"wystawiać" traduzione inglese

PL

"wystawiać" in inglese

volume_up
wystawiać {v. imper.}

PL wystawiać
volume_up
[wystawiam|wystawiałbym] {verbo imperfettivo}

1. generale

wystawiać (anche: wystawić)
Tak więc zamiast zapewnić neutralne tło dla wystawianych prac, ściana zaczęła aktywnie walczyć o uwagę widzów.
So rather than securing a neutral background for the artworks on display, the wall now actively competed for attention.
Dlatego też proszę posłów o natychmiastowe usunięcie koszulek, które są wystawiane na pokaz, jakby były plakatami.
I therefore ask Members please to remove immediately the T-shirts that are being displayed as if they were posters.
Miejsca nałożenia systemu transdermalnego nie należy wystawiać na działanie zewnętrznych
The patch application site should not be exposed to heat from external heat sources (see “ Take
Europa nie wystawia na niebezpieczeństwo, ale chroni.
Europe does not expose, it protects.
Unia Europejska powinna przestać się dobrowolnie wystawiać, przyjmując na siebie problemy polityki finansowej USA.
The European Union should stop exposing itself voluntarily to the problems of US financial policy.
Innymi słowy, kraje te po prostu wystawia się na sprzedaż...
In other words, these countries are simply being put up for sale...
Senat amerykański debatuje obecnie nad propozycją mającą na celu zwiększenie do przynajmniej 25% faktycznych walorów wystawianych przez brokerów do każdej transakcji.
The US Senate is now debating a proposal aimed at increasing to a minimum of 25% the actual stake being put up by traders for each transaction.
Innymi słowy, kraje te po prostu wystawia się na sprzedaż...
In other words, these countries are simply being put up for sale...
Widać tutaj zdjęcie przedstawiające Bibliotekę Medycyny, gdzie ludzie są wystawiani na słońce by wyzdrowieli.
You can see here a photo from the United States Library of Medicine, where people are put in the sun to get better.
Upraszczając, wystawiamy to na pole, lub inne miejsce gdzie jest mnóstwo wron, i rozrzucamy monety i orzeszki ziemne dookoła podstawy maszyny.
Basically, what happens is that we put this out in a field, or someplace where there's lots of crows, and we put coins and peanuts all around the base of the machine.

2. "na pokaz"

wystawiać (anche: wystawić)
volume_up
to exhibit [exhibited|exhibited] {v. t.} (goods, paintings)

3. Commercio

wystawiać (anche: wystawić, wyłożyć, wykładać)
volume_up
to display [displayed|displayed] {v. t.} (food, goods, clothes)
Tak więc zamiast zapewnić neutralne tło dla wystawianych prac, ściana zaczęła aktywnie walczyć o uwagę widzów.
So rather than securing a neutral background for the artworks on display, the wall now actively competed for attention.
Dlatego też proszę posłów o natychmiastowe usunięcie koszulek, które są wystawiane na pokaz, jakby były plakatami.
I therefore ask Members please to remove immediately the T-shirts that are being displayed as if they were posters.

4. Sport

wystawiać (anche: wystawić)
volume_up
to field [fielded|fielded] {v. t.} (team, player)
Upraszczając, wystawiamy to na pole, lub inne miejsce gdzie jest mnóstwo wron, i rozrzucamy monety i orzeszki ziemne dookoła podstawy maszyny.
Basically, what happens is that we put this out in a field, or someplace where there's lots of crows, and we put coins and peanuts all around the base of the machine.

