"zawirowania" traduzione inglese

PL

"zawirowania" in inglese

PL

zawirowania {femminile plurale}

volume_up
1. generale
zawirowania
volume_up
turbulence {sostantivo} (political, in economics)
Proces globalizacji nie jest jednak statyczny, co pokazały aż nazbyt wyraźnie zawirowania na rynkach finansowych tego lata.
But globalisation is not static, as this summer's turbulence in the financial markets showed all too clearly.
Jednakże należy się uważnie zastanowić nad tym, co należy z nimi uczynić oraz przyjrzeć się skutkom wywołanym przez te zawirowania.
However, we need to take a careful and cautious look at what to do about these and the effects that have been caused by that turbulence.
Spowodował zawirowania finansowe, których byliśmy świadkami tego lata.
Mr President, the process of sub-prime lending has definitely been a huge problem causing the financial turbulence which we have witnessed this summer.
2. figurato
zawirowania (anche: kociokwik)
volume_up
whirlpool {sostantivo} [fig.]

Esempi di utilizzo "zawirowania" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishW innym razie rządy regulowałyby wielkie zawirowania planetarne za pomocą działań zbrojnych.
In times gone by, governments would settle major international disturbances with military wars.
PolishOczywiście wiemy, że nastąpiły pewne nieprawidłowe zawirowania i do pewnego stopnia je skorygowaliśmy.
Of course, we know that some wrong turns were taken and we have rectified these to some extent.
PolishZawirowania na rynkach finansowych, które miały miejsce w ostatnich dniach, zmieniły świat.
Madam President, the turbulent financial events of the last few days have changed the world.
PolishAle kiedy nastawał niedostatek, kiedy przychodziły zawirowania i susze, wtedy ludzie zaczynali głodować.
But when the scarcity came when the highs and lows and the droughts came, then people went into starvation.
PolishSytuacja patowa potrwa prawdopodobnie tak długo, jak długo trwały będą zawirowania i niepewność w świecie arabskim.
Stalemate is likely to continue as long as there is so much unrest and uncertainty in the Arab world.
PolishWszystko to powoduje ogromne zawirowania na rynku.
PolishUważam jednak, że zmiany, które zaproponowaliśmy, znalazły uzasadnienie w wyzwaniach, jakie postawiły przed nami wspomniane zawirowania.
But I believe the changes we have proposed are vindicated by the challenges which the turmoil has raised.
PolishObecna niepewna sytuacja gospodarcza oraz finansowe zawirowania wywierają wielką presję na EBC.
The current uncertain economic situation and financial unrest are putting the ECB under great pressure.
PolishOstatnie zawirowania na rynkach finansowych dowodzą, że utrzymywanie depozytów i zaufania deponentów ma kluczowe znaczenie w czasie kryzysu finansowego.
The recent financial turmoil provides evidence that maintaining deposits or confidence is crucial during a financial crisis.
PolishMniejszy nacisk kładzie się jednak na to, w jakie zawirowania mogłaby wpaść nasza waluta bez polityki gospodarczej i monetarnej Unii Europejskiej.
However, less emphasis has been placed on the whirlwind in which our currency would have found itself without the European Union's economic and monetary policy.
PolishKraj ten nie należy do UE, ale zawirowania gospodarcze miotają nim tak, że jego obywatele zastanawiają się, czy nie powinni stać się częścią tej "Europy idei”.
This country does not belong to the EU, but it is so buffeted by the economic storm that its people are wondering whether they should indeed be part of this 'Europe of ideas'.
PolishZawirowania te są dla wszystkich zaskoczeniem i nie wydaje się, by istniał jakikolwiek plan awaryjny przygotowany na taką sytuację, która nie jest zjawiskiem lokalnym, lecz szeroko zakrojonym.
The turmoil has taken everyone by surprise and it does not seem that any contingency plan was made for such an eventuality, which is not localised but widespread.
PolishPowiązanie z globalnie rozszerzającymi się rynkami jest oczywiście ekonomiczną wolnością i kraje rozwijające się przejawiają dlatego wysoki stopień podatności na zewnętrzne zawirowania.
Involvement in globally expanding markets is, of course, an economic freedom and developing countries therefore display a high degree of vulnerability towards external shocks.
PolishNiemniej jednak Rada zostanie poinformowana o środkach, które być może będą musiały być podjęte, by zapobiec dotknięciu naszej gospodarki przez dalsze zawirowania finansowe w przyszłości.
However, the Council will be advised of the measures which might have to be taken in order to prevent our economy from being affected in the future by any further financial turmoil.