"wpływać" traduzione inglese

PL

"wpływać" in inglese

volume_up
wpływać {v. imper.}

PL wpływać
volume_up
[wpływam|wpływałbym] {verbo imperfettivo}

1. generale

Dane uzyskane z badań in vitro sugerują, że może ona wpływać na ludzkie komórki tuczne spojówki hamując wytwarzanie mediatorów zapalenia.
Data from in vitro studies suggest that it may act on human conjunctival mast cells to inhibit the release of pro-inflammatory mediators.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ma na celu zapobiegać koncentracji przedsiębiorców, mogącej negatywnie wpływać na konkurencję.
The Act on Competition and Consumer Protection prevents concentration of undertakings, which may have negative effect on competition.
Ze względu na krótkotrwałe działanie estrogenie, Incurin nie wpływa hamująco na funkcję szpiku u psów.
Because of its short-acting oestrogenic properties, Incurin does not induce bone marrow suppression in the dog.
Mogą one wpływać na aktywność leku Epivir lub Epivir może zmieniać ich działanie.
These may affect the action of Epivir, or Epivir may affect their action.
Szczepienia Środki immunosupresyjne mogą wpływać na odpowiedź na szczepienie.
Vaccinations Immunosuppressants may affect responses to vaccination.
Informacje ogólne Cholestagel może wpływać na biodostępność innych produktów leczniczych.
In general Cholestagel may affect the bioavailability of other medicinal products.
To stwierdzić, przy rzucaniu monetą, że pierwszy wynik nie wpływa na prawdopodobieństwo następnego.
It's like saying, "If you toss a coin and get a head the first time, that won't affect the chance of getting a head the second time."
Niestety, władza korumpuje i dlatego ludzie zrobią różne rzeczy by dojść i pozostać przy władzy wliczając w to wpływanie na wynik wyborów.
Well unfortunately, power corrupts, and so people will do lots of things to get power and to stay in power, including doing bad things to elections.
Po pierwsze, radykalna innowacja, Po pierwsze, radykalna innowacja, pomysły, które wpływają na wiele technologii lub ludzi, wiążą się z ogromną niepewnością.
Well, one issue is that radical innovation, when you've got ideas that affect a large number of technologies or people, have a great deal of uncertainty attached to them.
LYRICA i niektóre leki mogą wzajemnie wpływać na siebie (interakcje).
LYRICA and certain other medicines may influence each other (interaction).
Zmiana klimatu będzie wpływać na wzrost i zatrudnienie w Europie.
Climate change will influence growth and jobs in Europe.
Niektóre inne leki mogą wpływać na stosowanie leku Iscover lub odwrotnie.
Some other medicines may influence the use of Iscover or vice versa.

2. "na coś/kogoś"

wpływać (anche: wpłynąć, mieć wpływ)
volume_up
to impact [impacted|impacted] {v. i.} (on sth/sb)
Zmniejszenie wartości Cmin dla atazanawiru może negatywnie wpływać na skuteczność atazanawiru.
This decrease in atazanavir Cmin, might negatively impact the efficacy of atazanavir.
Panitumumab może wpływać na płodność u kobiet.
Panitumumab may impact the ability of a woman to become pregnant.
Organizacja może głęboko wpływać na ludzką naturę.
Forms of organization can have a profound impact on human nature.

3. Finanza

Kwestia adaptacji jest złożona i wpływa na kilka sektorowych strategii politycznych.
The issue of adaptation is cross-cutting and affects several sectoral policies.
Przede wszystkim jednak konflikt ten wpływa na życie ludzi i stabilności w regionie.
Most importantly, the issue is about human lives and about regional stability.
Problem wizowy wpływa na stosunki między Unią Europejską a Kanadą.
The visa issue affects the relationship between the European Union and Canada.

Esempi di utilizzo "wpływać" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

Polishżołądka, ponieważ może to wpływać na wyniki testu oddechowego z użyciem mocznika.
form of gastritits), because this might interfere with the urea breath test.
PolishDecyzję tę należy pozostawić narodowi i UE nie może na nią już więcej wpływać.
The decision must be left to the people and must not be influenced further by the EU.
PolishNiektóre leki mogą wpływać na działanie leku Glivec, jeśli przyjmowane są jednocześnie.
Certain medicines may interfere with the effect of Glivec when taken together.
PolishCzynniki te mogą wpływać na większą średnią ekspozycję obserwowaną u młodzieży.
Such factors possibly contribute to the higher average exposure observed in adolescents.
PolishTo z kolei może niekorzystnie wpływać na aktywność gospodarczą i poziom zatrudnienia.
This, in turn, could have adverse implications for activity and employment.
PolishNa lek Ceftriaxone Tyrol Pharma 1 g mogą wpływać inne leki, które są wydalane przez nerki.
This medicine can be affected by other medicines that are removed by the kidneys.
PolishNa lek Ceftriaxone Tyrol Pharma 2 g mogą wpływać inne leki, które są wydalane przez nerki.
This medicine can be affected by other medicines that are removed by the kidneys.
PolishCubicin może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych, określające krzepliwość krwi.
Cubicin may interfere with laboratory tests that measure how well your blood is clotting.
Polishob Ilość krwinek czerwonych we krwi może wpływać na działanie cyklosporyny i takrolimusu.
Cyclosporin and tacrolimus may be affected by the number of red cells in your blood.
PolishPełna pamięć podręczna przeglądarki może wpływać na funkcje Google Maila i ich wydajność.
A full web browser1 cache can interfere with Google Mail's features and performance.
PolishZłożone hormonalne preparaty antykoncepcyjne mogą wpływać na obwodową oporność na
Although combined hormonal contraceptives may have an effect on peripheral insulin resistance
PolishNie ma dowodów na to, że wiek i masa ciała mogą wpływać na wyniki tego badania.
There was no evidence that age and body-weight explained the gender difference in this study.
PolishDodatkowymi zaobserwowanymi mutacjami, które mogą wpływać na oporność, były:
Additional mutations observed which may contribute to resistance were:
PolishStosowanie leku Tasigna z innymi lekami Tasigna może wpływać na działanie innych leków.
Taking other medicines Tasigna may interfere with some other medicines.
PolishByłby to obiekt typu "open source" aby ludzie mogli na niego wpływać.
It would also be able to be an open code, so people could interact with it.
PolishTakie uwarunkowania będą nadal korzystnie wpływać na eksport i inwestycje strefy euro.
This will provide ongoing support to euro area exports and investment.
PolishNiektóre leki mogą wpływać na działanie leku Glivec, jeśli przyjmowane są jednocześnie.
John's Wort) Certain medicines may interfere with the effect of Glivec when taken together.
PolishWprowadzenie systematycznych przeglądów mogłoby niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie Agencji.
The introduction of systematic reviews could risk undermining the work of the Agency.
PolishNastępujące leki lub grupy leków mogą wpływać na działanie leku Lansoprazol ratiopharm
The effect of Lansoprazol-ratiopharm may be influenced by the following medicines or drug groups:
Polishdo Ilość krwinek czerwonych we krwi może wpływać na działanie cyklosporyny i takrolimusu.
ed to tell your doct or if you are taking ei ther of these drugs.