SV öppna
volume_up
[öppnade|har öppnat] {verbo}

1. generale

Öppna snabbmenyn i en av listrutorna eller öppna undermenyn till kommandoknappen Kommandon.
Open the context menu of one of the list boxes or open the submenu of the Commands button.
Samhällets omvandling måste också i bred omfattning öppna individuella möjligheter.
Social change must also open up opportunities for the individual on a broad front.
Det är självklart nödvändigt att öppna marknaden och förbättra konkurrensen.
It is certainly necessary to open up the market and improve competitiveness.
Det är självklart nödvändigt att öppna marknaden och förbättra konkurrensen.
It is certainly necessary to open up the market and improve competitiveness.
Samhällets omvandling måste också i bred omfattning öppna individuella möjligheter.
Social change must also open up opportunities for the individual on a broad front.
Tjänstedirektivet innebär ett försök att öppna denna specifika marknad.
The Services Directive attempts to open up this particular market.
Varför inte sluta medverka vid möten med de politiska grupperna och de öppna omröstningarna och visa för oss att vår nästa talman är lika hängiven oss alla?
Why not stop taking part in political group meetings and visible voting, and show us that our next President is the dedicated president for all of us?
Andra alternativ för att utöka sin verksamhet är att ta över ett befintligt företag, gå samman med ett annat företag eller öppna en filial i ett annat EU-land.
Other options for expanding your business are taking over an existing one, merging with another company or opening a branch in another EU country.
Med andra ord: ingen utvidgad dagordning, låt oss i stället ägna oss åt att öppna marknaderna, framför allt våra rika jordbruks- och textilmarknader.
Therefore, the agenda should not be expanded. Let us concern ourselves rather with the opening up of the markets, especially our rich agricultural and textiles markets.
. - (PT) Frihandelsavtalet med Indien utgör ytterligare ett steg från Europa och Indien mot att öppna upp världsekonomin och utöka dess fördelar.
The Free Trade Agreement with India marks another step taken by Europe and India towards opening up the world economy and expanding its benefits.
öppna (anche: bryta upp)
volume_up
to jemmy {v.} [Brit.]
öppna (anche: bryta upp)
volume_up
to jimmy {v.} [Amer.]
öppna (anche: föra bort, inleda, börja)
Avslutningsvis är jag också nöjd med beslutet att efter sommaren öppna vägtunneln genom Mont Blanc, vilket också fattades i Turin.
I would like to conclude by expressing my satisfaction at the decision, also adopted in Turin, to reopen the Mount Blanc road tunnel after the summer.

2. "dörren"

öppna
There is only one answer: we just need to open our eyes.
Vi är också öppna för att besvara andra frågor och diskutera sanktioner.
We are also open to answering other questions and to discuss sanctions.
För mig är dock, liksom tidigare, tre frågor öppna.
In my view three fundamental questions have still to be answered.

3. Tecnologia

Sinonimi (svedese) per "öppna":

öppna

Esempi di utilizzo "öppna" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishVi måste bli effektivare på detta område, vi måste öppna Donau för trafik igen.
We must increase our efficiency in this area. We must reopen the Danube to boats.
SwedishI det sammanhanget begärde de att kommissionen skulle öppna ett kontor i Bagdad.
In that connection, they called for the opening of a Commission office in Baghdad.
SwedishRådet håller naturligtvis med om att vi behöver öppna och effektiva myndigheter.
Of course the Council agrees that we need transparent and effective agencies.
SwedishDet innebär också tillförlitliga och öppna energiförbindelser, även med Ryssland.
It also means reliable, transparent energy relations, including with Russia.
SwedishDu kan när som helst öppna listan med tillägg och aktivera inaktiverade tillägg igen.
Go back to your list of extensions at any time to re-enable disabled extensions.
SwedishDärför behöver vi handelspolitiska skyddsåtgärder som både är kraftfulla och öppna.
We therefore need trade protection instruments that are both solid and transparent.
SwedishLåt det gå ett dygn efter ditt senaste inloggningsförsök och öppna sedan sidan igen.
Please allow 24 hours since your last login attempt then visit the page again.
SwedishDet finns nu en betydande grad av ansvarsskyldighet, och budgetförfarandena är öppna.
There is now a high degree of accountability, with transparent budget procedures.
SwedishVi måste vara ansvariga, mer öppna, och vi måste reformera prioriteringarna.
We need to be accountable, more transparent, and we need to reform priorities.
SwedishDet är dock nödvändigt att se till att dessa är representativa och öppna.
However, it is necessary to ensure that they are representative and transparent.
SwedishAtt öppna checkhäftet och fråga hur mycket är inte min uppfattning om förhandling.
Opening your cheque book and asking how much is not my idea of negotiation.
SwedishDet handlar om att avreglera, det handlar om att öppna upp för frihet och öppenhet.
It is a question of deregulating and of opening the way to freedom and transparency.
SwedishAtt öppna för en tillåtande attityd gentemot så kallade lätta droger vore förödande.
To embrace a permissive attitude towards so-called soft drugs would be devastating.
SwedishRegistreringen måste dessutom finnas tillgänglig på Internet och vara möjlig att öppna.
Furthermore, this registration must be available and accessible on the Internet.
SwedishFör det andra bör de vara enkla och öppna, så att det är lätt att genomföra dem.
Secondly, they should be simple and transparent, so that they can be easily implemented.
SwedishÅtgärda problemet genom att öppna HTML-koden för sidan och göra följande:
To fix these problems, examine the HTML code for the page and do the following:
SwedishDu kan också öppna sidan W3C och läsa om HTTP-statuskoder om du vill veta mer.
You can also visit the W3C page on HTTP status codes for more information.
SwedishSkydda livet - det är att öppna nya framtidsperspektiv i kampen mot malaria.
Protecting life means opening up new prospects in the fight against malaria.
SwedishJag tror att detta kommer att öppna nya möjligheter, men det skapar också frågetecken.
I think that, although there may be good prospects, there are also question marks.
SwedishVi håller på att öppna en oerhörd bräsch i vårt försvar mot dödsstraffet.
We are opening up an enormous breach in our defences against the death penalty.