"zbadać" traduzione inglese

PL

"zbadać" in inglese

volume_up
zbadać {v. per.}

PL zbadać
volume_up
{verbo perfettivo}

1. generale

Powinniśmy odpowiednio zbadać rozważane działania i zagrożenia.
We need to properly investigate the considered actions and risks.
Rozumiem, że Komisja ma zbadać sytuację w Niemczech.
I understand that the Commission is to investigate the situation in Germany.
Jak możemy zbadać wirusową florę, która nas otacza i pomóc medycynie?
How can we investigate this flora of viruses that surround us, and aid medicine?
zbadać (anche: badać)
Istnieje kilka dobrych założeń, pochwalamy je, ale są również takie, które chcielibyśmy dogłębnie zbadać.
There are some good points, and we support them, but there are also quite a few that we need to probe thoroughly.
zbadać (anche: badać)
Ale gdybyście chcieli zbadać to dogłębnie, co należałoby zrobić?
But if you wanted to really do research, what do you have to do?
So I researched everything I possibly could.
Postanowiłem zbadać sprawę i sprawdzić, kiedy w historii firmy Airstream coś poszło nie tak.
I decided I had to do some research and really figure out what had gone wrong somewhere along the history of Airstream.

2. "w poszukiwaniu złóż naturalnych"

zbadać (anche: badać)
Perspektywa ta doprowadziła do tego, że Parlament powołał tymczasową komisję mającą zbadać wpływ procesu zjednoczenia Niemiec na Wspólnotę Europejską.
This prospect led your Parliament to set up a temporary commission to study the impact of the German reunification process on the European Community.
Jakie są perspektywy zbadania przez Komisję możliwości opracowania jednolitego podejścia do nadzoru, kontroli i sankcji na terytorium UE?
What are the prospects of the Commission studying the possibility of developing a uniform approach to supervision, control and sanctions on EU territory?

3. "rynek"

W 2006 r. Trybunał zbadał próbkę 19 regionów i stwierdził, że żaden nie jest w pełni skuteczny.
The Court looked at a sample of 19 regions in 2006, and found none to be fully effective.
Zbadane rejony oznaczone są ciepłymi kolorami.
That's the warm colors which show a well-sampled region.
By zbadać wodę, wkładamy próbkę i po kilku sekundach zapala się światło: czerwone, wskazujące skażenie, lub zielone, jeśli woda jest bezpieczna.
To test water, you simply insert a sample and, within seconds, it either displays a red light, indicating contaminated water, or a green light, indicating the sample is safe.

Esempi di utilizzo "zbadać" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishMusimy zbadać przyczyny i siłę napędową, która przyciąga tych ludzi do Europy.
We have to examine the reasons and the drive that bring these people into Europe.
PolishPrzed rozpoczęciem leczenia należy zbadać płodność pacjentki i jej partnera.
You and your partner's fertility should be evaluated before the treatment is started.
PolishDlatego powinniśmy szczegółowo zbadać skutki gospodarcze i prawne tego rozwiązania.
We therefore need to study its economic and legal repercussions in detail.
PolishZ tego względu w czerwcu 2010 roku Komisja postanowiła dogłębnie zbadać tę kwestię.
For this reason, the Commission undertook in June 2010 to analyse the topics in depth.
PolishOznacza to, że sąd może zbadać, czy decyzja dotycząca sankcji jest zgodna z prawem.
This means that the court can examine whether a decision regarding sanctions is lawful.
PolishNależy zbadać każde dziecko, które zacznie utykać w trakcie leczenia hormonem wzrostu.
Any child with the onset of a limp during growth hormone therapy should be evaluated.
PolishUważam jednak, że powinniśmy przynajmniej zbadać, w jakim stopniu są to mechanizmy trafne.
I think, however, that we should at least look into how relevant they might be.
PolishPionierskim będzie więc każde działanie, którym odważymy się zbadać tę pionową oś.
And pioneering spirit will be each time we allow ourselves to explore this vertical axis.
PolishWszelkie niewyjaśnione krwawienia z pochwy należy zbadać zgodnie ze wskazaniami klinicznymi.
Any unexplained vaginal bleeding should be investigated as clinically indicated.
PolishNiestety z braku czasu nie udało mi się zbadać go bardziej drobiazgowo.
It pains me that due to lack of time I am unable to go into this in any more detail.
PolishNależy również zbadać wszystkie powiązania więźnia z tym państwem członkowskim.
Any specific relation of the detainee to the Member State in question must also be examined.
PolishWyciągnęli kartki i zaczęli rozważać: "Jak zbadać populację Czarnej Afryki?"
They had people involved who were Nobel laureates in economics, who reported being bored.
PolishTę sprawę trzeba obiektywnie zbadać i niczego nie można ukrywać ani tuszować.
This matter must be investigated objectively and nothing must be covered up or glossed over.
PolishPowinniśmy pamiętać o tym aspekcie i zbadać, w jaki sposób możemy go dalej rozwijać.
That is an aspect that we should bear in mind and try to see how we can develop it further.
PolishTrzeba zbadać głębokie rowy i podmorskie góry i zrozumieć życie w głębinach morskich.
We need to see deep trenches, the undersea mountains, and understand life in the deep sea.
PolishPrzedstawiane zarzuty trzeba zbadać, a Europa musi do tego dążyć z pełną determinacją.
These allegations must be determined, and Europe must show determination that they should.
PolishMusimy również zbadać, w jaki sposób Frontex może współpracować w państwami trzecimi.
We must also examine how Frontex can cooperate with third countries.
PolishMożemy dyskutować, czy należało wcześniej zbadać chmurę pyłów.
We can discuss whether the ash cloud should have been investigated more quickly.
PolishPacjenta musi zbadać specjalista wyszkolony w zakresie zaburzeń hormonalnych, który
A specialist doctor trained in hormone disorders must examine you to decide if it is safe to use
PolishPrzed i podczas podawania produktu ADVATE należy zbadać tętno.
The pulse rate should be determined before and during administration of ADVATE.