"uprawnienia" traduzione inglese

PL

"uprawnienia" in inglese

PL uprawnienia
volume_up
{femminile plurale}

uprawnienia
Wejście w życie traktatu rozszerzającego uprawnienia budżetowe Parlamentu.
The Treaty reinforcing the budgetary powers of the Parliament enters into force.
Prospekt emisyjny papierów wartościowych (uprawnienia wykonawcze Komisji) (głosowanie)
Prospectus on securities (implementing powers conferred on the Commission) (vote)
Postanawia również rozszerzyć uprawnienia Parlamentu Europejskiego w zakresie budżetu.
They also decide to extend the budgetary powers of the European Parliament.
uprawnienia
Dlaczego kodeks prawa kanonicznego reguluje uprawnienia obywateli nie będących katolikami?
Why does the Code of Canon Law govern the rights of citizens who are not Catholics?
Agencja Praw Podstawowych mogłaby otrzymać uprawnienia na mocy konstytucji europejskiej.
The Fundamental Rights Agency would have been given authority by the European Constitution.
Moja wykładnia jest jednoznaczna - nasze uprawnienia uległy rozszerzeniu.
I cannot interpret the latter any other way than that our rights have expanded.
uprawnienia (anche: prawo, odpowiednie kwalifikacje)
volume_up
eligibility {sostantivo}
uprawnienia
I choć rolników wiążą takie same zobowiązania, to jednak uprawnienia ich nie są równe.
However, while their obligations are equal, their entitlements are not.
Ponadto, co ważne, uprawnienia do płatności powinny dotyczyć tylko działających gospodarstw rolnych.
It is also important that only active farmers are included in payment entitlements.
Uprawnienia różnią się w poszczególnych krajach UE.
Entitlements vary between EU countries.
uprawnienia

Sinonimi (polacco) per "uprawnienie":

uprawnienie

Esempi di utilizzo "uprawnienia" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishI na koniec nowe uprawnienia Unii stworzą nowe wymogi dotyczące finansowania.
Finally, the Union's new responsibilities will create new funding requirements.
PolishJeśli później dodasz nowe dokumenty do kolekcji, one także odziedziczą te uprawnienia.
If you later add new docs to the collection, they also inherit the permissions.
PolishPoświadczenie uprawnienia do opieki zdrowotnej w kraju, w którym wcześniej pracowałeś.
Certificate of entitlement to healthcare in your former country of employment.
PolishDotyczy ono aktów delegowanych oraz uprawnienia kontrolnego Parlamentu Europejskiego.
This concerns delegated acts and the European Parliament's right to scrutiny.
PolishW następnych kilku dniach nasze uprawnienia i obowiązki znacznie się zwiększą.
In the next few years, our power and our responsibilities will increase significantly.
PolishZgodnie z Traktatem UE, Szwecja ma uprawnienia w zakresie podejmowania decyzji.
According to the EU Treaty, Sweden has the decision-making authority.
PolishPo raz pierwszy w tych kwestiach Parlament i Rada mają w tym zakresie równe uprawnienia.
For the first time, Parliament is on an equal footing with the Council on these matters.
PolishKiedy jednak chodzi o sprzeciwienie się innym ludziom, uprawnienia są wystarczające.
Whenever other people are being opposed, the authority is in place.
PolishJak UE powinna wykorzystywać swe znaczne uprawnienia decyzyjne?
How do you think the EU should exert its improved capacity for decision-making?
PolishJest on instrumentem wspólnoty, lecz jego uprawnienia wykonywane są na poziomie międzyrządowym.
It is a Community instrument, but within it power is exercised intergovernmentally.
PolishOmawiany wniosek dotyczy przede wszystkim uprawnienia Komisji do przyjmowania aktów delegowanych.
This motion is primarily about empowering the Commission to adopt delegated acts.
PolishProgram ów rozszerzy uprawnienia UE w sferze uchodźców i azylu.
This programme will extend the EU's competence in the area of refugees and asylum.
PolishWcześniej Parlament miał w przypadku takich umów wyłącznie uprawnienia konsultacyjne.
Previously Parliament had only been consulted on such agreements.
PolishCzy mogę zmieniać uprawnienia dla poszczególnych dokumentów znajdujących się w kolekcji?
Can you change permissions for individual docs within a collection?
PolishTo ustawienie powoduje ograniczenie dostępu tylko do tych osób, którym przyznano uprawnienia.
This setting limits access to only people to whom you give permission.
PolishUprawnienia pochodzące z projektów powinny być ograniczone do najuboższych krajów rozwijających się.
Projectbased credits should be limited to the poorest developing countries.
PolishW przeszłości Parlament miał w przypadku takich umów wyłącznie uprawnienia konsultacyjne.
In the past, Parliament was merely consulted on such agreements.
PolishNiebezpieczne substancje w sprzęcie elektrycznym (uprawnienia wykonawcze Komisji) (głosowanie)
Hazardous substances in electrical and electronic equipment (vote)
PolishJestem przekonany, że w istocie powinniśmy zwiększyć uprawnienia przewodniczącego Komisji.
I am convinced that in the end we need to strengthen the power of the President of the Commission.
PolishOdwraca on uprawnienia krajowe w obszarze polityki zagranicznej.
It subverts the national competences in the area of foreign policy.