"ulepszyć" traduzione inglese

PL

"ulepszyć" in inglese

PL

ulepszyć {verbo}

volume_up

Esempi di utilizzo "ulepszyć" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishŻywię stanowcze przekonanie, że najpierw powinniśmy ulepszyć demokrację u siebie.
I am absolutely certain that the first thing we need do is to improve democracy at home.
PolishPrawdą jest też, że zawsze się da coś ulepszyć i ulepszenia są potrzebne.
It is true that things can always be improved and improvements are necessary.
PolishJak możemy ulepszyć nasze technologie z korzyścią dla lotnictwa, ludności i towarów?
How can we improve our technologies in the interests of aviation, the people and goods?
PolishPotrzebujemy określić, co i gdzie możemy ulepszyć i jak zniwelować te różnice.
It is necessary to identify where and what we can improve and to remedy these differences.
PolishJeżeli trzeba je ulepszyć, to zadanie Komisji. To zadanie też polskiego rządu.
If these need improvement, that is the Commission's job, as well as the Polish Government's.
PolishMusimy sprawdzić, jak rozporządzenie funkcjonowało dotychczas, a następnie je ulepszyć.
We need to look at how the Regulation has worked up until now and we have to improve it.
PolishTrybunał zauważył jednak, że należałoby ulepszyć niektóre aspekty procedur zamówień.
It noted, however, that certain aspects of the public procurement process could be improved.
PolishPróbujemy wykorzystać technikę aby w jakiś sposób ulepszyć nasze życie.
We try and use our technology to improve our lives in one way or another.
PolishMożemy je wykorzystać, ale musimy je unowocześnić, ulepszyć i zwiększyć ich skuteczność.
We can use them but we have to modernise them, upgrade them and make them more effective.
PolishMusimy go ulepszyć, a pan Monti przedstawi nam konkretne wnioski.
We must improve it, and Mr Monti will provide us with some concrete proposals.
PolishWyewoluowały one w odmiennych realiach i chcielibyśmy je trochę ulepszyć.
These were evolved in very different times -- we'd like to actually change those programs.
PolishNastępnie, w roku 2012 będziemy mogli zobaczyć, czy można jeszcze ulepszyć ten system.
Then in 2012 we can see whether we can improve the system further.
PolishWsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich pomoże ograniczyć ubóstwo i ulepszyć infrastrukturę.
Support to rural development will help to alleviate poverty and to improve infrastructure.
PolishMusimy ją ulepszyć i przenieść do dużego reaktora termojądrowego.
We've got to take that, we've got to make that into a fusion reactor.
PolishSytem natychmiast wykrywa głupie fragmenty programu, które można szybko ulepszyć pod wieloma względami.
By the way, this is highly accelerated, so it's like a thousand generations a second.
Polishktóre można szybko ulepszyć pod wieloma względami.
But immediately the system goes like, "What kind of dumb piece of code was this?
PolishZgadzam się, że musimy ulepszyć koordynację tych tematów w ramach Parlamentu Europejskiego.
I agree that we must improve the coordination of all of these topics within the European Parliament.
PolishMoże pomóc ulepszyć edukację oraz wyeliminować analfabetyzm.
It can help improve education and it can help eliminate illiteracy.
PolishOsobiście zaproponowałem klauzulę rendez-vous, żeby ją ulepszyć.
I personally brought in the rendez-vous clause to improve it.
PolishNie starajcie się ulepszyć tego, co robią, bo daleko nie zajdziecie.
Don't try to improve a little bit on what somebody else is doing, because that doesn't get you very far.