must be resolved as a matter of urgency.
angelägenhet (anche: hänsyn, betydelse, avseende, vikt)
volume_up
importance {sostantivo}
Denna intressanta debatt understryker förslagets angelägenhet och betydelse.
Mr President, this interesting debate highlights the urgency and importance of this proposal.
Parlamentet erkänner därigenom att grundforskningen är en angelägenhet som går utöver medlemsstaterna och måste tillmötesgås på EU-nivå med utgångspunkt i Lissabonstrategin.
Parliament thus recognises that basic research has an importance that transcends the Member States and requires a response at EU level, within the rationale of the Lisbon Strategy.
Jag upprepar att ni kan lita på att det tyska ordförandeskapet ser det som en mycket viktig angelägenhet att ytterligare förbättra relationerna mellan rådet och Europaparlamentet.
Let me say this again: you can rest assured that the German Presidency attaches great importance to improving relations between the Council and the European Parliament still further.
angelägenhet (anche: fråga, problem, tvistefråga, sak)
volume_up
question {sostantivo}
Frågan är numera uteslutande domstolens angelägenhet.
This question is now purely a matter for the Court of Justice to decide.
Frågan om böter och upphävande är för mig en angelägenhet för den nationella domstolen.
The question of penalties and suspension is in my view a matter for the national law-courts.
Det är en högst central angelägenhet, och vi skall alltså här avgöra denna fråga med ja eller nej.
That is a very fundamental matter, and so we will be voting yes or no on this question.
angelägenhet (anche: verksamhet, uppgift, ärende, företag)
volume_up
business {sostantivo}
Väldigt många har till exempel frågat varför det här är en angelägenhet för EU.
For example, a great many people have asked what business this is of Europe's.
Dear colleagues, this is the business of Iraq.
Även om den bara är sju minuter försenad i dag hade vi ingen föregående angelägenhet som kunde försena oss!
Although today it is only seven minutes over, we had no previous business to delay us!
angelägenhet (anche: del, ärende, andel, deltagande)
volume_up
concern {sostantivo}
Till sist är information en viktig angelägenhet för detta parlamentet.
Finally, information is an important concern for this Parliament.
Den är och bör förbli en nationell angelägenhet för ganska lång tid framöver.
It is and should remain a national concern for a long time to come.
Låt mig dock försäkra er om att presidiet beslutsamt tar itu med denna angelägenhet.
But let me assure you that this concern is very much in hand in the Bureau.

Esempi di utilizzo "angelägenhet" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishI det avseendet är kodifieringen en angelägenhet som kommissionen bör följa upp.
In this respect, codification is something the Commission should be following up.
SwedishÄven integrationen bör vara en angelägenhet för oss alla, den goda grannsämjan.
We should also all be concerned about integration, about good neighbourliness.
SwedishJag vill dock betona att även jag tycker att sjukvård är en nationell angelägenhet.
When doctors and nurses leave Eastern European States, healthcare suffers there.
SwedishVid oförändrad jordbrukspolitik blir det en angelägenhet som icke går att betala.
If agricultural policy is not changed we shall not be able to pay for it.
SwedishSysselsättningspolitik måste i första hand förbli en angelägenhet för medlemsstaterna.
Employment policy should remain primarily the responsibility of the Member States.
SwedishKampen mot tvättning av pengar får inte längre vara en angelägenhet för enskilda stater.
The war against money laundering can no longer be waged by an isolated government.
SwedishDen fruktansvärda utvecklingen i Kosovo är ingen inre angelägenhet för Jugoslavien.
The dreadful developments in Kosovo are not an internal Yugoslav problem.
SwedishSerbien undanber sig varje inblandning i sin så kallade inre angelägenhet Kosovo.
Serbia refuses to tolerate any involvement in its supposedly "internal' affairs in Kosovo.
SwedishProgrammets första genomförandeår visar att denna angelägenhet har konkretiserats.
The first year of implementation of the programme shows that this wish has been fulfilled.
SwedishSerbien undanber sig varje inblandning i sin så kallade inre angelägenhet Kosovo.
Serbia refuses to tolerate any involvement in its supposedly " internal ' affairs in Kosovo.
SwedishVi borde därför verkligen inte bry våra hjärnor mer med denna angelägenhet.
We should, therefore, really not rack our brains over this any longer.
SwedishFör det fjärde måste vi ge ny fart åt forskningen, och det är en mycket viktig angelägenhet.
Fourthly, we need to give new impetus to research, and this is a fundamental point.
SwedishDetta måste vara en angelägenhet för hela samhället, som Bonde har sagt.
This needs to be something which will involve all parts of society, as Mr Bonde has said.
SwedishLikväl är hälso- och sjukvårdstjänster i första hand en nationell angelägenhet.
Nevertheless, health services are primarily national in nature.
SwedishJag har begärt ordet i en personlig angelägenhet.
Mr President, I have asked for the floor on a point of personal explanation.
SwedishAtt hantera den typen av uppgifter bör vara en nationell angelägenhet.
That type of information should be handled by the individual nations.
SwedishVi ber om ett uttalande från kommissionens sida inför parlamentet om denna angelägenhet.
We ask that the Commission should deliver to this House a statement on this state of affairs.
SwedishMed tanke på energieffektiviteten är samproduktionen av el och värme en viktig angelägenhet.
Combined heat and power production is important for energy efficiency.
SwedishI den situationen är innovation inte bara nödvändigt utan framför allt en prioriterad angelägenhet.
In this context, innovation is a necessity but, above all, it is a priority.
SwedishÅterhållsamhet, det är en angelägenhet om en överensstämmelse mellan mål och medel.
Rigour indicates a desire to match resources to objectives.