"treść" traduzione inglese

PL

"treść" in inglese

PL treść
volume_up
{femminile}

1. generale

volume_up
content {sostantivo}
Ich umiarkowana treść stanowi znaczny kontrast wobec niektórych innych wystąpień.
Their measured content is in contrast with some other contributions.
Bycie blisko treści -- żeby ta treść by naprawdę blisko mojego serca.
Being close to the content -- that's the content really is close to my heart.
Musimy posiadać teraz specjalne uprawnienia, aby przedyskutować treść zamiast procedury.
We must now have special powers to discuss the content instead of the process.
volume_up
contents {sostantivo}
Treść nagrywanych rozmów dziwnym trafem krąży w mediach.
The contents of recorded conversations mysteriously circulate in the media.
Treść oraz postęp osiągnięty przez ten Traktat można ocenić szczegółowo.
The contents and achievements of this Treaty can be seen in detail, and few they are not!
Treść punktów preambuły tej pierwszej rezolucji w sprawie Birmy jest szczególnie szokująca.
The contents of the recitals in this first resolution on Burma are especially shocking.
treść (anche: esencja)
volume_up
stuff {sostantivo} [poet.]
But it's something that is very precise stuff.
Wykonujemy tylko proste instrukcje reguły tutaj na dole, a otrzymujemy tą niesamowitą treść.
We're just following this very simple rule at the bottom here, but we're getting all this amazing stuff.

2. Informatica

treść (anche: zawartość)
volume_up
body {sostantivo}
Treść opublikowanej literatury i przedstawionych danych na temat oporności stanowi odpowiednie
The body of published literature and resistance data presented provide adequate justification, both
Nie zmieniają one w żaden sposób ani treści, ani meritum traktatu.
It does not change in any way the body or the substance.
Po otwarciu wiadomości przejdź do jej treści.
Once you have opened an messages, navigate to the message body.

Esempi di utilizzo "treść" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishJeżeli chodzi o treść omawianego sprawozdania, usłyszeliśmy tu kilka przesłań.
Thinking about what is in this report, a number of messages have come through.
PolishMartwi mnie, że obecna treść umowy raz jeszcze nie objęła takich przepisów.
It troubles me that the present agreement once again contains no such provisions.
PolishMusimy mieć plan naprawy gospodarczej zawierający treść i działania, a nie tylko słowa.
Let us have a recovery plan with substance and with action, and not just words.
PolishW związku z powyższym Komitet wystosował zalecenia, których treść zamieszczono poniżej.
Therefore the Committee has made a number of recommendations as outlined below.
PolishJak wyglądałaby zatem treść tej dyrektywy, gdybyśmy nie zwrócili na niego pańskiej uwagi?
What kind of text would this have been if we had not brought it to your attention?
Polish(RO) Obecnie znamy również treść uwag zgłaszanych przez zainteresowane strony.
(RO) We also now have comments which have come from the stakeholders.
PolishUZNAJĄC, że należy zawrzeć treść postanowień artykułu 9 ustęp 7 Traktatu z Amsterdamu,
WHEREAS the substance of Article 9(7) of the Treaty of Amsterdam should be incorporated;
PolishTreść sprawozdania musi być jednakże rozpatrywana w całości, a nie wybiórczo.
However, it must be seen in its entirety and not viewed selectively.
PolishWycofujemy ją jednakże, ponieważ jej treść została zredagowana w mylący sposób.
However, as it has been worded confusingly, we are withdrawing it.
PolishJak państwo wiedzą, włoski parlament ma prawo zmienić treść dekretu.
As you know, the Italian Parliament has the power to change the text of the decree.
PolishPo raz pierwszy widziałem, żeby ktoś czytał treść przemówienia z iPada.
That is the first time I have seen someone reading a speech from an iPad.
PolishTe poprawki osłabiły treść wniosku, pozbawiając go większości jego wartości dodanej.
These amendments have weakened the text of the proposal, taking away most of its added value.
PolishTreść dyrektywy została uzgodniona w wyniku postępowania pojednawczego.
The text of the directive was agreed through the conciliation procedure.
PolishZagłosowałem przeciwko przedmiotowej rezolucji, ponieważ jej treść to głównie pobożne życzenia.
I voted against the resolution because it contains too much wishful thinking.
PolishPani wypowiedź była bardzo symboliczna i bogata w treść.
Thank you, Madam Vice-President, what you said was highly symbolic and rich in essence.
PolishPowodem, dla którego zajęłam takie stanowisko jest treść tego sprawozdania.
The reason for me taking this position is evident from the report.
PolishZasady mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, dlatego co pewien czas należy sprawdzać ich treść.
These policies may change at any time, so please check back here from time to time.
PolishWpisz treść nagłówka lub stopki w obszarze oznaczonym kropkowaną linią.
Type the text for your header or footer in the area with dotted lines.
PolishIstotne jest to, aby przeczytać i zrozumieć treść informacji na temat tej ciężkiej reakcji.
It is important that you read and understand the information about this serious reaction.
PolishKomisja zawsze nalegała na to, by treść dokumentu podkreślała tego typu podejście.
The Commission has always insisted that this concept, this approach must be preserved in the text.