PL

wzmacniać [wzmacniam|wzmacniałbym] {verbo imperfettivo}

volume_up
Jestem przekonany, że bezpieczeństwo i wolność to dwie zasady, które wzmacniają się wzajemnie.
On the contrary, I believe that security and freedom are two principles that enhance each other.
Wzmacniając te zabezpieczenia, mamy nadzieję zwiększyć zaufanie obywateli europejskich do instytucji europejskich.
By means of strengthening these safeguards, we hope to enhance the confidence of European citizens in European institutions.
Aby chronić i wzmacniać wiarygodność euro jako waluty światowej, EBC zarządza, koordynuje i finansuje  działalność badawczo-rozwojową w zakresie banknotów.
To maintain and enhance the euro’s integrity as a global currency, the ECB also manages, coordinates and funds  banknote research and development activities.
wzmacniać
Kolejną kwestią jest wzmacnianie naszej suwerenności.
Then there is the question of how to bolster our sovereignty.
wzmacniać (anche: wzmocnić)
volume_up
to needle [needled|needled] {v. t.} [Amer.] [coll.] (drink)
wzmacniać (anche: wzmocnić)
TOTAL bezpośrednio pomaga wzmacniać wojskową juntę, każdego roku dostarczając reżimowi setki milionów dolarów na utrzymanie jednej z największych armii na świecie.
TOTAL is directly helping to prop up the military junta, supplying hundreds of millions of dollars every year for the regime to maintain one of the largest armies in the world.
wzmacniać (anche: wzmocnić, dodać sił, dodawać sił)
Jak wiecie mamy pięć smakow. ~~~ Trzy z nich nas wzmacniają.
You know we have up to five tastes, three of them sustain us.
A oni wszyscy przychodzą i wzmacniają dom.
And they all come and they fortify the house.

Esempi di utilizzo "wzmacniać" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishNasze wzajemne stosunki są silne i możemy oraz powinniśmy je dalej wzmacniać.
Our mutual relationship is strong and we can and should strengthen it further.
PolishPo pierwsze, musi ona wzmacniać reformę we wszystkich swoich sektorach i strukturach.
Firstly, it must continue to strengthen reforms in all its sectors and structures.
PolishMówię tu w szczególności o projekcie Europeana, który musimy dalej wzmacniać i wspierać.
I refer, in particular, to Europeana, which we must strengthen and promote further.
PolishDlatego nie należy osłabiać polityki spójności, lecz ją raczej wzmacniać.
Therefore, cohesion policy should not be weakened, but strengthened instead.
PolishDyrektywa w sprawie oddelegowania powinna wzmacniać prawa pracowników, a nie osłabiać je.
The posting directive should reinforce workers' rights and not help to weaken them.
PolishNiemniej jednak w przyszłości musimy nadal wzmacniać równouprawnienie płci.
However, we have to continue to strengthen gender equality in the future.
PolishKliker wydaje specyficzny dźwięk, dzięki któremu można wzmacniać wybrane zachowania.
A clicker, which makes a particular sound with which you can reinforce particular behaviors.
PolishPartnerstwo z Afganistanem należy wzmacniać wszelkimi sposobami.
The partnership with Afghanistan should instead be strengthened in every way.
PolishOtwarta metoda koordynacji jest metodą, którą powinniśmy wzmacniać.
The methods are the open method of coordination which we shall strengthen.
PolishMusi wzmacniać UE jako całość, uwzględniając zarazem różnice regionalne.
This must strengthen the EU as a whole, while also taking regional differences into account.
PolishWszystko wskazuje na to, że waluta ta nadal będzie się wzmacniać.
All the evidence is that it will continue to go from strength to strength.
PolishDlatego uważam, że należy wzmacniać rolę EBI i udzielić mu wsparcia.
For this reason, I believe that further increasing this role is practical and to be supported.
PolishPrzeciwnie, musimy go chronić, wzmacniać i rozwijać.
We cannot do a U-turn on this success, but instead we must protect, strengthen and develop it.
PolishWspólnie musimy wzmacniać silne strony i eliminować słabości.
Together, we must strengthen the strengths and eradicate the weaknesses.
PolishKomisja jest zdecydowana wzmacniać wymiar parlamentarny umowy z Kotonu.
The Commission is committed to strengthening the parliamentary dimension in the Cotonou Agreement.
PolishPotrzebujemy rozwijać i wzmacniać nasze relacje ekonomiczne między Ukrainą i Unią Europejską.
We need to develop and reinforce our economic relations between Ukraine and the European Union.
PolishBędziemy więc wzmacniać Parlament Europejski oraz świetnie służyć obywatelom Europy.
We will therefore be strengthening the European Parliament and doing a great service for European citizens.
PolishW tych krajach także musimy wzmacniać nasz program wartości i zasad.
It is in these countries too that we must try to consolidate our framework of principles and values.
PolishMusimy rozwijać i wzmacniać wymiany, współpracę i mobilność.
We must develop and strengthen exchanges, cooperation and mobility.
PolishŻadnej z nich nie można wzmacniać kosztem innej.
None of our institutions should be strengthened to the detriment of the others.