5. Politica

wystawiać (anche: wystawić)
volume_up
to slate {v. t.} [Amer.] (candidate)

Esempi di utilizzo "wystawiać" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishJeżeli nie zaczniemy wystawiać ich na próbę, nie ruszymy z miejsca.
But unless we start testing those intuitions, we're not going to do better.
PolishMiejsca nałożenia systemu transdermalnego nie należy wystawiać na działanie zewnętrznych
The patch application site should not be exposed to heat from external heat sources (see “ Take
PolishNajlepsze koncerny, przodujące kraje będą wystawiać i prezentować najlepsze rozwiązania technologiczne.
The leading firms and most advanced countries will be presenting the best technological solutions.
PolishUnia Europejska powinna przestać się dobrowolnie wystawiać, przyjmując na siebie problemy polityki finansowej USA.
The European Union should stop exposing itself voluntarily to the problems of US financial policy.
PolishCzy zechcemy wystawiać je na próbę?
The question is, are we going to test those intuitions?
PolishNa obszarach, gdzie mniejszości stanowią 20 % ludności, władze lokalne muszą także wystawiać dokumenty w języku mniejszości.
In areas where minorities account for 20% of the population, the local authorities must also produce documents in the minorities' language.
PolishNalegalibyśmy, aby Rada przestała wystawiać tę Izbę na pośmiewisko, jak również powinna skończyć z wystawianiem samej siebie na pośmiewisko.
We would urge the Council to stop making this House a laughing stock, and the Council should also stop making itself a laughing stock.
PolishUważam jednak, że biorąc pod uwagę rozpoznane szkodliwe skutki dla zdrowia, jakie może przynieść palenie, nie możemy wystawiać ludzkiego zdrowia na zagrożenia.
However, I believe that given the recognised damage to health that smoking can cause, we cannot risk people's health.
PolishW przypadku zabawek sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana z uwagi na fakt, że producent nie musi wystawiać oświadczenia o zgodności.
In the case of toys the situation is further complicated by the fact that the manufacturer does not have to issue a declaration of conformity.
PolishA brak zrozumienia zagadnień związanych z funduszami hedgingowymi i ich działaniami często może wystawiać je na cel takiego właśnie szukania kozłów ofiarnych.
The lack of understanding that can surround hedge funds and their operation often makes them good targets for this kind of scapegoating.
PolishPowinniśmy uprawiać je na biohumusie, który jest sterylny lub hydroponicznie i wystawiać je na zewnątrz co trzy, cztery miesiące.
We need four shoulder-high plants per person, and in terms of plant care, we need to wipe the leaves every day in Delhi, and perhaps once a week in cleaner-air cities.
PolishByć może będę miał okazję, panie przewodniczący, by szerzej wypowiedzieć się na ten temat na innych forach, nie chcę tu wystawiać na próbę państwa cierpliwości.
I will perhaps have the opportunity, Mr President, to explain myself at greater length in other forums, but I do not wish to try your patience.
PolishNie możemy wystawiać się na pośmiewisko, nakładając ogromne, niezwykle kosztowne wymagania w zakresie odpowiedzialności przewoźników osób drogą śródlądową.
We must not make ourselves a laughing stock by imposing a sky-high, extremely expensive level of liability on carriers of passengers by inland waterway.
PolishKolejnym zupełnie nowym aspektem są przepisy dotyczące substancji zapachowych mogących powodować alergie, na których działanie oczywiście nie chcemy wystawiać naszych dzieci.
Another totally new aspect is the provisions covering allergenic fragrances, to which, surely, we do not want children to be exposed.
PolishNie chcę wystawiać na próbę cierpliwości Parlamentu, niemniej jednak muszę wyjaśnić pewne sprawy obecnym tutaj posłom do PE oraz Parlamentowi.
Madam President, I would not wish to try Parliament's patience, but all the same, I do need to clarify a number of things for the MEPs here present and for Parliament.
PolishJednak nasza decyzja jest ostrzeżeniem: mamy zamiar oceniać działania Komisji w oparciu o rzeczywiste dowody i nie chcemy wystawiać jej czeku in blanco na przyszłość.
Nevertheless, our abstention is a warning: we intend to judge the Commission's action on the basis of actual evidence, and do not want to give it a blank cheque for the future.
PolishOstatecznie nie możemy naszego wewnętrznego morza wystawiać na zagrożenia, tylko dlatego, że inne opcje wydają się droższe.
However, there are many ways of satisfying energy needs, and the seas inside the Union should not be decisively endangered only because other options would seem to be more expensive.