"wymusić" traduzione inglese

PL

"wymusić" in inglese

PL

wymusić {verbo}

volume_up
wymusić (anche: zmusić)
volume_up
to dragoon {v.} (sb into doing sth)
na piśmie - (DE) W przyszłości spełnienie kryteriów z Maastricht ma zostać wymuszone ostrzeżeniami na wczesnym etapie i drastycznymi karami.
in writing. - (DE) In future, compliance with the Maastricht criteria is to be enforced though early warnings and drastic penalties.
wymusić (anche: wymóc)
wymusić (anche: wymuszać)
volume_up
to impose {v.} (obedience, conformity)
Nieodwracalne zmniejszenie zużycia paliw kopalnych jest wymuszone ograniczoną dostępnością źródeł.
The irreversible reduction in fossil fuel consumption is being imposed by the restricted availability of sources.
W niektórych kluczowych punktach, jednakże, te same państwa wymusiły na innych 'najniższy wspólny mianownik' kompromisu.
On some key points, however, the same countries have imposed on the others a 'lowest common denominator' compromise.
Teraz, kiedy prezydent Assad ucieka się do brutalnych środków przeciwko własnym obywatelom, oczywiście sumiennie potępiamy jego działania i nakładamy wymuszone sankcje.
Now, when President Assad begins taking brutal measures against his own people, we are, of course, dutifully condemning his actions and imposing half-hearted sanctions.

Sinonimi (polacco) per "wymusić":

wymusić

Esempi di utilizzo "wymusić" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishAby wymusić zmiany, musimy w szczególności mieć po naszej stronie Chiny i Indie..
In particular we must bring China and India on board to force the change.
PolishNie jestem w stanie wymusić takiej odpowiedzi, jaką być może chciałaby pani usłyszeć.
I am not in a position to force exactly what you would like to hear, maybe.
PolishWyzwanie, które może wymusić od nas więcej niż wiedzieliśmy, że możemy zrobić?
A challenge that can pull from us more than we knew we could do?
PolishMusimy zatem wykorzystać absolutorium, by takie zmiany wymusić.
We must therefore use the discharge to push through such changes.
PolishSłyszała Pani odpowiedź. czy chce Pani wymusić na mnie pytanie uzupełniające?
PolishJeżeli sami nie podejmiemy działań, to będzie nam bardzo trudno wymusić zmiany w innych krajach.
Unless we take action ourselves, it is going to be very difficult for us to force change on other countries.
PolishNa początku to USA i Europa chciały wymusić zgodę krajów rozwijających się, posługując się pojęciem "rozwój”.
At the beginning, it was the US and Europe who wanted to force the consent of the developing countries by the use of the concept of 'development'.
PolishWiększość z systemów kooperatywnych jakie widzieliśmy nie istniały wystarczająco długo, aby wymusić na instytucjach dojście do fazy akceptacji.
Most of the cooperative systems we've seen haven't been around long enough to have gotten to the acceptance phase.
PolishTrzeba wymusić na firmach eksploatujących rekultywację eksploatowanych terenów, tak aby kiedyś znów tam mogły rosnąć lasy.
Extracting companies must be forced to recultivate the land they have used, to make it possible for forests to grow there again one day.
PolishRada nie jest w stanie wymusić na żadnym państwie członkowskim określonego zachowania w kwestii decydowania o udzielaniu azylu.
The Council is incapable of doing anything to force a Member State to behave in a particular way when deciding on the granting of asylum.
PolishKoszty ochrony euro należy zmniejszyć w taki sposób, żebyśmy mogli wymusić na bankach komercyjnych potwierdzenie poniesionych przez nie strat.
The cost of protecting the euro must be reduced in such a way that we force the commercial banks to acknowledge their losses.
PolishMusimy powstrzymać ekspansję rosyjskich firm w Europie i wymusić na Rosji wzajemność w traktowaniu inwestycji w sektorze energetycznym.
We must stop the expansion of Russian companies in Europe and force Russia to respect mutuality in the treatment of investments in the energy sector.
PolishPodsumowując, analiza makroekonomiczna wskazuje, że podwyżki cen nośników energii mogą wymusić korektę w górę krótkookresowej prognozy inflacji.
To sum up, the economic analysis indicates that energy price increases, in particular, imply upward revisions to the outlook for short-term price developments.
PolishNamawiam pracowników w Irlandii do rozszerzenia tej akcji, aby obalić ten niedemokratyczny rząd i wymusić wybory powszechne, co pozwali narodowi podjąć decyzję.
I urge workers in Ireland to extend the action, to bring down this undemocratic government and force a general election, and let the people decide.
PolishReżim stalinowski w Związku Radzieckim sztucznie sprowokował brak żywności, żeby wymusić na Ukrainie - ale nie tylko na Ukrainie - planową gospodarkę rolną.
The Stalinist regime in the Soviet Union artificially provoked a food shortage to force Ukraine - but not only Ukraine - into its planned agricultural economy.
PolishPodsumowując, analiza makroekonomiczna wskazuje, że podwyżki cen ropy naftowej i benzyny mogą wymusić korektę w górę krótkookresowego scenariusza procesów cenowych.
To sum up, the economic analysis indicates that oil and petrol price increases, in particular, imply upward revisions to the outlook for short-term price developments.
PolishPowinno ono również wymusić wprowadzenie mechanizmu odwołań, który umożliwi zawieszanie przekazania azylantów podlegających decyzji o odesłaniu na podstawie rozporządzenia dublińskiego.
It should also make it necessary to bring in an appeal mechanism to suspend transfer of asylum seekers who are subject to a transfer decision resulting from the application of the Dublin regulation.