"zawiłości" traduzione inglese

PL

"zawiłości" in inglese

PL

zawiłości {femminile plurale}

volume_up
Dlaczego miałyby ich obchodzić zawiłości współdecyzji, skoro ich dzieci stoją wobec tak niepewnej przyszłości?
Why should they be interested in the intricacies of codecision if their children face such an uncertain future?
Często to właśnie wskutek zawiłości poszczególnych etapów systemu dystrybucji wprowadzane zostają produkty wysokiego ryzyka.
Indeed, it is often in the intricacies of the various steps in the distribution chain that high-risk products are introduced.

Sinonimi (polacco) per "zawiłości":

zawiłości

Esempi di utilizzo "zawiłości" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishW rzeczy samej niejako przedzieraliśmy się razem przez zawiłości tej sprawy.
PolishW niesamowitej zawiłości i wspaniałości świata przyrody.
In the incredible intricacy and magnificence of the natural world.
PolishNie będę wyjaśniał wszystkich zawiłości, które są w testach, ale wspomnę, że również miało to podłoże neurologiczne.
I won't go into the intrascatter that's in the subtests, but they still had a neurologic issue.
PolishPrzestańmy wdawać się w zawiłości gloryfikacji i apologii.
PolishW dziedzinie prostoty jest to także bardzo interesujące, a więc porównując zawiłości do prostoty, prostota w pewien sposób też nadrabia.
So if you compare complexities to simplicity, it's also catching up in a way, too.
PolishJak wytłumaczyć jego zawiłości?
But how can we make sense out of the complexities of this subject?
PolishDziki krajobraz i bogata historia pozwalają domyślać się istnienia olbrzymich etnicznych i religijnych zawiłości.
The rugged contours of the landscape and the rich history provide a hint of the enormous ethnic and religious complexities.
PolishJa mam jednak świadomość tych zawiłości.
PolishCzasem są one konsekwencją zawiłości prawnych, a czasem wynikiem niewiedzy i braku informacji na temat sposobu stosowania przepisów prawa.
Sometimes these are the result of legal loopholes and sometimes the result of a lack of knowledge of how to apply the law.
PolishNie mówię, że tylko nauka może wyjaśnić te zawiłości, czy też że otrzymamy naukowe odpowiedzi na wszystkie możliwe moralne pytania.
I'm not saying that science is guaranteed to map this space, or that we will have scientific answers to every conceivable moral question.
PolishWidzimy zawiłości.
PolishObawiam się jednak o losy wdrożenia narzędzia wspólnego planowania ze względu na zawiłości biurokratyczne i opóźnienia w procedurach administracyjnych.
However, I am concerned about the implementation of this joint programming tool in terms of bureaucratic complexity and delays in administrative procedures.
PolishZwróciła w nim uwagę na główne uciążliwości występujące w obszarze europejskich badań naukowych: kwestię zawiłości zasad dla beneficjentów i dużych obciążeń administracyjnych.
She draws attention to major concerns within the field of European research: the question of the complexity of the rules for the beneficiaries and the very heavy administrative burden.