"zainwestować" traduzione inglese

PL

"zainwestować" in inglese

PL zainwestować
volume_up
{verbo perfettivo}

Musi zainwestować w stabilizację gospodarczą, demokratyczną, społeczną i edukacyjną.
We must invest in economic, democratic, social and educational stability.
Musimy zainwestować w niepodległość tych państw i odciąć drogę nacjonalizmowi.
We must invest in these countries' independence and cut the ground away from nationalism.
Unia Europejska powinna zainwestować znaczne środki w badania i rozwój.
The EU ought to invest a great deal in research and development.
zainwestować (anche: wykładać, wyłożyć, włożyć, wkładać)
volume_up
to put up {v.} (provide money)

Sinonimi (polacco) per "zainwestować":

zainwestować
Polish

Esempi di utilizzo "zainwestować" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishMusimy utrzymać te zyski, aby mogły one je ponownie zainwestować.
We need to sustain those profits so that they can reinvest them.
PolishObecnie Chiny dysponują ogromnymi kwotami, które będą musiały zainwestować poza swoimi granicami.
At the moment, China has an enormous amount of money which will have to be invested outside China.
PolishChcąc zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe, musimy zainwestować znaczne kwoty w lokalne rolnictwo.
We need to make a significant investment in local agriculture if we are to guarantee food security.
PolishKraje rozwijające się zobowiązały się w ramach Deklaracji z Abudży zainwestować 15% swego budżetu.
The developing countries have committed to investing 15% of their budgets in the framework of the Abuja Declaration.
PolishTak więc mamy dać pieniądze Mercedesowi, BMW i Audi, by te korporacje mogły je zainwestować w rajach podatkowych.
Thus, we are going to give money to Mercedes, BMW and Audi for them to put their money in tax havens.
PolishJeżeli chodzi o specjalne ułatwienia, o których wspomniałam, wielkość klas to jedna dziedzina, w którą można zainwestować.
As for the special facilities I mentioned, class sizes are one thing that could be invested in.
PolishMam poczucie, że warto zaufać i zainwestować w ten program dystrybucji owoców i warzyw w naszych szkołach.
I feel it is worthwhile trusting and investing in this scheme to distribute fruit and vegetables in our schools.
PolishPieniądze, które można by zainwestować w odnawialne źródła energii są dosłownie wrzucane w dziurę bez dna.
The money which we could be investing in renewable energy sources is literally being thrown into a bottomless pit.
PolishTo, co musimy zrobić, oczywiście w średniej perspektywie czasowej, to zainwestować w energię odnawialną i oszczędność energii.
Investing in renewable energy and energy-saving is what we have to do, certainly over the medium term.
PolishNie jest to przypadek kryzysu humanitarnego, w którym przekazujemy pieniądze, a rząd decyduje, jak je zainwestować.
This is not a humanitarian crisis where we pay some money and then the government decides how to implement the projects.
PolishMałe przedsiębiorstwa będą z duża rozwagą podejmować decyzję, czy warto wymienić stary pojazd i zainwestować w nowy.
Small businesses will be considering very carefully whether it is worthwhile replacing their old vehicle and investing in a new one.
PolishMiliardy wydawane na wytwarzanie energii jądrowej, ze wszystkimi problemami, jakie się z nią wiążą, należy zainwestować w energię odnawialną.
All those billions that are being spent on nuclear power generation, with all its problems, must be invested in renewables.
Polishcóż, Bernoulli mówi nam ze tak: przewidywany zysk wynosi 2$ to jest loteria w którą powinno się zainwestować pieniądze i większość ludzi mówi: "ok.
Nine of them have been sold to these individuals. ~~~ It costs you a dollar to buy the ticket and, if you win, you get 20 bucks.
PolishTe pieniądze, a przynajmniej ich część, należy zainwestować w system kolejowy, abyśmy dysponowali alternatywą na wypadek tego rodzaju katastrofy.
This money must be invested in the rail system, at least in parts of it, so that we have an alternative in the event of this sort of disaster.
PolishJeśli chcemy współfinansować mobilność, powinniśmy w pierwszej kolejności zainwestować w podróże koleją, miejskie środki transportu, użytkowanie rowerów i ruch pieszych.
If we want to subsidise mobility, we should primarily support rail travel, local public transport, cycling and walking.
PolishMamy do dyspozycji środki, które należało zainwestować między innymi w sektor energetyczny.
(DE) Madam President, Mr Oettinger, ladies and gentlemen, funding has been available, which should have been invested in the energy sector, among other areas.
PolishSądzę także, że ogólnie mówiąc, że w tej sprawie musimy nie tylko ogłosić działania, lecz również zainwestować w personel, co jest bardzo ważne.
I also believe that, in general, the response to this issue needs to involve not only the announcement of actions, but also an investment in staff, which is extremely important.
PolishDzisiaj, dzięki wielkiemu wysiłkowi służącemu ponownemu rozdysponowaniu zasobów, możemy w końcu zainwestować 2,5 miliarda euro w infrastrukturę energetyczną i szerokopasmowy Internet.
Today, thanks to significant efforts to redeploy resources, EUR 2.5 billion can at last be invested in energy infrastructure and broadband.
PolishTo dobra wiadomość szczególnie dla tych państw, w których rolnicy muszą dużo zainwestować, by wyprodukować zaledwie jedną z trzech uznawanych do tej pory kategorii mleka.
This is good news especially for those countries whose farmers should make too large investments to produce just one of the 3 milk categories accepted until now.
PolishDzięki hostingowi wideo wystarczy zainwestować w kamerę firmy Axis lub dekoder i połączenie internetowe, zamiast lokalnie utrzymywać stację rejestrowania i monitoringu.
A hosted solution limits your investment to an Axis camera or encoder and an Internet connection, instead of having to maintain the recording and monitoring station locally.