"zwrócić uwagę" traduzione inglese

PL

"zwrócić uwagę" in inglese

PL zwrócić uwagę
volume_up
{verbo}

zwrócić uwagę (anche: dostrzec, zauważyć, wyłapać, spostrzec)
Proszę zwrócić uwagę, że nie wspomniałam ani o moim kraju, ani o jego premierze.
You will notice, Commissioner, that I have mentioned neither my country nor its Prime Minister.
Należy zwrócić uwagę na 2 połowy tego wyjaśnienia.
Notice both halves of that explanation.
Dobór odpowiednich stylów reklamy może zwrócić uwagę użytkowników na reklamy i skłonić ich do kliknięcia.
Choosing the right ad styles can mean the difference between ads your users will notice -- and click -- and ads they'll skip right over.
zwrócić uwagę (anche: uważać, zwracać uwagę)
Musimy zwrócić uwagę na środki zaradcze, które zamierzamy wprowadzić.
We must pay attention to the potential measures to be taken.
Jeśli udałoby się zwrócić uwagę wszystkich, to byłby sukces.
If we do that then everyone would pay attention, and we would win.
Czy nie uważa Pani, że czas zwrócić uwagę na równowagę społeczną?
Do you not think that it is time to pay attention to social sustainability?
zwrócić uwagę (anche: wskazać, pokazać)
Dlatego chciałabym zwrócić uwagę, że jednolity rynek jest obecnie zagrożony.
That is why I would like to point out that the single market is now in danger.
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na szkodliwe efekty tego sprawozdania.
However, I should like to point out the pernicious effects of the report.
Jednocześnie, panie przewodniczący, chcielibyśmy zwrócić uwagę na szczególny paradoks.
At the same time, Mr President, we would like to point out a peculiar paradox.
zwrócić uwagę (anche: popilnować)

Traduzioni simili a "zwrócić uwagę" in inglese

zwrócić verbo
uwaga sostantivo
uwaga interiezione
English

Esempi di utilizzo "zwrócić uwagę" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishMusimy zwrócić baczniejszą uwagę na tę debatę w ciągu kolejnych kilku miesięcy.
We must give this debate much more serious attention over the next few months.
PolishGdy patrzymy w przyszłość, to jest to coś, na co naprawdę trzeba zwrócić uwagę.
As we look to the future, that is something we really need to be looking at.
PolishChciałbym również zwrócić uwagę na ochronę interesów rybołówstwa wspólnotowego.
I would also stress the protection of the interests of Community fisheries.
PolishUE powinna zwrócić szczególną uwagę na ryzyko, które stanowią dla lasów biopaliwa.
The EU needs to pay special attention to the risk posed by biofuels to forest sinks.
PolishNależy zwrócić również uwagę na poważne rozbieżności w kwestii połowów wielorybów.
We should also give attention to the serious differences on the question of whaling.
PolishChciałbym zwrócić tylko uwagę na dwie konkretne kwestie poruszone w sprawozdaniu.
I would just like to emphasise two specific issues which are dealt with in the report.
PolishPo drugie, pragnę zwrócić Państwa uwagę na roczny termin dla państw członkowskich.
Secondly, I would draw your attention to the one-year deadline for the Member States.
PolishW tej debacie chcę zwrócić uwagę na trzy kwestie.
(PL) Madam President, there are three issues I would like to raise in this debate.
PolishChciałabym zwrócić państwa uwagę na kolejną istotną sprawę zawartą w sprawozdaniu.
I would like to bring your attention to another fundamental point made in the report.
PolishPowinieneś porównać zasiłki wypłacane w każdym kraju i zwrócić szczególną uwagę na:
You should compare the benefits payable in each country, paying special attention to:
PolishChcę jednak zwrócić Państwa uwagę na trzy ważne elementy zawarte w tym sprawozdaniu.
I would, however, like to draw attention to three important elements in this report.
PolishPrzede wszystkim jednak musimy zwrócić uwagę na państwa śródziemnomorskie.
Above all, however, we need to turn our attention to the Mediterranean states.
PolishChciałabym jednak zwrócić również uwagę na projekty pilotażowe, które rozpoczęliśmy.
However, I would also like to point to the pilot projects that we initiated.
PolishPo drugie, pragnę zwrócić Państwa uwagę na irańską wspólnotę religijną bahaitów.
Secondly, I would like to draw your attention to the Bahá'i religious community in Iran.
PolishJednakże chciałbym zwrócić uwagę na trzy obszary, w których musimy być ambitniejsi.
However, I would like to emphasise three areas in which we need to be more ambitious.
PolishPragnę zwrócić uwagę Parlamentu na fakt, że wśród tej trójki nie ma ani jednej kobiety.
I would bring to the attention of this House that none of those three is a woman.
PolishTeraz, w związku ze zbliżającym się szczytem, chciałbym zwrócić uwagę na cztery sprawy.
Now, with regard to the upcoming summit, I would like to highlight four issues.
PolishChciałbym zwrócić szczególną uwagę na kwestię dotyczącą polityki zatrzymań.
I would particularly like to highlight the issue regarding detention policy.
PolishDlatego też musimy zwrócić szczególną uwagę na system klasyfikacji gier PEGI.
For this reason, we must pay particular attention to the PEGI system for rating games.
PolishUważamy, że należy zwrócić większą uwagę na zachęty rynkowe do ochrony środowiska.
We feel more focus should be given to market-based environmental protection incentives.