"włożyć" traduzione inglese

PL

"włożyć" in inglese

PL włożyć
volume_up
{verbo}

1. generale

Pudełko zawierające pozostałe ampułkostrzykawki należy włożyć z powrotem do lodówki.
Place the carton containing any remaining pre- filled syringes back into the refrigerator.
Następnie włożyć zamkniętą strzykawkę do załączonego pudełka.
Then place the capped dosing syringe in the carrying case provided.
Zdjąć nakrętkę z próbówki i włożyć do niej rozpakowaną słomkę.
Remove the stopper from one of the sample tubes, unwrap the straw and place the straw into the container.
Zawsze można zmieniać kolory, wstawić farbę aluminiową lub mogę włożyć tam cokolwiek.
You can always be changing colors, put aluminum paint, or I could put anything into this.
Lecz Parlament chce włożyć jeszcze więcej pieniędzy do szkatuły UE.
But still, Parliament wants to put more money into the EU coffers.
Zużyte strzykawki włożyć do szczelnego, odpornego na uszkodzenia pojemnika na odpady, a
Put used syringes into the puncture-proof disposal container and keep it out of the reach and
włożyć (anche: wydać, poświęcić, wydatkować)
volume_up
to get into {v.} (garment)
Włożył on niezwykle duży wkład pracy w uzyskanie uzgodnionego kompromisu, czego mu gratuluję.
He has worked extremely hard to get an agreed compromise, and I congratulate him on that.
Na początku pozwólcie, że przypomnę jak wiele pracy musieliśmy włożyć by osiągnąć to, co mamy, być na krawędzi prawdziwie globalnej struktury społecznej.
Now, first let me remind you how much work it took to get us where we are, to be on the brink of true global social organization.
Szczeliny są jednak zbyt małe na stopy, więc jedyny sposób wspinania to włożenie opuszków palców w szczelinki i rozpieranie się aby się wznosić.
The cracks are too small to get your toes into so the only way to climb is using your fingertips in the cracks, and using opposing pressure and forcing yourself up.
volume_up
to put up {v.} (provide money)
I rzekł Jezus Piotrowi: Włóż miecz twój w pochwę; izali nie mam pić kielicha tego, który mi dał Ojciec?
Jesus therefore said unto Peter, Put up the sword into the sheath: the cup which the Father hath given me, shall I not drink it?

2. "coś"

włożyć (anche: wkładać)
volume_up
to slip on {v.} (sth: coat, gloves, ring)

Sinonimi (polacco) per "włożyć":

włożyć

Esempi di utilizzo "włożyć" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishWłożyć igłę do ampułki z rozpuszczalnikiem i pobrać całą objętość rozpuszczalnika.
Insert the needle in the ampoule of solvent and withdraw the total amount of solvent.
PolishStrona chińska musi włożyć wiele pracy w rozwój tego rodzaju operacji monitorowania.
This monitoring operation therefore needs to be considerably developed by the Chinese.
PolishWłożyć igłę do fiolki z insuliną dłużej działającą i wstrzyknąć powietrze.
Insert the needle into the longer-acting insulin vial and inject the air.
PolishPonownie włożyć osłonę na igłę i odłożyć strzykawkę z igłą na płaską t
Remove the needle guard from the syringe needle and check for air bubbles in the syringe.
PolishTransport miejski jest jednym z obszarów, w które należy włożyć wiele wysiłku.
Urban transport is one of the areas where efforts must be made.
PolishWłożyć igłę do ampułki z rozpuszczalnikiem i pobrać całą objętość wo
Insert the needle in the ampoule of solvent and withdraw the total amount of solvent. no
Polishwłożyć do opakowania zewnętrznego i zwrócić go farmaceucie.
in the outer package and discard or whenever possible hand in to your pharmacist.
PolishPóźniej trzeba ją było ugnieść i włożyć do czegoś podobnego do wyżymaczki.
We mashed the clay with our feet when it came from the hillside.
PolishNowe państwa członkowskie UE będą musiały włożyć szczególnie dużo wysiłku.
The new EU Member States will need to make a particular effort.
PolishParlament pragnie włożyć swój wkład, ponieważ opowiadamy się za drugą z tych dwóch dróg.
Parliament wants to make a contribution because we are following the latter of these two paths.
PolishPróbowałem włożyć tam suche odpadki spożywcze nakarmić robaki mówiąc "Nadchodzi obiadek."
And I tried taking the dried food waste, putting it to the worms, going, "There you go, dinner."
PolishWłożyć strzykawkę do butelki wciskając konus do otworu butelki.
Attach the dosing syringe to the bottle by gently pushing the end onto the top the bottle
PolishPrzepołowione tabletki włożyć z powrotem do blistra i przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Return halved tablets to the blister and keep out of the reach of children.
PolishTeraz spróbujcie włożyć parę ziarenek piasku pomiędzy zęby i zauważcie, jaką różnicę to robi.
Now just trying putting a few grains of sand between your teeth and see the difference it makes.
PolishWłożyć koniec strzykawki dozującej (z całkowicie wciśniętym tłokiem) do otworu w łączniku.
With the plunger fully depressed, insert one of the dosing syringes into the opening in the adapter.
PolishTrzeba było włożyć sporo pracy w udoskonalenie wniosku Komisji.
The Commission's proposal left quite a lot of room for improvement.
Polishprzylega bardzo ciasno, należy ją wyjąć i spróbować ją włożyć ponownie).
line points to the lock symbol on the top of the base.
PolishNależy włożyć zużyty plaster do saszetki, a następnie wyrzucić w miejsce niedostępne dla dzieci.
Return the used patch to its sachet and dispose of it in such a way that children cannot handle it.
PolishMusicie włożyć więcej pracy w jego realizację. My dotrzymamy wam kroku.
You need to do more work on it; we will keep at you.
PolishZdjąć nakrętkę i włożyć łącznik do szyjki butelki.
Remove the cap and push the bottle adapter into the neck of the bottle.