"zasięgnąć opinii" traduzione inglese

PL

"zasięgnąć opinii" in inglese

PL zasięgnąć opinii
volume_up
{verbo perfettivo}

zasięgnąć opinii (anche: przedstawić)

Traduzioni simili a "zasięgnąć opinii" in inglese

zasięgnąć verbo
English
opinia sostantivo

Esempi di utilizzo "zasięgnąć opinii" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishW przypadku pominięcia więcej niż jednej dawki należy zasięgnąć opinii lekarza.
If you miss more than one dose, seek advice from your doctor.
PolishNależy zasięgnąć opinii lekarza na temat możliwości picia alkoholu.
However, you should check with your doctor whether drinking alcohol is advisable for you.
PolishW tej sprawie mamy swoje uprawnienia - należy zasięgnąć naszej opinii.
We have rights in this regard - we have to be consulted.
PolishNależy zasięgnąć opinii lekarza przed zastosowaniem każdego leku, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.
Ask your doctor for advice before taking any medicine while you are pregnant or breast-feeding.
PolishW odniesieniu do obu zagadnień, które zostały poruszone przez dwoje posłów, należałoby zasięgnąć opinii naukowej.
These two issues which have been raised by two Members obviously require a scientific opinion, so to speak.
PolishWydaje mi się, że to dobra inicjatywa, ale będę musiała zasięgnąć opinii właściwych ministrów i wprowadzić ją do debaty.
It sounds like a good initiative, but I will have to refer it back to the ministers concerned and feed it into the discussion process.
PolishJeżeli rozpoznano u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, przed rozpoczęciem zażywania tego leku należy zasięgnąć opinii lekarza.
If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicine.
PolishJeżeli po zastosowaniu tych metod nasilenie biegunki się nie zmniejszy lub wystąpią inne dolegliwości brzuszne, należy zasięgnąć opinii lekarza.
If your diarrhoea does not respond to these measures, or if you have any other abdominal complaint, consult your doctor.
PolishJeżeli lekarz uprzednio rozpoznał u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, przed rozpoczęciem zażywania tego leku należy zasięgnąć opinii lekarza.
If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicinal product
PolishPaństwa członkowskie mają suwerenne prawo decydować zgodnie z zapisami konstytucyjnymi o tym, jak zamierzają bezpośrednio zasięgnąć opinii narodu.
It is the sovereign right of Member States to decide, in accordance with their constitutional rules, how they wish to consult their people directly.
PolishDlatego trzeba powstrzymać lekkomyślne niszczenie starożytnego miasta i zasięgnąć opinii Ujgurów w sprawie rozwoju miejsca, które historycznie zamieszkują.
This reckless destruction of the ancient city should therefore be stopped, and the Uyghurs should be consulted on the development of the place where they have traditionally lived.
PolishNiemniej ze względu na doniosłe znaczenie samego problemu Rada postanowiła zasięgnąć opinii Parlamentu Europejskiego również w tej sprawie i dokładnie tę opinię rozważy.
However, due to the importance of this issue the Council has decided to consult the European Parliament also in this case, and it will carefully consider Parliament's opinion.
PolishMoże ona zasięgnąć opinii organizacji europejskich reprezentujących różne sektory gospodarcze i społeczne oraz społeczeństwo obywatelskie, których dotyczy działalność Unii.
It may obtain the opinion of European bodies which are representative of the various economic and social sectors and of civil society to which the Union's activities are of concern.