"zasięg" traduzione inglese

PL

"zasięg" in inglese

PL zasięg
volume_up
{maschile}

1. generale

Dokładność i zasięg usług lokalizacyjnych Google są różne w zależności od lokalizacji.
The accuracy and coverage of Google Location Services will vary by location.
Wracając do sedna - tutaj jest zasięg naszych działań w państwie.
To make the story short, here is the coverage of the country.
Dokładność i zasięg różnią się w zależności od lokalizacji, pracujemy jednak nad dalszą poprawą obu tych parametrów.
Accuracy and coverage will vary by location, and we're working to improve both over time.
zasięg
volume_up
outreach {sostantivo}
Dzięki temu zwiększyły się moc i zasięg mojej platformy.
And in this way, I've been strengthening my platform and broadening my outreach.
Linie alarmowe INHOPE istnieją w 24 krajach europejskich i mają także zasięg międzynarodowy, posiadając członków w Azji i Stanach Zjednoczonych.
INHOPE's hotlines exist in 24 European countries, and it also has an international outreach with members in Asia and the United States.
I znów -- ten uniwersalny zasięg -- staje się osłabiony poprzez natarczywe wykorzystanie religii -- nadużycie religii -- dla nikczemnych zysków.
And this, again -- this universal outreach -- is getting subdued in the strident use of religion -- abuse of religion -- for nefarious gains.
volume_up
range {sostantivo}
Obecnie zasięg pocisku wynosi 1300 km, czego nie należy lekceważyć.
Now we have a range of 1 300 km, which is no little matter.
Bardzo krótki zasięg i bardzo słaba siła, więc po prostu przez was przelatują.
But you don't feel them, because the weak force is correctly named -- very short range and very weak, so they just fly through you.
Kolejny krok infrastruktury to zwiększenie zasięgu.
The second step of the infrastructure needs to take care of the range extension.
zasięg
volume_up
carry {sostantivo}
zasięg (anche: wymiary, rozmiary)
Przypomnijmy sobie tylko parę faktów, które niejako obrazują skalę, zasięg i wymiar tamtej tragedii.
Let us remind ourselves of just a few facts, which give some indication of the scale, extent and dimensions of the tragedy.
Imigracja jest zjawiskiem o olbrzymim zasięgu, które, zwłaszcza na obszarze bez granic wewnętrznych, wymaga europejskiego podejścia.
Immigration is a phenomenon of huge dimensions which, particularly in a space without internal borders, requires a European approach.
zasięg (anche: zakres)
volume_up
ken {sostantivo}
zasięg
volume_up
footprint {sostantivo} (radio, TV)
As you can see, these are the footprints of the different projects.
Panie komisarzu! Przedstawiono mi obawy, jakie wśród operatorów satelitów budzi konieczność przestrzegania międzynarodowych umów o wykorzystaniu spektrum i zasięgu transmisji z satelitów.
Commissioner, I have been made aware of concerns felt by satellite operators about the need to observe international agreements with regard to spectrum usage and satellite footprints.

2. "występowania"

zasięg
volume_up
incidence {sostantivo} (extent)
(RO) Zasięg i rozmiar nieszczęść i klęsk żywiołowych, których aktualnie doświadczamy, jest alarmujący.
(RO) The incidence and extent of the calamities and natural disasters which we have been facing recently are alarming.
Może także pojawić się większy zasięg chorób epidemicznych, a choroby te mogą się pojawić w miejscach, w których obecnie nie są znane.
There may be a greater incidence of epidemic disease too, with these diseases occurring in places where they are at present unknown.

3. "czegoś"

zasięg (anche: zakres)
volume_up
purview {sostantivo} [form.] (of sth)

4. Telefonia & Telegrafia

zasięg
volume_up
reception {sostantivo}

Esempi di utilizzo "zasięg" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishJednocześnie musimy chronić słabsze grupy społeczne i ograniczać zasięg ubóstwa.
At the same time, we need to protect the vulnerable in our society and reduce poverty.
PolishZa skandaliczny należy uznać fakt, że zasięg ubóstwa w Europie w pewnej mierze wzrasta.
It is scandalous to see that poverty is actually rising in Europe to some degree.
PolishPartnerstwo strategiczne musi mieć znaczny zasięg i stopniowy charakter.
The strategic partnership must be substantial in scope and of a gradual nature.
PolishIm większy jest nasz zasięg możliwości, tym ważniejsze jest pytanie "Po co?"
The more powerful our reach, the more important the question "About what?"
PolishWobec tego musimy pilnie zwiększyć zasięg wczesnego kształcenia dzieci i opieki nad nimi.
We therefore urgently need to increase early childhood education and care (ECEC).
PolishObecnie jej zasięg obejmuje kraje objęte wcześniej programami TACIS, CARDS i MEDA.
Currently its scope covers the countries of the previous TACIS, CARDS and MEDA programmes.
PolishKomunikat jest następujący: albo podatek będzie miał zasięg globalny, albo go nie będzie.
What is being said is that either it is global or it is not going to exist.
PolishMożecie tam zobaczyć jak zasięg internetu zmieniał się na przestrzeni lat.
And you can see how the Internet penetration has changed over the years.
PolishRejestrują ostatnie miejsce, w którym miałem zasięg i to tam urywa się ślad.
HE: Well it goes to the last point that I was at. ~~~ So it holds onto the very last point.
PolishNadal nie wiemy, jaki będzie zasięg kryzysu związanego z kredytami w Stanach Zjednoczonych.
We still do not know how far the US mortgage crisis will continue to spread.
PolishNie jestem tego pewien, ale myślę, że to, co tam się dzieje, tak naprawdę ma bardzo szeroki zasięg.
I am not sure, but I think what is happening there is actually very widespread.
PolishNa pustyni ich zasięg wynosi mniej więcej 2 kilometry.
If you're in a desert, they can talk to each other about two kilometers apart.
PolishTak więc dalej rozszerzamy zasięg planu odtwarzania zasobów dorsza.
So, we are extending the reach of the cod recovery plan further.
PolishZasięg w tej sieci jest wielkości mojego paznokcia.
(Laughter) But it's a hundred million dollars to put up one of those towers.
PolishPo odcięciu dostępu do witryny należy określić zasięg i skalę wyrządzonych szkód.
Once you've locked down your site, you'll need to identify the scope and scale of the damage that's been caused.
PolishTo bardzo ważna kwestia, która pokazuje zasięg postępów, jakie poczyniliśmy w naszej Europie.
This is a very important point, which shows the extent to which we have progressed within our Europe.
PolishWidzimy również mapę świata, pokazującą zasięg działań Billa Clintona w ostatnim tygodniu.
We can also see a world map, so this shows us the geographic reach of Bill Clinton in the last week or so.
PolishUzupełniają one rozporządzenie i mają zasięg ogólny.
They supplement the basic regulation and are of general application.
PolishTurcja w większej części nie wchodzi w geograficzny zasięg Europy.
Most of Turkey is not geographically part of Europe.
PolishWiemy, że rynki finansowe mają zasięg globalny i są bardzo płynne.
We know financial markets are global and very fluid.