"wyniknąć z" traduzione inglese

PL

"wyniknąć z" in inglese

PL wyniknąć z
volume_up
{verbo}

1. "czegoś"

wyniknąć z (anche: wynikać z)

Traduzioni simili a "wyniknąć z" in inglese

wyniknąć verbo
English
z preposizione
z
English

Esempi di utilizzo "wyniknąć z" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishCoś musi z tego wyniknąć, a wtedy w 2010 r. powiemy: to z pewnością było dobre posunięcie.
Something really must come of this and then, in 2010, we will say: sure enough, that was a good move.
Polisha jeśli nie, to jak zamierza wdrożyć ustalenia, jakie mogą wyniknąć z tego badania?
Will it present a regulation or how does it intend to implement whatever findings the survey may produce?
PolishWszyscy musimy współpracować, żeby przezwyciężyć ten problem i zapobiec niepokojom społecznym i dramatom, które mogą z nich wyniknąć.
We have all got to work together to overcome this problem and prevent the civil unrest and misery that could arise from it.
PolishCelem jest tutaj zapobieżenie wszelkim naruszeniom prawa, jakie mogłyby wyniknąć z nagłego i nadmiernego rozluźnienia mechanizmów kontrolnych.
The purpose of this is to avoid any kind of illegality which might arise from a sudden and excessive reduction of controls.
PolishJedyne, co może wyniknąć z tego kryzysu spekulacji co do cen żywności i ropy naftowej, to ograniczony neoliberalizm, który swoje najlepsze lata ma już za sobą.
If anything is to come of this crisis of speculation in food and oil prices, it is that blinkered neoliberalism has had its day.
PolishW umowie przewiduje się utworzenie komitetu ekspertów w celu rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z wykładni lub stosowania jej postanowień.
The agreement provides for the establishment of a committee of experts to settle disputes that may arise from the interpretation or application of its provisions.
PolishWiemy, że nasze działania mogą skutkować, nawet niezamierzenie, bardzo różnymi rezultatami, a wręcz może z nich wyniknąć efekt przeciwny do pożądanego.
We know that our actions can lead to widely differing results, even without our intending it, and can even have the opposite effect to the one we are seeking to achieve.
PolishWiemy, że nigdy nie ma kworum podczas pilnych debat i jeśli teraz nagle podniesiemy tę sprawę, może wyniknąć problem z Regulaminem, który będziemy musieli rozstrzygnąć.
We know there is never a quorum for the urgencies and, if is suddenly to be invoked now, that may be a problem with the Rules that we will have to sort out.