"birocraţie" traduzione inglese

RO

"birocraţie" in inglese

RO

birocraţie {femminile}

volume_up
birocraţie (anche: birocraţie)
Toate aceste elemente creează o birocraţie inutilă, care îndepărtează întreprinderile.
All of this creates pointless bureaucracy that frightens industry away.
Acesta trebuie să fie simplu, transparent şi fără birocraţie inutilă.
It has to be simple, transparent and free of superfluous bureaucracy.
Trebuie să fim atenţi ca bunele intenţii să nu se traducă în birocraţie excesivă.
We need to be careful that good intentions do not descend into excessive bureaucracy.

Esempi di utilizzo "birocraţie" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

RomanianCeea ce se adaugă este birocraţie şi obligaţii suplimentare pentru întreprinderile în cauză.
All it adds is more red tape and more work for the businesses in question.
RomanianUn test de piaţă va creşte inevitabil nivelul de birocraţie.
A market test will inevitably increase the level of paperwork.
RomanianCu siguranţă, fermierii noştri, deja supuşi unor numeroase obligaţii, se vor confrunta cu şi mai multă birocraţie.
Undoubtedly, our hard-pressed farmers will be faced with yet more bureaucratic headaches.
RomanianExistă o tendinţă către birocraţie, în anumite privinţe.
There is a trend towards bureaucratism in certain senses.
RomanianAş dori să spun câteva cuvinte despre birocraţie.
I should also like to say a few words about the red tape.
RomanianAm văzut cu ce birocraţie se confruntă un anumit producător, deoarece face deja obiectul acestor reglementări.
I saw the paperwork that has been heaped upon a particular producer because he is already within the ambit of these regulations.
RomanianRaportul generează foarte multă birocraţie, care este foarte costisitoare şi creează obstacole imense pentru statele membre.
It generates an enormous amount of red tape which is very costly and creates huge obstacles for the Member States.
RomanianÎn concluzie, sper că după ce acordul va fi finalizat, Comisia îl va pune în aplicare fără a face uz de birocraţie.
In conclusion, I hope that the Commission will implement the agreement, once it has been finalised, without applying red tape.
RomanianAcest procent este exagerat şi nu ar avea ca efect decât birocraţie şi cheltuieli publice imense şi fără niciun efect.
This percentage is excessive and would only have the effect of generating red tape and huge public expenditure, without actually making an impact.
RomanianCea mai frecventă critică este aceea că există prea multe reglementări de la Bruxelles, prea multe restricţii şi prea multă birocraţie.
The most frequent criticism that we hear is that there is too much regulation from Brussels, too many restrictions and too much red tape.
RomanianSper că acest program va deveni operaţional în curând şi că procesul de aprobare a cererilor va fi rapid şi nu se va împotmoli în birocraţie.
I hope this programme will soon become operational and the process of approving applications will be swift and not tied up in red tape.
RomanianDe asemenea, trebuie să ne asigurăm că IMM-urile sunt tratate mai bine, mai repede şi cu mai puţină birocraţie în contextul programelor de cercetare.
We also need to ensure that SMEs are given better, faster and less bureaucratic treatment in the context of research programmes.
RomanianCa toţi oamenii de afaceri mici, el este supraîmpovărat de birocraţie şi reglementări, în mare parte provenind din acest loc, Parlamentul European.
Like all small businessmen, he is overburdened with red tape and regulation - much of it emanating from this place, the European Parliament.
RomanianTrebuie să dispară, nu doar pentru că implică prea multă birocraţie, ci, în special, pentru că încalcă în esenţă principiul subsidiarităţii.
It has to go, not only because it entails far too much red tape, but also, in particular, because it essentially infringes the principle of subsidiarity.
RomanianCel mai bun lucru pe care l-ar putea face UE ar fi să nu se amestece în politica de ocupare a forţei de muncă a statelor membre şi să producă mai puţină birocraţie si reglementări.
The best thing would be for the EU to keep its nose out of the Member States' employment policy and produce less red tape and less regulation.
RomanianTotuşi, acest lucru denotă, de asemenea, că există mult mai multă birocraţie care trebuie eliminată pentru a atinge ţinta de 25 % şi cu cât o eliminăm mai repede, cu atât mai bine.
However, it also shows that there is much more red tape that we need to get the scissors to in order to meet the 25% target, and the sooner we do it the better.
RomanianCauzele sunt multiple, plecând de la birocraţie, norme greoaie sau norme valabile pentru prea puţin timp, informaţii greu accesibile şi lipsă de transparenţă.
There are numerous reasons for this, ranging from red tape, cumbersome regulations or regulations valid for too little time to information which is difficult to access and a lack of transparency.